Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2020. gada 9. jūlijam)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmajām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

27.11.2020

Kādas ir darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto IIN?

"Ienākuma nodokļa sistēma paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir nodoklis, kuru maksā fiziskas personas. Tomēr ienākuma nodokļa sistēma paredz situācijas, kurās IIN budžetā pārskaita trešā persona konkrētas fiziskas personas vietā, to ieturot izmaksas brīdī (sk. "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 30. panta 3. punktu). Minētā situācija visbiežāk rodas darba tiesiskajās attiecībās, darba devējam ieturot IIN maksājumus no darbinieka nopelnītās darba algas. Faktiski ienākuma nodokļa sistēma rada situācijas, kad trešā persona nav nodokļa maksātājs, bet tam ir uzlikts nodokļa nomaksas pienākums. Likums precīzi neatrunā kārtību, kā regulēt situācijas, kad nodoklis ir samaksāts nepamatoti, piemēram, darba devējam kļūdas pēc pārskaitot IIN valsts budžetā," skaidro IIN rokasgrāmatas autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem".

Minēto situāciju ir apskatījusi Augstākā tiesa savā 2020. gada 9. jūlija spriedumā administratīvajā lietā Nr. SKA-150/2020. Spriedumā ir sniegts vērtējums par darba devēja kā atbildīgās personas statusu un darba devējam radītajām tiesiskajām sekām, ja darba devējs, izpildot savu IIN ieturēšanas un samaksas pienākumu, nodokli valsts budžetā ir samaksājis nepamatoti. Jāatzīmē, ka tiesa, nenorādot pamatojumu, tai skaitā bez atsaucēm uz tiesību normām vai tiesību principiem,secina, ka no taisnīguma viedokļa nebūtu akceptējama situācija, kad darba devējam, atmaksājot visu Latvijas valsts budžetā iemaksāto nodokli, tiek atmaksāta lielāka summa, nekā tā, ko pieteicēja puse faktiski samaksājusi, sedzot nodokļu parādus par saviem darbiniekiem Norvēģijā, faktiski ierobežojot iespēju saņemt lielāku IIN atmaksu, nekā Norvēģijā samaksātā IIN kopsumma.

Plašāk skatīt rokasgrāmatā, tāpat arī, piemēram, komentārus par:

 • nekustamā īpašuma iegūšanas dienas un iegādes vērtības noteikšanu nekustamajam īpašumam, kas reģistrēts kā viena laulātā atsevišķs īpašums uz laulāto mantas šķirtības līguma pamata;
 • kapitāla pieaugumu, kas nerodas, ja kredītiestāde ir dzēsusi saistību, kas nav izpildīta 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ.

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri

 

 

 14.11.2019

IIN likuma komentāri: aktuālo tiesas spriedumu analīze

Rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri" papildinājumi veidoti, ņemot vērā aktuālo tiesas praksi un atbilstoši iestrādājot grozījumus kas pieņemti līdz 2019. gada 23. maijam.

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" īpašu uzmanību pievērš šādiem pantiem, kuru kontekstā skatīti aktuālie tiesas spriedumi:

 • 10. pants "Izdevumi par dzīvības apdrošināšanas iegādi". Augstākās tiesas spriedums par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem tādam dzīvības apdrošināšanas līgumam, kurā apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais ir viena un tā pati fiziskā persona, taču kā labuma guvējs var tikt norādīta arī cita persona.
 • 9. pants "Citi atbrīvojumi". Uztura līgums. VID uzziņu un Augstākās tiesas sprieduma analīze, piemērojot Civillikuma normas par Uztura līgumu nodokļu piemērošanas mērķiem, kvalificējot ienākumu veidu uztura ņēmējam un identificējot izdevuma apmēru uztura devējam.
 • 11.9 pants "Attaisnojamie izdevumi nekustamā īpašuma uzlabošanai". Augstākās tiesas spriedums, analizējot pierādījumu veidu, tā saturu un formu, lai pierādījumi par ieguldījumu nekustamajā īpašumā tiktu atzīti par izmantojamiem, nosakot nekustamā īpašuma iegādes vērtību.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri

