Darba līgums uz noteiktu laiku, kreditora pieprasījums – skaidrojumi un dokumentu paraugi

Darba līgums var tikt slēgts gan uz nenoteiktu laiku, kad darba līguma puses vienojas tikai par darba tiesisko attiecību sākuma datumu, gan uz noteiktu laiku, kad darba līguma pusēm (darbiniekam un darba devējam) ir jāvienojas arī par darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu un beigu termiņu. Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pārtraukšanu.

Normatīvie akti stingri nosaka, kādos gadījumos darba līgums var tikt noslēgts uz noteiktu laiku. Darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu.

Rokasgrāmatas autori ZAB «Tamberga & Parteri» piedāvā darba līguma uz noteiktu laiku paraugu, kuru veido astoņas daļas – līguma priekšmets, darbinieka pienākumi, darba alga un citi maksājumi,  citi darbinieka darba apstākļi, līguma izbeigšana, konfidencialitātes ievērošanas pienākums, citi nosacījumi, pušu paraksti un rekvizīti. Līguma paraugs izstrādāts, ņemot vērā to, ka uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, ir attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. (Vēršam uzmanību, ka rokasgrāmatā ir pieejams arī darba līgums uz nenoteiktu laiku.)

Savukārt otrs dokumenta paraugs ir kreditora prasījumam, kas izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Informācija par konkrētā juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta maksātnespējas procesa pasludināšanu un kreditoru pieteikšanās termiņu ir atrodama maksātnespējas reģistrā, kas ikvienam pieejams Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vietnē www.ur.gov.lv, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu (Maksātnespējas likuma 73.panta pirmā daļa).

Ja kreditors nokavējis prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Tādā gadījumā attiecīgais kreditors iekļaujams kreditoru prasījumu reģistrā, taču šim kreditoram netiek piešķirtas balsstiesības. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku (Maksātnespējas likuma 73.panta otrā un trešā daļa).

Līgumu rokasgrāmata

 

 

   Līgumu rokasgrāmata

 

 


6.2.2. Darba līgums uz noteiktu laiku

7.9. Kreditora prasījums


Abonēt