Līgumu rokasgrāmata

Līgumu rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus?

Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, parasti tiek veidoti no «baltas papīra lapas».

Tāpat arī daudzi līgumi tiek pārtaisīti un koriģēti no iepriekšējo līgumu formām, kas reizēm nosaka ne tādas attiecības, kādas vajadzīgas jaunajam līgumam. Lielā līgumu skaita un dārgo juridisko pakalpojumu dēļ daļa līgumu tā arī paliek bez jurista uzraudzības.

«Līgumu rokasgrāmata» palīdzēs sastādīt līgumus, jo:

 • rokasgrāmatā ietverti līgumu un bieži lietojamu dokumentu paraugi;
 • sniegti profesionālu juristu komentāri par līgumiem;
 • nevajadzēs meklēt vai pārveidot līgumus, lasīt normatīvos aktus vai katra līguma dēļ vērsties pie jurista;
 • sniegtas universālas formas un zinošu Latvijas juristu ieteikumi, kādus nosacījumus vajadzētu iekļaut līgumā vienai vai otrai līguma pusei;
 • ievērojot rokasgrāmatā sniegtos komentārus, viegli izveidosiet līgumu, kurā būs iekļauti jums piemēroti nosacījumi.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c

Anita Tamberga
Anita
Tamberga
Vadošā partnere, zvērināta advokāte

Ar vairāk nekā 15 gadu profesionālo pieredzi juridiskajā sfērā. 1998. gadā Anita tika uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā, un viņa ir advokātu kolēģijas Ētikas komisijas locekle. Anita ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, darba tiesībās, uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos.

Lāsma Šimanska
Lāsma
Šimanska
Partnere

2008. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Lāsma ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, imigrācijas, preču zīmju jautājumos, kā arī autortiesībās.

Baiba Motūze
Baiba
Motūze
Juriste

Baiba ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, tiesvedībās, parādu piedziņas lietās.

Baiba Ūdre
Baiba
Ūdre
Juriste

Baiba ir specializējusies darba tiesībās, maksātnespējas procesa jautājumos, imigrācijas jautājumos.

Kristīne
Vāciete
Zvērināta advokāte

Kristīne ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, autortiesību jautājumos.

 

Dārta
Sīpola
Juriste

Dārta ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, administratīvajā procesā, parādu piedziņas lietās.

27.06.2018

Darba līgums uz noteiktu laiku, kreditora pieprasījums – skaidrojumi un dokumentu paraugi

Darba līgums var tikt slēgts gan uz nenoteiktu laiku, kad darba līguma puses vienojas tikai par darba tiesisko attiecību sākuma datumu, gan uz noteiktu laiku, kad darba līguma pusēm (darbiniekam un darba devējam) ir jāvienojas arī par darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu un beigu termiņu. Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pārtraukšanu.

Normatīvie akti stingri nosaka, kādos gadījumos darba līgums var tikt noslēgts uz noteiktu laiku. Darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu.

Rokasgrāmatas autori ZAB «Tamberga & Parteri» piedāvā darba līguma uz noteiktu laiku paraugu, kuru veido astoņas daļas – līguma priekšmets, darbinieka pienākumi, darba alga un citi maksājumi,  citi darbinieka darba apstākļi, līguma izbeigšana, konfidencialitātes ievērošanas pienākums, citi nosacījumi, pušu paraksti un rekvizīti. Līguma paraugs izstrādāts, ņemot vērā to, ka uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, ir attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. (Vēršam uzmanību, ka rokasgrāmatā ir pieejams arī darba līgums uz nenoteiktu laiku.)

Savukārt otrs dokumenta paraugs ir kreditora prasījumam, kas izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Informācija par konkrētā juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta maksātnespējas procesa pasludināšanu un kreditoru pieteikšanās termiņu ir atrodama maksātnespējas reģistrā, kas ikvienam pieejams Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vietnē www.ur.gov.lv, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu (Maksātnespējas likuma 73.panta pirmā daļa).

Ja kreditors nokavējis prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Tādā gadījumā attiecīgais kreditors iekļaujams kreditoru prasījumu reģistrā, taču šim kreditoram netiek piešķirtas balsstiesības. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku (Maksātnespējas likuma 73.panta otrā un trešā daļa).