 

 

 20.02.2019

Virtuālie aktīvi un nodokļi ārvalstīs IIN aspektā

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas veikti līdz pagājušā gada 13. decembrim:

 • 9. pants "Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi". Valsts ieņēmumu dienesta uzziņas analīze par dividenžu izmaksu no Kipras komercsabiedrības, ja Kiprā komercsabiedrības peļņai nodokļi netiek piemēroti.
 • 11.9 pants "Ienākuma no kapitāla noteikšana". Likums papildināts ar regulējumu virtuālajām valūtām, nodokļu mērķiem pielīdzot virtuālos aktīvus kapitāla aktīviem.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri

 

 

 27.11.2018

VID aktuālās uzziņas un saskatāmie būtiskie trūkumi tajās

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāros papildināti šādi panti:

 • 8. pants "Gada apliekamā ienākuma avoti" – VID uzziņa par atlaižu piemērošanu, darbiniekiem definējot atlaides kā ienākuma veidu, par kuru ir jāmaksā algas nodoklis;
 • 9. panta pirmās daļa "Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi" – VID uzziņa par IIN atbrīvojuma piemērošanu, sadalot ārvalsts komercsabiedrības peļņu;
 • 11.9 pants "Ienākuma no kapitāla noteikšana" – administratīvā prakse pielīdzinot virtuālos aktīvus (kriptovalūtas) kapitāla aktīviem. Vadlīnijas nodokļa pienākuma apmērā identificēšanai.

Tā, piemēram, autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" vērš uzmanību, ka ilgu laiku bija neskaidra VID nostāja attiecībā uz virtuālo aktīvu tirdzniecību. 2017. gada nogalē un 2018. gadā pirmajā pusē VID ir nodibinājis pastāvīgu administratīvo praksi un skaidri pauž viedokli par IIN piemērošanu ienākumam, kas gūts no virtuālo aktīvu tirdzniecības rezultātā gūtas peļņas. VID ir izsniedzis specifiskas uzziņas (19.04.2018. un 07.05.2018.).

Jāņem vērā, ka VID skaidrojumā saskatāmi būtiski trūkumi, jo ienākuma veidi no virtuālajiem aktīviem mēdz būt dažādi. VID skaidrojums attiecas tikai uz virtuālo aktīvu tirdzniecību un neskar to rakšanu (tulk. no. angļu. val. "mining") un kalšanu (tulk. no. angļu. val. "mining"), kas var tikt veikta ar sistēmu mezglu (tulk. no. angļu. val. "master nodes") vai bez to turēšanas.

Pēc savām pazīmēm virtuālo aktīvu rakšana ir vairāk pielīdzināma saimnieciskajai darbībai (IIN likuma 11. panta 1.3 punkts), jo identificējams:

 1. darbību un darījumu kopuma sistemātisks raksturs;
 2. ieņēmumi gada griezumā var pārsniegt EUR 14 229 un vairāk;
 3. mērķis gūt atlīdzību.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri

 

 18.05.2018

Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai

Jaunais likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.13pants "Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai" iekļauts ar 2017. gada 22. novembra grozījumiem un tā mērķis ir atvieglot maksātāju darbības ar finanšu instrumentiem un valūtas maiņu (kapitāla aktīviem). Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs var būt kredītiestāde u.tml. maksājumu iestāde (Latvijas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts rezidents), kas ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam vai tam pielīdzināmam pakalpojumu sniedzēja rezidences valsts regulējumam. Konta īpašniekam jāinformē pakalpojumu sniedzējs par ieguldījuma konta statusa piešķiršanu konkrētam kontam komentējamā likuma izpratnē. Savukārt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Kontu reģistra likumā (pieņemts 2016. gada 23. novembrī, stājies spēkā 2017. gada 1. jūlijā, grozījumi 2017. gada 6. decembrī, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī) noteiktajām prasībām informēs VID par to, kuram kontam (vai kontu kopumam) piemērot konkrētu ieguldījumu konta režīmu saistībā ar IIN.

