Jaunais UIN

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma komentāri

(Spēkā ar 2018. gada 1. janvāri)
Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Nodokļu reforma Latvijā 2018. gadā saistīta arī ar jauna Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likuma ieviešanu praksē. Jaunais regulējums nosaka daudzas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo likumu, piemēram, paredz lielāku (20%, efektīvā likme 25%) nodokļa likmi. Tomēr tas ir balstīts uz naudas plūsmas principu, proti, UIN jāaprēķina, pieņemot lēmumu par dividenžu sadali, veicot dividendēm pielīdzināmus maksājumus, kā arī reprezentācijas un nesaimnieciskās izmaksas. Zināmā mērā atvieglota grāmatvedības uzskaite, novērtējot reprezentācijas un nesaimnieciskās izmaksas noteikts to maksimālais apmērs attiecībā pret darbinieku atalgojuma izmaksām. Vairs nav paredzētas līdz šim iekļautās investīciju stimulējošās normas (piemēram, paātrinātā pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība), nav vairs arī atlaižu lielo investīciju projektu veicējiem. Tāpat ir mainījušies nosacījumi, kā tiek izsniegti aizdevumi saistītajām personām. Likumā ieviests jauns termins  "nosacītās dividendes". Mainījušies nosacījumi uzņēmumiem, kuri ziedo utt. Nupat uzņēmumi ir iesnieguši pirmo UIN deklarāciju par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Prakse veidojas pamazām, neskaidro jautājumu daudz. 

Likuma komentāros skaidroti vispārējie jaunā UIN likuma noteiktie nodokļa aprēķināšanas principi, pakāpeniski tiks pievienoti piemēri par specifiskām situācijām un to risinājumiem praksē.

Likums komentēts kontekstā ar

  1. Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi";
  2. Ministru kabineta 2017. gada 7 novembra noteikumiem Nr. 655 "Noteikumi par par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";
  3. Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 93. "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju";
  4. Informatīvo materiālu par uzņēmumu ienākuma nodokli.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā

Jānis Eismonts
Jānis
Eismonts
SIA LAW & FINANCE ONLINE valdes loceklis

Bijis Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācijas prezidents, starptautiskās tiesību izspēles organizators, autors publikācijām par mazā un vidējā biznesa problēmjautājumiem. Pašreiz Eiropas Komisijas izveidotajā maģistra programmā EMLE studē nodokļu normatīvo aktu ietekmi uz valstu ekonomiku, specializējas tiešajos nodokļos.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis

Specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Par šo rokasgrāmatu jaunumu nav.