Līgumu rokasgrāmata

 

 

   Līgumu rokasgrāmata

 

 


6.2.2. Darba līgums uz noteiktu laiku

7.9. Kreditora prasījums


Abonēt

11.04.2018

Paraugs, kā izstrādāt uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu

Stabilizējoties Latvijas ekonomikai un novērojot darījumu aktivitātes kāpumu, arvien aktuālākas kļūst preču un pakalpojumu reklāmas izmantošanas iespējas. Lai nodrošinātu jūsu preču un pakalpojumu atpazīstamību, piesaistot klientu uzmanību, esam izstrādājuši uzņēmuma līgumu par reklāmas (reklāmas izkārtnes un/vai reklāmas zīmes) izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pēc būtības tas ir uzņēmuma līgums, kas papildināts ar speciālajiem nosacījumiem, kuri attiecas uz konkrētu darbu veikšanu – reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu, un kas atbilst Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajam uzņēmuma līgumu regulējumam.

Uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu iesakām strukturēt šādās daļās:

 1. Līguma priekšmets
 2. Norēķinu kārtība
 3. Savstarpējās saistības un pienākumi
 4. Darbu pieņemšana un nodošana
 5. Pārējie noteikumi
 6. Līguma izbeigšana un līguma darbības laiks
 7. Pušu paraksti un rekvizīti

Līgumu rokasgrāmata

Līgumu rokasgrāmata


 

12.03.2018

Jaunums rokasgrāmatā - līgumi par komercaģenta pakalpojumiem

Publicēti jauni līgumu paraugi, ko izstrādājis rokasgrāmatas autors advokātu birojs "Tamberga un Partneri", papildinot rokasgrāmatu ar šādiem līgumiem, ja:

 • komercaģents ir juridiska persona, un līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • komercaģents ir fiziska persona (individuālais komersants), un līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Advokātu biroja "Tamberga un Partneri" juristi skaidro, ka šie līgumi slēdzami starp komersantu un komercaģentu, kuru noslēgšanā un izpildē jāvadās no Komerclikumā ietvertajiem speciālajiem noteikumiem. Turklāt, kā tas arī tiek norādīts līgumu komentārā, slēdzot līgumus par komercaģenta pakalpojumiem, līguma pusēm (komercaģentam un principālam) ir svarīgi ievērot Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktos nosacījumus un līguma pusēm paredzēto tiesību un pienākumu regulējumu, jo visas vienošanās un noteikumi, kas regulē komercaģenta un principāla attiecības un kas ir pretrunā ar Latvijas Komerclikuma noteikumiem un skar pušu tiesības, nav spēkā.

"Lai sekmīgi veicinātu biznesa attīstību un klientu piesaisti un sasniegtu plānotos rezultātus, nereti ar uzņēmuma darbiniekiem ir par maz. Dažkārt uzņēmumi darbinieku trūkuma vai kādu citu apsvērumu dēļ izmanto dažādus ārpakalpojumus, ko tiem sniedz personas, kas nav darba attiecībās ar uzņēmumu. Pie šādiem ārpakalpojumiem ir minami starpniecības pakalpojumi, kad komercaģents, ievērojot uzņēmuma (principāla) intereses, gādā par darījumu noslēgšanu uzņēmuma vārdā un labā vai arī sagatavo darījumu noslēgšanu uzņēmuma interesēs, tostarp veicot uzņēmuma preces vai pakalpojuma reklamēšanu un prezentāciju," jauno līgumu paraugu aktualitāti raksturo autors.

Sagatavotie līguma paraugi ir piemēroti starpniecības pakalpojumiem par preču reklamēšanu, prezentēšanu un pārdošanu trešajām personām.

04.12.2017

Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā?

Vienošanās par naudas līdzekļu glabāšanu un dokumentu atvasinājumu izstrādāšana un noformēšana – jautājumi, ar ko autors ZAB Tamberga & Partneri papildinājis rokasgrāmatu.