Šādā gadījumā ieguldījumu kontā gūtajam ienākumam piemērojama vienkāršota nodokļa aprēķināšanas kārtība – pārskata perioda deklarācija par ienākumiem no kapitāla iesniedzama pēc tam, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniedz ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu. No 2018. gada 1. janvāra likumā ir noteikts, ka pārskata periods ir ceturksnis, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas ceturksnī pārsniedz 1000 eiro. Ja summa ir mazāka, pārskata periods ir gads.

Jāņem vērā, ka par izmaksu no ieguldījuma konta tiks uzskatīti arī maksājumi, kas veikti, piemēram, pamatojoties uz trešās puses piedziņu, kas vērsta pret konta īpašnieku, ieguldījumu konta atsavināšanu, finanšu instrumentu pārvedumus, kā arī ieguldījumu konta līdzekļu izlietojumu tādu darījumu veikšanai, kas neatbilst šā panta sestajā daļā uzskaitītajiem darījumiem. Ja šādu izmaksu rezultātā ieguldījumu kontā iemaksātā summa ir bijusi mazāka kā izmaksātā, VID iesniedzama deklarācija par kapitāla pieaugumu un no pārsnieguma summas aprēķināms nodoklis pēc 20% likmes.

Kontiem finanšu instrumentu darījumu veikšanai, kas atvērti līdz 2018. gada 1. janvārim un atbilst šī panta nosacījumiem, nodokļu maksātājs ir tiesīgs piešķirt ieguldījumu konta statusu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim, informējot ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju. Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nenodrošina informācijas sniegšanu par atvērtajiem kontiem saskaņā ar Kontu reģistra likumu, pašam maksātājam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim jāinformē VID par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu attiecīgajam kontam. Ar paziņojuma iesniegšanas brīdi šādā kontā esošie finanšu instrumenti tiks pielīdzināti finanšu instrumentiem, kas iegūti ieguldījumu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu ieguldīšanas rezultātā. Finanšu instrumentu vērtība tiek noteikta pēc to iegādes vērtības.


IIN komentāri

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri


 

14.03.2018

Nozīmīgākās pārmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī

Rokasgrāmatas autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" sagatavojis papildinājumus, ņemot vērā tā dēvētās nozīmīgākās pārmaiņas, kas stājušās spēkā ar šo gadu. Komentāri veikti atbilstoši pagājušā gada 27. novembra grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

SIA "LAW & FINANCE ONLINE" nodokļu speciālisti skaidro, ka no 2018. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā nodokļu reforma, ar kuru:
 1. Mainītas nodokļu likmes un ieviesta progresivitāte algotā darbā strādājošajiem. Atbilstoši noteiktajam grozījumos šī gada janvāra sākumā VID pirmo reizi nosūtījis visiem darba ņēmējiem prognozēto neapliekamo minimumu. Jauno likmju un prognozētā neapliekamā minimuma piemērošana jau radījusi daudz jautājumu algu grāmatvežiem, uz kuriem daļēji sniegtas atbildes šajos komentāros un tiek gatavoti jauni detalizēti komentāri;
 2. Palielināti nodokļi no kapitāla, nodoklis 20% apmērā tiek piemērots arī tad, ja procenti ir uzkrāti iepriekšējos gados, bet izmaksāti pēc 2018. gada 1. janvāra;
 3. Pārejas noteikumos noteikts divu gadu pārejas periods atsevišķiem ienākumu veidiem no kapitāla.

