Līgumu rokasgrāmata

Līgumu rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus?

Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, parasti tiek veidoti no «baltas papīra lapas».

Tāpat arī daudzi līgumi tiek pārtaisīti un koriģēti no iepriekšējo līgumu formām, kas reizēm nosaka ne tādas attiecības, kādas vajadzīgas jaunajam līgumam. Lielā līgumu skaita un dārgo juridisko pakalpojumu dēļ daļa līgumu tā arī paliek bez jurista uzraudzības.

«Līgumu rokasgrāmata» palīdzēs sastādīt līgumus, jo:

 • rokasgrāmatā ietverti līgumu un bieži lietojamu dokumentu paraugi;
 • sniegti profesionālu juristu komentāri par līgumiem;
 • nevajadzēs meklēt vai pārveidot līgumus, lasīt normatīvos aktus vai katra līguma dēļ vērsties pie jurista;
 • sniegtas universālas formas un zinošu Latvijas juristu ieteikumi, kādus nosacījumus vajadzētu iekļaut līgumā vienai vai otrai līguma pusei;
 • ievērojot rokasgrāmatā sniegtos komentārus, viegli izveidosiet līgumu, kurā būs iekļauti jums piemēroti nosacījumi.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c

Anita Tamberga
Anita
Tamberga
Vadošā partnere, zvērināta advokāte

Ar vairāk nekā 15 gadu profesionālo pieredzi juridiskajā sfērā. 1998. gadā Anita tika uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā, un viņa ir advokātu kolēģijas Ētikas komisijas locekle. Anita ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, darba tiesībās, uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos.

Lāsma Šimanska
Lāsma
Šimanska
Partnere

2008. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Lāsma ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, imigrācijas, preču zīmju jautājumos, kā arī autortiesībās.

Baiba Motūze
Baiba
Motūze
Juriste

Baiba ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, tiesvedībās, parādu piedziņas lietās.

Baiba Ūdre
Baiba
Ūdre
Juriste

Baiba ir specializējusies darba tiesībās, maksātnespējas procesa jautājumos, imigrācijas jautājumos.

Kristīne
Vāciete
Zvērināta advokāte

Kristīne ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, autortiesību jautājumos.

 

Dārta
Sīpola
Juriste

Dārta ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, administratīvajā procesā, parādu piedziņas lietās.

27.02.2017

Būvniecības līgumu paraugi

Lai gan jau pagājuši vairāki gadi, kad spēkā jaunās būvniecības normas, jautājumu aizvien daudz. Tāpēc jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri uzmanību vērš būvniecības līgumu paraugiem:

 • maza apjoma būvniecībai – līguma par būvdarbu veikšanu paraugs;
 • vidēja apjoma būvniecībai – uzņēmuma līguma paraugs.

«Kopš ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tā grozījumu, būtiskas izmaiņas ir skārušas visu būvniecības procesa tiesisko regulējumu. Atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad pēc iesnieguma būvvaldē tika saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums, kam sekoja būvprojekta akcepts un tikai tad būvatļauja (ar tiesībām uzsākt būvdarbus), līdzšinējā kārtība paredz būvatļaujas saņemšanu drīz vien pēc iesnieguma kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā iesniegšanas. Taču būvatļaujas saņemšana vēl nenozīmē, ka ir iegūtas tiesības būvdarbu uzsākšanai. Būvatļaujā tiek ietverti nosacījumi projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai, pēc kuru izpildes, tad arī var uzsākt pašus būvdarbus,» skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Jāatzīmē, ka būvniecības nodaļas ievadā ir aprakstīta valsts un pašvaldību iestāžu, kuras ir iesaistītas būvniecības procesos, kompetence un funkciju sadalījums. Savukārt pārējās apakšnodaļās aprakstītas galvenās būvniecības procesa sastāvdaļas un to tiesiskais regulējums, sākot no būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas būvvaldē līdz būvdarbu pabeigšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā. Līdz ar jauno tiesisko regulējumu izmaiņas ir skārušas arī būvniecības līgumu redakcijas.

Plašāk skatiet papildinātajā 3. nodaļā «Būvniecības process un līgumi»!

