Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 3. aprīlim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmajām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

02.12.2019

Likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens

Likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens ir būtiskākie aspekti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību, aktualizējot likuma komentāru informāciju.

Tostarp arī norāda uz faktisko situāciju. Piemēram, 2017. gada 27. jūlijā tika pieņemti grozījumi komentējamā likumā, ar kuriem tika izdalīta atsevišķa nodokļa daļa konkrētam mērķim – veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Šim mērķim valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tika palielinātas par 1%, no kurām 0,5% maksā darba devējs un 0,5% – darba ņēmējs. Šis maksājums tiek novirzīts tieši valsts budžetā. 2017. gada 14. decembrī tika pieņemts speciāls Veselības aprūpes finansēšanas likums, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Tas paredzēja veselības aprūpes finansēšanā piemērot divu grozu sistēmu, kur pilnu veselības aprūpi saņemtu tikai personas, kuras ir sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai saskaņā ar komentējamo likumu, atbrīvotas no maksājumiem kā izņēmumu vai veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tomēr šobrīd faktiskā situācija ir tāda, ka sociāli apdrošinātās personas turpina maksāt palielinātās iemaksas, bet pārējās personas, kurām bija pašām jāveic iemaksas, ir no tām atbrīvotas līdz 2021. gadam vai jauna likuma izstrādei.  

Plašāk skatiet likuma komentāros. 

SOC

 

     Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri

 

 

 14.03.2018

Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas jomā

Rokasgrāmatas autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" sagatavojis papildinājumus atbilstoši pagājušā gada 27. novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", norādot, ka:

 • galvenās izmaiņas un komentāri saistīti ar pašnodarbināto fizisko personu pienākumu veikt 5% maksājumu pensiju apdrošināšanai. Komentēts, kādos gadījumos šo maksājumu veic autoratlīdzības izmaksātājs un autoram nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un kādos pati fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
 • no 2018. gada 1. janvāra par 1% palielinātas VSAOI – gan darba ņēmējs, gan darba ņēmējs katrs maksā par 0,5% vairāk, šīs iemaksas tiek novirzītas veselības apdrošināšanai un ir paredzētas veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai. Mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai un var tai pievienoties brīvprātīgi.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSkatot detalizēt, citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma pantu, piemēram:

 • 5. pants. Sociāli apdrošināmās personas – par normām, kas saistītas ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu, proti, palielinātā obligāto iemaksu likme par vienu procentpunktu, veselības apdrošināšana;
 • 6. pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem – grozījumi par to, kas jāietver autoratlīdzības izmaksātāju darba devēja ziņojumā; nosacījums, ko svarīgi ņemt vērā autoratlīdzības saņēmējiem, kuri vienlaikus ir reģistrēti un sociāli apdrošināti kā darba ņēmēji un kuru sociālās iemaksas pie viena vai arī vairākiem darba devējiem mēnesī kopumā ir vismaz minimālās algas apmērā;
 • 14. pants. Obligāto iemaksu objekts –  profesionālo sportistu obligātā iemaksa;
 • 23.1 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) – jauns regulējums attiecībā uz autoratlīdzības saņēmēju pensijas apdrošināšanu, kā bija līdz šim un kāda ir jaunā kārtība;
 • 23.2 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem – par pensijas apdrošināšanas no ienākumiem, kas nesasniedz minimālās algas apmēru mēnesi, piemērošanu un iemaksu veikšanu.
05.12.2017

Jaunas kārtības

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma  «Par valsts sociālo apdrošināšanu» jaunākajiem grozījumiem (stājās spēkā ar 2017. gadu).

Cita starpā rokasgrāmata papildināta ar šādiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» būtiskākajiem grozījumu komentāriem:

 • sākot ar 2017. gada 1. janvāri kapitālsabiedrības valdes locekļi, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no domājamā ienākuma (likuma 1. panta 2. punkta m apakšpunkts),  būs  pakļauti valsts pensiju un invaliditātes apdrošināšanai;
 • noteikta kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, sadarbojoties ar citas dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārnešanu no citas vai uz citu Eiropas Savienības, Šveices konfederācijas vai Eiropas  Ekonomiskās zonas dalībvalsti;
 • noteikta kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atgūst pārmaksātos pabalstus vai pensijas, tai skaitā no mirušo personu mantiniekiem vēl pirms kreditora prasījuma pieteikšanas pret mantojuma masu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

26.10.2017

Arī valsts sociālā apdrošināšana jaunā nodokļu laikmetā

«Ar jaunajiem papildinājumiem esam sākuši ievirzi jaunā laikmetā,» tā apjomīgos papildinājumus piesaka rokasgrāmatas autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.

Jaunākie komentāri izstrādāti atbilstoši likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» aktuālākajiem grozījumiem, kas stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti šī gada 28. jūlijā).

Autori vērš uzmanību šādiem būtiskākajiem jautājumiem, par ko snieguši komentārus:

 • par 1% palielinājusies VSAOI likme;
 • pašnodarbinātajiem un autoratlīdzbu saņēmējiem būs papildus jāmaksā 5% pensiju apdrošināšanai.
28.06.2017

Skaidrota jaunāko grozījumu būtība

Likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 13. pantā «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija» skaidrota jaunāko grozījumu būtība Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 «Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli».

29.03.2017

Kāda ir brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanās ar 2017. gada 1. janvāri?

Minimālā sociālā nodrošinājuma neieviešanas sekas – būtiskākais jautājums, ko autors SIA LAW & FINANCE ONLINE iekļāvis jaunākajos papildinājumos.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» jaunākajiem grozījumiem (pieņemti pagājušā gada 20. decembrī, stājās spēkā ar 2017. gadu). Tāpat komentāru sagatavošanā ir izmantoti arī citi normatīvie akti, to skaitā Ministru kabineta noteikumi par atsevišķu ienākumu veidu aplikšanu ar nodokli, deklarāciju un veidlapu aizpildīšanas kārtību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli un uzziņas.

Cita starpā rokasgrāmata papildināta ar šādiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» būtiskākajiem grozījumu komentāriem:

 • 5. pants «Sociāli apdrošināmās personas» – Kāpēc izslēgtas iepriekš noteiktās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbinieku tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai? Kā šobrīd var rīkoties mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks?
 • 13. pants «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija» – Kāda ir brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanās ar 2017. gada 1. janvāri?
31.12.2016

Izmaiņas, sākot ar nākamo gadu

Apjomīgi un saturīgi noslēdzas pirmais sadarbības gads ar SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» jaunākajiem grozījumiem (stājās spēkā ar 2017. gadu).

Cita starpā rokasgrāmata papildināta ar šādiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» būtiskākajiem grozījumu komentāriem:

 • sākot ar 2017. gada 1. janvāri kapitālsabiedrības valdes locekļi, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no domājamā ienākuma (likuma 1. panta 2. punkta m apakšpunkts),  būs  pakļauti valsts pensiju un invaliditātes apdrošināšanai;
 • noteikta kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, sadarbojoties ar citas dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārnešanu no citas vai uz citu Eiropas Savienības, Šveices konfederācijas vai Eiropas  Ekonomiskās zonas dalībvalsti;
 • noteikta kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atgūst pārmaksātos pabalstus vai pensijas, tai skaitā no mirušo personu mantiniekiem vēl pirms kreditora prasījuma pieteikšanas pret mantojuma masu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.