Dzī­vok­ļa pir­ku­ma lī­gums

Dzīvokļa pirkuma līgums

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Dzīvokļa pirkuma līgums» ir dzīvokļa pirkuma līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

  1. definīcijas;
  2. līguma priekšmets;
  3. pirkuma cena un tās samaksas kārtība;
  4. pušu apliecinājumi un garantijas;
  5. pušu pienākumi;
  6. līguma spēkā esamība un tā izbeigšana;
  7. nepārvarama vara;
  8. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
  9. pārējie noteikumi.

Komentāros par dzīvokļa pirkuma līgumu skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c