Atgādinām, ka drukātās rokasgrāmatas abonentiem ir iespēja saņemt līgumu paraugus elektroniski, tāpēc lūdzam precizēt e-pasta adresi, atsūtot to uz rokasgramatas@db.lv. Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonentus aicinām izmantot līgumu paraugus sadaļā «Papildinformācija». Līgumu paraugus iespējams lejupielādēt.

29.11.2016

Kā rīkoties, ja servitūts vairs nav nepieciešams? Kā juridiski korekti sakārtot šādu situāciju?

Atbildes uz šiem jautājumiem un paraugu, kā to darīt, sniedz rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri. Izmantojiet paraugu 4.5.3. «Līgums par atteikšanos no servitūta»!

Savukārt atbilstoši grozījumiem Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā aktualizēti šādu līgumu paraugu noslēguma nosacījumi:

 • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
 • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.4. «Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.5 «Nekustamā īpašuma draudzības pirkuma līgums»;
 • 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums»;
 • 8.11. «Konsultāciju līgums».

Līgumu paraugu komentāros autori norāda, ka veiktās izmaiņas rāda, kā jārīkojas pārdevējam atbilstoši jaunajām normām. Likumu grozījumi paredz, ka tādas atsauces ir jāievieto līgumos, ja šāda informācija nav iekļauta pārdevēja vietnē. Izmantojiet paraugus, skatot iepriekš norādītās nodaļas!

27.08.2016

Rokasnaudas līgums. Uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu

«Stabilizējoties Latvijas ekonomikai un novērojot darījumu aktivitātes kāpumu, arvien aktuālākas kļūst preču un pakalpojumu reklāmas izmantošanas iespējas. Lai nodrošinātu jūsu preču un pakalpojumu atpazīstamību, piesaistot klientu uzmanību, esam izstrādājuši uzņēmuma līgumu par reklāmas (reklāmas izkārtnes un/vai reklāmas zīmes) izgatavošanu un uzstādīšanu,» aktualitātes nozīmi skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Kas pēc būtības ir šis līgums? Kādi speciāli nosacījumi jāievēro? Kas jāņem vērā atbilstoši izpildītāja saimnieciskās darbības veidam!? Izprotiet, izmantojot jauno līguma paraugu.

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos noderīgie un bieži lietotie rokasnaudas līgumi, radot pamatu situācijām, kad ir saņemta un nav saņemta rokasnauda. Proti, rokasnaudas līguma paraugs izmantojams gadījumos, kad rokasnaudas līguma parakstīšanas brīdī rokasnaudas devējs vēl nav samaksājis rokasnaudas saņēmējam rokasnaudu un rokasnaudas saņēmējs vēl nav saņēmis rokasnaudu, vai tieši otrādi – ir saņēmis. Atšķirības iepazīstiet jaunajos dokumentu paraugos.

Izmantojiet paraugus, skatot šādas nodaļas:

 • 4.3.1. «Rokasnaudas līgums»;
 • 4.15. «Uzņēmuma līgums par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu».
25.05.2016

Kādi speciāli nosacījumi jāievēro, slēdzot līgumu par mājaslapas izstrādi? Ko būtiski atcerēties par domēna vārdu?

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, ikvienam uzņēmumam ir nepieciešama mājaslapa. Biežāk dominē prakse, ka tās izveidošanu veic kā pakalpojumu, tāpēc lieti noderēs rokasgrāmatas autoru ZAB Tamberga & Partneri ieteikumi līgumam par mājaslapas izstrādi.

Līdz ar to «Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri:

 • papildinājuši rokasgrāmatu ar jaunu līguma paraugu – 6.4.2. «Līgums par mājaslapas izstrādi»;
 • turpinājuši aktualizēt dažādus 2. nodaļas paraugus, piemēram, 2.6.2. «Dokumentu paraugi AS pamatkapitāla palielināšanai, emitējot jaunas akcijas», 2.6.3. «Dokumentu paraugi viena akcionāra AS pamatkapitāla palielināšanai, pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo akciju nominālvērtību».