Autors norāda, ka rokasgrāmatas atjauninājumos apkopoti galvenie priekšnosacījumi par dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku, tā nodrošinot uzņēmuma dokumentu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Skaidrojot vienošanos par naudas līdzekļu glabāšanu, autors vērš uzmanību: «Praksē bieži sastopamas situācijas – slēdzot konfidenciālus darījumus par nekustamā īpašuma iegādi, pircējs un pārdevējs nevēlas izmantot kredītiestādes pakalpojumus un atvērt kredītiestādē darījuma kontu, kā arī nevēlas nodot pirkuma maksu glabāšanā pie zvērināta notāra. Tādā gadījumā ir iespēja izvēlēties abām līguma pusēm zināmu, uzticamu trešo personu un nodot pirkuma maksu glabāšanā šai personai, noslēdzot trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā. Tikai jāīsteno nosacījums, ka šī trešā persona nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas tai var tikt piemēroti par šāda pakalpojuma sniegšanu, ja par naudas līdzekļu glabāšanu ir paredzēta atlīdzība. Turklāt šai trešajai personai, kas ir pakalpojuma sniedzējs, ir jāsaņem ne tikai kredītiestādes piekrišana šāda pakalpojuma nodrošināšanai, jo kredītiestāde ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts, bet, ja tas ir nepieciešams, arī Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana veikt šādus pakalpojumus.»

Plašāka informācija rokasgrāmatas 8. nodaļā «Dažādi līgumi» un jaunajā 9. nodaļā «Ar līgumiem saistīta dokumentācija».

08.09.2017

Pārjaunojuma līgumi būvniecības līgumam

«Nekustamā īpašuma tirgū nereti rodas situācijas, kad pārdevējs pārdod nekustamo īpašumu, kurā nesen ir veikti būvdarbi, tātad tiem ir spēkā esoša būvdarbu garantijas laika garantija. Rodas arī situācijas, kad nekustamajā īpašumā, kurā tiek veikti būvdarbi, mainās būvdarbu veicējs. Abos gadījumos slēdzami pārjaunojuma līgumi, kuri šobrīd tiek piedāvāti rokasgrāmatas abonementiem,» jaunāko papildinājumu aktualitāti skaidro autors ZAB Tamberga & Partneri.

Respektīvi, pārjaunojumu būvniecības līgumam paraksta, ja jau noslēgtā darījumā mainās kāda no pusēm, turklāt jāatzīst, ka būvniecībā tas notiek visai regulāri. «Pirmajā gadījumā pārjaunojuma līgums ir slēdzams, lai jaunajam īpašuma īpašniekam (pircējam) nodrošinātu visas iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka (pārdevēja) no būvniecības līguma izrietošās saistības un pienākumus, tai skaitā tiesības vērsties pret būvdarbu veicēju ar garantijas saistību izpildes prasību.

Otrajā gadījumā pārjaunojuma līgums ir slēdzams, lai nofiksētu esošo darbu izpildes apjomu, savstarpējās norēķinu saistības, kā arī citas no būvniecības līguma izrietošās izpildītās un vēl neizpildītās saistības, kuras turpinās pildīt jaunais būvdarbu veicējs,» autors turpina skaidrot papildinājuma aktualitātes nianses.

Iepazīstieties ar pārjaunojuma līgumu detalizētajiem paraugiem un izmantojiet to, kurš jūsu situācijā ir nepieciešams:

 • 3.4.3.1. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (maza apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir pircējs»;
 • 3.4.3.2. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (maza apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir jaunais būvuzņēmējs»;
 • 3.4.3.3. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (vidēja apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir pircējs»;
 • 3.4.3.4. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (vidēja apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir jaunais būvuzņēmējs».

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos:

 • precizēti līgumi, kur norādīti līgumu izbeigšanas gadījumi fiziskām un juridiskām personām maksātnespējas iestāšanās situācijā (skatīt šādu līgumu paraugus: 3.4.2.2. «Uzņēmuma līgums būvniecībā», 4.4.1. «Telpu nomas līgums», 4.4.2. «Zemesgabala nomas līgums», 4.4.3. «Telpu apakšnomas līgums», 4.4.5. «Lauksaimniecības zemesgabala nomas līgums»);
 • atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļu likuma izmaiņām precizēti komentāri darba līgumam, ja darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (skatīt 6.12. «Darba līgums (darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs»);
 • aktualizēts pilnvaras punkts par tiesu iestāžu un tiesu izpildītāju tiesībām pārstāvēt pilnvaras devēja intereses (skatīt paraugu 8.5. «Pilnvara»).
25.05.2017

Līguma paraugs apbūves tiesību nodibināšanā. Skaidras naudas darījumu izmaiņas fiziskām personām

Apbūves tiesības un skaidras naudas darījumi fiziskām personām – šī gada jaunumi, ko autors ZAB Tamberga & Partneri iekļāvis «Līgumu rokasgrāmatas» papildinājumos.