Rokasgrāmatā atbilstoši precizētas diferencētās iedzīvotāju ienākuma likmes, neapliekamais minimums un citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantu komentāri, vēršot uzmanību šādiem izmaiņu aspektiem, piemēram:

 • 3. pants. Ar nodokli apliekamais objekts – minimālās darba algas izvērtēšanas process; kāpēc vairs netiek noteikta vienāda minimālā stundas tarifa likme uz gadu; diferencētā neapliekamā minimuma noteikšana; VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšana; gada progresivitātes sliekšņa maiņas un precizējuma pamatojums; kad var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • 8. pants. Gada apliekamā ienākuma avoti – izņēmuma piemērošanas nosacījumi;
 • 10. pants. Attaisnotie izdevumi – skaidrojums par izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, par jaunajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī un saistīti ar kopējo nodokļu reformu un tajā iekļautajiem komentējamā likuma grozījumiem;
 • 11.9 pants. Ienākuma no kapitāla noteikšana – skaidroti grozījumi, ar kuriem veikti atvieglojumi maksātājiem, kuri veic ieguldījumus un tādējādi gūst ienākumus no kapitāla. Izmantojot ieguldījumu kontu, parasti tiek veikts liels darījumu skaits ar kapitāla aktīviem. Tāpat arī vērsta uzmanība situācijai, kādai bija līdz šiem grozījumiem; dividenžu aprēķināšana un izmaksāšana komercsabiedrībai; ārkārtas dividenžu izmaksāšana, nodokļa ieturēšana un izmaksas dienas noteikšana; jaunais regulējums attiecībā uz nodokļa aprēķināšanas prasībām no ieguldījuma konta;
 • 11.13 pants. Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai – jauns likuma pants, kura mērķis ir atvieglot maksātāju darbības ar finanšu instrumentiem un valūtas maiņu (kapitāla aktīviem); kas var būt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs; konta īpašnieka informācija pakalpojumu sniedzējam; ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja pienākumi; vienkāršota nodokļa aprēķināšanas kārtība; kādus maksājumus uzskata par izmaksu no ieguldījuma konta;
 • 12. pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums – kā VID aprēķina gada diferencēto neapliekamo minimumu algas nodokļa maksātājiem un pašnodarbinātām personām; kas veido gada apliekamo ienākumu kopsummu un kas tajā netiek ieskaitīts;
 • 15. pants. Nodokļa likmes – jaunās panta daļas par izložu un azartspēļu laimestiem mērķis, nodokļa likmju piemērošana laimestiem un redakcionālie precizējumi par interpretācijas iespējām;
 • 17. pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām – kad darba devējs izsniedz darbiniekam paziņojumu par darbinieka gūtajiem algota darba ienākumiem un kāpēc nav nepieciešama obligāta izsniegšana;
 • 31.2 pants. Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) atbildība par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu – piemērs no tiesu prakses par to, ka darba devējam var aprēķināt papildu maksājumus budžetā un piemērot komentējamā pantā norādīto sodu arī tad, ja nav iespējams identificēt konkrēto darba veicēju;
 • 37. pants. Ienākuma nodokļa maksātāja kods – fiziskās personas, kuras VID reģistrē kā nodokļu maksātājus, kad darba devējam jāreģistrē VID jauns darba ņēmējs; kad persona uzskatāma par reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju; kad jāreģistrējas personām, kuras ir darba devēji, personām, kuras ir iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka vai kuras ir ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, un personām, kurām ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem;
 • 38. pants. Dokumentārais nodrošinājums – Ministru kabineta noteikumi, kuros iekļautas svarīgākās deklarācijas un veidlapas.
26.10.2017

Jauns nodokļu laikmets: komentāri par jaunākajiem grozījumiem

«Ar jaunajiem papildinājumiem esam sākuši ievirzi jaunā laikmetā,» tā apjomīgos papildinājumus piesaka rokasgrāmatas autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.

Jaunākie komentāri izstrādāti atbilstoši likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti šī gada 27. jūlijā).

Autori vērš uzmanību šādiem būtiskākajiem jautājumiem, par ko snieguši komentārus:

 • pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir ieviesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāte – no 2018. gada 1. janvāra būs trīs likmes: 20%, 23% un ienākumu daļai virs 55 tūkstošiem eiro 31,4%;
 • palielināts nodoklis ienākumam no kapitāla – no 10% un 15% uz 20. Toties nebūs papildu nodokļa no dividendēm;
 • maksimālais neapliekamais minimums zemām algām katru gadu pieaugs un 2020. gadā sasniegs 250 eiro mēnesī.