Savukārt autoru komentāros par mājaslapas izstrādes līgumu uzzināsiet:

 • Kādi speciāli nosacījumi jāievēro, slēdzot līgumu par mājaslapas izstrādi?
 • Kā mājaslapas izstrāde ir saistīta ar Autortiesību likumu?
 • Ko apliecina līguma neatņemamā sastāvdaļa pieņemšanas–nodošanas akts?
 • Kas jāņem vērā pirms līguma par mājaslapas izstrādi parakstīšanu?
 • Ko būtiski atcerēties par domēna vārdu?
02.02.2016

Kāda ir cerības pirkuma līguma būtiskākā atšķirība no pirkuma līguma?

«Cerības pirkuma līguma paraugs paredzēts darījumam, kuru jūs ļoti vēlaties noslēgt tuvākajā nākotnē, bet juridisku formalitāšu dēļ darījuma īstenošana nav iespējama uzreiz,» norāda autori ZAB Tamberga & Partneri.

Līdz ar to «Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri:

 • papildinājuši rokasgrāmatu ar jaunu līguma paraugu – 4.3.6. «Cerības pirkuma līgums»;
 • aktualizējuši dažādus 2. nodaļas paraugus, piemēram, 2.2.3 «Akciju sabiedrības (AS) dibināšanai nepieciešamo dokumentu paraugi», 2.5.3. «Dokumentu paraugi SIA pamatkapitāla palielināšanai pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību».

Savukārt autoru komentāros par cerības pirkuma līgumu uzzināsiet:

 • Kas pēc savas būtības ir cerības pirkuma līgums?
 • Kādu pienākumu pusēm uzliek cerības pirkuma līgums?
 • Kāda ir cerības pirkuma līguma būtiskākā atšķirība no pirkuma līguma?
 • Kā divējādi var noslēgt cerības pirkuma līgumu?
 • Kāpēc puses bieži vien izvēlas slēgt cerības pirkuma līgumu?
 • Kad visbiežāk slēdz cerības pirkuma līgumu?
 • Kas notiek, ja pārdevējs kādu laiku pēc cerības pirkuma līguma noslēgšanas konstatē, ka pārdodamā priekšmeta (objekta) pirkuma vērtība ir mainījusies un pirkuma maksa noteikta zem pārdodamās priekšmeta (objekta) īstās vērtības?
25.11.2015

Lauksaimniecības zemesgabala nomas līgums: minimālais termiņš, atbilstība līguma prasībām, pašvaldības uzdevumi un kā līguma slēdzējiem jāinformē pašvaldība

«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši šādus jaunu līgumu paraugus:

 • 4.4.5. «Lauksaimniecības zemesgabala nomas līgums»;
 • 4.14. «Līgums par kopīpašuma reālo sadali».

Lauksaimniecības zemesgabala nomas līguma paraugā iekļauti speciāli nosacījumi, kas attiecas uz lauksaimniecības zemes iznomāšanu un atbilsts spēkā esošajiem un noteiktajiem normatīvajiem aktiem, kā arī papildināts ar speciālu regulējumu, ja iznomātājs vienpusēji vēlas izbeigt līgumu.

Līguma komentāros akcentēts:

 • kādos gadījumos līgumu var slēgt,
 • ko uzskata par lauksaimniecisko darbību;
 • uz kādu minimālo termiņu līgums ir slēdzams.
 • kāds ir pašvaldības uzdevums saistībā ar šādiem līgumiem;
 • kā līguma slēdzējiem ir jāinformē pašvaldība par šāda līguma noslēgšanu;
  • kādu iespēju dod šāda līguma reģistrācija zemes nomas līgumu reģistrā;
  • kāpēc būtiski ievērot Ministru kabineta noteikumus par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

Savukārt līguma paraugs par kopīpašuma reālo sadali paredzēts divām vai vairākām personām, kurām pieder domājamā daļa un vēlas pārtraukt kopīpašumu. Piemēram, līguma paraugā ir iestrādāti īpašie noteikumi, kas veidoti saskaņā ar Civillikuma pantiem un paredz pievienot grafiskus attēlus par ceļa servitūtiem.