Abi jaunumi ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Tā šis gads sākās ar jaunu regulējums lietu tiesībās – apbūves tiesības, papildinot Civillikuma lietu tiesību daļas trešo A nodaļu «Apbūves tiesība». «Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesības izmantošana varētu būt īpaši aktuāla komercdarbības veicējiem tādu nedzīvojamu ēku būvniecībai, kuras tehniskās attīstības dēļ tiek pārbūvētas salīdzinoši neilgā laikā (degvielas uzpildes stacijas, angāri u.tml.), kā arī teritorijās, kurās ir ierobežota zemes atsavināšana (ostās, speciālajās ekonomiskajās zonās u.tml.). Apbūves tiesības mazina piespiedu nomas gadījumus uz nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm,» skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Tāpat arī no 2017. gada 1. janvāra fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200,00 EUR (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Autors paskaidro, ka, piemēram, bezskaidras naudas darījumi nereti ir pie rokasnaudas līgumu noslēgšanas.

Plašāk skatiet «Līgumu rokasgrāmatas» 4. nodaļā! Tā kā regulējums ir jauns, tad arī līguma paraugs šobrīd ir īpašs retums. Tā 4.16. «Līguma paraugu par apbūves tiesības nodibināšanu» veido šādas daļas: līguma priekšmets, apbūves tiesīgā tiesības un pienākumi, zemes gabala īpašnieka pienākumi un tiesības, apbūves tiesības izbeigšana – ēkas piederība pēc apbūves tiesības beigām, nobeiguma noteikumi.

Atgādinām, ka drukātās rokasgrāmatas abonentiem ir iespēja saņemt līgumu paraugus elektroniski, tāpēc precizējiet e-pasta adresi, atsūtot to uz rokasgramatas@db.lv. Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonentus aicinām izmantot līgumu paraugus sadaļā «Papildinformācija». Līgumu paraugus iespējams lejupielādēt.

27.02.2017

Būvniecības līgumu paraugi

Lai gan jau pagājuši vairāki gadi, kad spēkā jaunās būvniecības normas, jautājumu aizvien daudz. Tāpēc jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri uzmanību vērš būvniecības līgumu paraugiem:

 • maza apjoma būvniecībai – līguma par būvdarbu veikšanu paraugs;
 • vidēja apjoma būvniecībai – uzņēmuma līguma paraugs.

«Kopš ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tā grozījumu, būtiskas izmaiņas ir skārušas visu būvniecības procesa tiesisko regulējumu. Atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad pēc iesnieguma būvvaldē tika saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums, kam sekoja būvprojekta akcepts un tikai tad būvatļauja (ar tiesībām uzsākt būvdarbus), līdzšinējā kārtība paredz būvatļaujas saņemšanu drīz vien pēc iesnieguma kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā iesniegšanas. Taču būvatļaujas saņemšana vēl nenozīmē, ka ir iegūtas tiesības būvdarbu uzsākšanai. Būvatļaujā tiek ietverti nosacījumi projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai, pēc kuru izpildes, tad arī var uzsākt pašus būvdarbus,» skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Jāatzīmē, ka būvniecības nodaļas ievadā ir aprakstīta valsts un pašvaldību iestāžu, kuras ir iesaistītas būvniecības procesos, kompetence un funkciju sadalījums. Savukārt pārējās apakšnodaļās aprakstītas galvenās būvniecības procesa sastāvdaļas un to tiesiskais regulējums, sākot no būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas būvvaldē līdz būvdarbu pabeigšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā. Līdz ar jauno tiesisko regulējumu izmaiņas ir skārušas arī būvniecības līgumu redakcijas.

Plašāk skatiet papildinātajā 3. nodaļā «Būvniecības process un līgumi»!

Atgādinām, ka drukātās rokasgrāmatas abonentiem ir iespēja saņemt līgumu paraugus elektroniski, tāpēc lūdzam precizēt e-pasta adresi, atsūtot to uz rokasgramatas@db.lv. Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonentus aicinām izmantot līgumu paraugus sadaļā «Papildinformācija». Līgumu paraugus iespējams lejupielādēt.