Plašāk skatieties apjomīgajos papildinājumos, tostarp, piemēram, šādus likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantu komentārus:

 • 1. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11. pants «No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana»;
 • 11.5 pants «Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai»;
 • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem»;
 • 15.pants «Nodokļa likmes»;
 • 16.1 pants «Ienākuma gūšanas diena»;
 • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām».
25.09.2017

IIN: jaunumi Eiropas Savienības kontekstā

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem (stājās spēkā 30. jūnijā) un Eiropas Savienības kontekstam.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar šādiem komentāriem, piemēram:

 • Latvija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) līdzfinansētajā projektā Nr.VS/2015/0206, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu līdzfinansējumu vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku un piedalās minētajā projektā. Sākot ar 2016. gada 1. maiju šie vecāku ienākumi netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • Sākot ar 2016. gada 30. jūniju, Latvijas rezidentu algota darba ienākumi, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, nav jādeklarē Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā un nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Plašākus skaidrojumus skatiet šādos likuma panta komentāros:

 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 20. pants «Ienākumu deklarēšanas atvieglojumi».
28.06.2017

Tiesas spriedums, kas būtiski ierobežo fiziskās personas – mikrouzņēmuma darbinieka tiesības

«Komentāros ir iekļauts svarīgs VID viedoklis par gadījumu, kad fiziska persona cesijas ceļā ir ieguvusi prasījuma tiesības pret juridisku personu par summu, kas mazāka par to uzskaites vērtību un šīs prasījuma tiesības kapitalizē. Tāpat nozīmīgs tiesas spriedums, kas būtiski ierobežo fiziskās personas – mikrouzņēmuma darbinieka tiesības. Arī gadījumā, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma un tas nemaksā darbiniekam algu, proti, darbinieks negūst nekādus ieņēmumus no mikrouzņēmuma, bet strādā un saņem algu parastā režīma uzņēmumā, pati par sevi atrašanās mikrouzņēmuma darbinieka statusa liedz tiesības uz neapliekamo minimumu,» būtiskāko jaunākajos komentāros akcentē nodokļu likumu komentāru autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.
Plašāki komentāri veikti šādiem likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantiem:

 • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – kāpēc prasījuma tiesības netiek uzskatītas par kapitāla aktīvu;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums» – tiesas sprieduma analīze saistībā ar neapliekamo minimumu;
 • 16.1 pants «Ienākuma gūšanas diena» – skaidrots, kā attiecas nekustamā īpašuma ieguldījumi pamatkapitālā apmaiņā pret kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām un kāds ir VID viedoklis šajā jautājumā.

 

29.03.2017

Mikrouzņēmuma nodoklis. Deklarācijas

Mikrouzņēmuma nodokļa saistītie grozījumi, izmaiņas par deklarācijām – būtiskākie jautājumi, ko autors SIA LAW & FINANCE ONLINE iekļāvis jaunākajos papildinājumos.
Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» būtiskākie komentāri ir šādiem pantiem:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji» – Kā tiek segtas mikrouzņēmumu īpašnieku nodokļu saistības?
 • 13. pants «Atvieglojumi maksātājam» – Kā būs piemērojami atvieglojumi par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns (sākot ar 2017. taksācijas gadu)?
 • 14. pants «Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums» – Kā jau tagad var darīt, lai gada laikā informācija čekā neizbalētu, un līdz ar to čeks nebūtu lietojams? Cik ilgi jāglabā čeki pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas?
 • 23. pants «Deklarācijas koriģēšana» – Kāpēc atcelts laika ierobežojums pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieprasīšanā un saņemšanā?
 • 26. pants «Nodokļa sadalīšana» – Kā un kad tiek veikta attiecīgu summu ieskaitīšana pašvaldības budžetos?