Tāpat arī autori aktualizējuši šādu līgumu paraugus:

 • 8.7. «Glabājuma līgums»;
 • 8.9. «Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu»;
 • 8.11. «Konsultācijas līgums»;
 • 8.12. «Ziedojuma līgums».
25.08.2015

Dzīvojamo māju un vasarnīcu izīrēšanas līguma paraugs noteiktam laika periodam

«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši jaunu līguma paraugu «Terminētais dzīvojamās mājas īres līgums», jo šajā sezonā aktuāla ir nekustamā īpašuma (dzīvojamo māju, vasarnīcu) izīrēšana uz kādu noteiktu laiku – uz dažām nedēļām vai mēnešiem. Terminētais dzīvojamās mājas īres līgums ir paredzēts tieši šādam mērķim. Vienlaicīgi komentārā norādīts, kuri līguma punkti iekļaujami līgumā, ja līguma termiņš ir garāks par vienu mēnesi. Līguma paraugu veido līguma priekšmets, īres maksa un citi maksājumi, izīrētāja tiesības un pienākumi, īrnieka tiesības un pienākumi, līguma darbības laiks, force majeure un citi noteikumi.

2015. gada 9. jūlijā stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī stājās spēkā Ārpustiesas strīdu risinātāju likums. Atbilstoši jaunajiem grozījumiem ir izmaiņas šādos līgumu paraugos:

 • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
 • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.4. «Dzīvokļa pirkuma līgums»;
 • 4.3.5. «Nekustamā īpašuma draudzības pirkuma līgums»;
 • 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums»;
 • 8.11. «Konsultācijas līgums».
25.05.2015

Kā nodrošināt ātru parāda piedziņu?

«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši jaunu līguma paraugu «Vienošanās par parāda atmaksu (kā notariāls akts)» un tā komentāru, tā papildinot un vienlaicīgi aktualizējot 8.6. «Vienošanās par parāda atmaksu».

Kopš stājusies spēkā kārtība, pie notāra parakstot, piemēram, vienošanos par parāda atmaksu, var nodrošināt ātru parāda piedziņu, jo notāram ir tiesības izsniegt izpildu rakstu. Līdz ar to nav nepieciešams iet uz tiesu. Jaunā līguma komentāros akcentēts, ko notariālajā aktā būtiski un skaidri noteikt un kāpēc tas ir tik stingri nepieciešams, piemēram, dzīvesvietas vai juridiskās adreses norāde. Tāpat arī norādīts, cik ilgā laikā var iesniegt notariālo aktu un kāda ir rīcība, ja kreditors šo noteikto termiņu nokavē.

Vienlaicīgi autori aktualizējuši informāciju par darba tiesībām, veicot atbilstošas izmaiņas 6.1. «Darba līguma un uzņēmuma līguma apskats un būtiskie aspekti». Tā jaunās būtiskākās Darba likuma maiņas salīdzinātas ar iepriekšējām, piemēram, saistībā ar darba sludinājumu, par darba līguma saturu (piemēram, kādā valodā tas slēdzams, ja darbinieks ir ārzemnieks, kas nepārvalda latviešu valodu), par darba līguma uz noteiktu laiku termiņu, kā arī par darbinieka apmācību un profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos ir precizēti «Pārējie noteikumi» šādos līgumu paraugos:

 • 4.3.1. «Rokasnaudas līgums»;
 • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
 • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
 • 4.3.4. «Dzīvokļa pirkuma līgums».
24.02.2015

Kā izstrādāt līgumu, dāvinot nekustamo īpašumu?

«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri papildinājuši un aktualizējuši rokasgrāmatas 2. nodaļu «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi», kā arī 8. nodaļu «Dažādi līgumi».

Rokasgrāmatas 2. nodaļā «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» aktualizēti SIA statūtu, statūtu grozījumu paraugi saistībā ar grozījumiem Komerclikumā, kas paredz iespēju noteikt ārkārtas dividendes, ja SIA statūtos ir veikti atbilstīgi grozījumi.

Savukārt 8. nodaļā «Dažādi līgumi» ievietots jauns līgums – dāvinājuma līgums. Pievienoti arī dāvinājuma līguma komentāri, kuros tiek atbildēts gan uz vispārīgiem jautājumiem par dāvinājumu, gan jautājumiem par nodokļu maksājumiem, pamatojoties uz dāvinājuma līgumu.