29.11.2016

Kā rīkoties, ja servitūts vairs nav nepieciešams? Kā juridiski korekti sakārtot šādu situāciju?

Atbildes uz šiem jautājumiem un paraugu, kā to darīt, sniedz rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri. Izmantojiet paraugu 4.5.3. «Līgums par atteikšanos no servitūta»!

Savukārt atbilstoši grozījumiem Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā aktualizēti šādu līgumu paraugu noslēguma nosacījumi:

 • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
 • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.4. «Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.5 «Nekustamā īpašuma draudzības pirkuma līgums»;
 • 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums»;
 • 8.11. «Konsultāciju līgums».

Līgumu paraugu komentāros autori norāda, ka veiktās izmaiņas rāda, kā jārīkojas pārdevējam atbilstoši jaunajām normām. Likumu grozījumi paredz, ka tādas atsauces ir jāievieto līgumos, ja šāda informācija nav iekļauta pārdevēja vietnē. Izmantojiet paraugus, skatot iepriekš norādītās nodaļas!

27.08.2016

Rokasnaudas līgums. Uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu

«Stabilizējoties Latvijas ekonomikai un novērojot darījumu aktivitātes kāpumu, arvien aktuālākas kļūst preču un pakalpojumu reklāmas izmantošanas iespējas. Lai nodrošinātu jūsu preču un pakalpojumu atpazīstamību, piesaistot klientu uzmanību, esam izstrādājuši uzņēmuma līgumu par reklāmas (reklāmas izkārtnes un/vai reklāmas zīmes) izgatavošanu un uzstādīšanu,» aktualitātes nozīmi skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Kas pēc būtības ir šis līgums? Kādi speciāli nosacījumi jāievēro? Kas jāņem vērā atbilstoši izpildītāja saimnieciskās darbības veidam!? Izprotiet, izmantojot jauno līguma paraugu.

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos noderīgie un bieži lietotie rokasnaudas līgumi, radot pamatu situācijām, kad ir saņemta un nav saņemta rokasnauda. Proti, rokasnaudas līguma paraugs izmantojams gadījumos, kad rokasnaudas līguma parakstīšanas brīdī rokasnaudas devējs vēl nav samaksājis rokasnaudas saņēmējam rokasnaudu un rokasnaudas saņēmējs vēl nav saņēmis rokasnaudu, vai tieši otrādi – ir saņēmis. Atšķirības iepazīstiet jaunajos dokumentu paraugos.

Izmantojiet paraugus, skatot šādas nodaļas:

 • 4.3.1. «Rokasnaudas līgums»;
 • 4.15. «Uzņēmuma līgums par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu».
25.05.2016

Kādi speciāli nosacījumi jāievēro, slēdzot līgumu par mājaslapas izstrādi? Ko būtiski atcerēties par domēna vārdu?

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, ikvienam uzņēmumam ir nepieciešama mājaslapa. Biežāk dominē prakse, ka tās izveidošanu veic kā pakalpojumu, tāpēc lieti noderēs rokasgrāmatas autoru ZAB Tamberga & Partneri ieteikumi līgumam par mājaslapas izstrādi.

Līdz ar to «Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri:

 • papildinājuši rokasgrāmatu ar jaunu līguma paraugu – 6.4.2. «Līgums par mājaslapas izstrādi»;
 • turpinājuši aktualizēt dažādus 2. nodaļas paraugus, piemēram, 2.6.2. «Dokumentu paraugi AS pamatkapitāla palielināšanai, emitējot jaunas akcijas», 2.6.3. «Dokumentu paraugi viena akcionāra AS pamatkapitāla palielināšanai, pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo akciju nominālvērtību».

Savukārt autoru komentāros par mājaslapas izstrādes līgumu uzzināsiet:

 • Kādi speciāli nosacījumi jāievēro, slēdzot līgumu par mājaslapas izstrādi?
 • Kā mājaslapas izstrāde ir saistīta ar Autortiesību likumu?
 • Ko apliecina līguma neatņemamā sastāvdaļa pieņemšanas–nodošanas akts?
 • Kas jāņem vērā pirms līguma par mājaslapas izstrādi parakstīšanu?
 • Ko būtiski atcerēties par domēna vārdu?