Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2018. gada 8. februārim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

Igors Rodins
Igors
Rodins

Deloitte Baltijas valstu prakses nodokļu partneris, kā arī Deloitte Latvia vadošais partneris. Deloitte komandai Igors pievienojās 1994. gadā un par partneri kļuva 1999. gadā. Viņš ir pirmais no Latvijas, kurš kļuva par Lielā četrinieka (Big 4) partneri Latvijā, kā arī pirmais visā Baltijā, kurš vadīja vienu no Lielā četrinieka praksēm.

Aija Kļavinska
Aija
Kļavinska

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta vecākā menedžere, viņa labi pārzina Latvijas nodokļu sistēmu un specializējas due diligence un nodokļu pārbaužu projektu veikšanā. Aijas iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar darbu Valsts ieņēmumu dienestā un nodokļu konsultāciju sniegšanu starptautiskā profesionālo pakalpojumu uzņēmumā. Viņa ir arī ACCA (Association of Certifi ed Chartered Accountants) biedre.

Jānis Čupāns
Jānis
Čupāns
Nodokļu un juridiskais speciālists

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta direktors. Iesācis savu karjeru kā nodokļu konsultants citā Lielā četrinieka (Big 4) kompānijā 1997. gadā, 1999. gadā viņš pievienojās Deloitte komandai un 2001. gadā kļuva par menedžeri. Jānim ir plaša pieredze gan starptautiskajos, gan Latvijas nodokļu jautājumos. Jānis ir izstrādājis nodokļu risinājumus daudzām Latvijas un starptautiskām kompānijām, kā arī vadījis daudz nozīmīgu nodokļu projektu.

Solvita
Liepiņa
Nodokļu un juridiskais speciālists

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā

Jānis Eismonts
Jānis
Eismonts
SIA LAW & FINANCE ONLINE valdes loceklis

Bijis Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācijas prezidents, starptautiskās tiesību izspēles organizators, autors publikācijām par mazā un vidējā biznesa problēmjautājumiem. Pašreiz Eiropas Komisijas izveidotajā maģistra programmā EMLE studē nodokļu normatīvo aktu ietekmi uz valstu ekonomiku, specializējas tiešajos nodokļos.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis

Specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

18.09.2018

Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?

Vairāku gadu garumā noritēja daudz tiesvedību ar VID, nodokļu maksātājiem mēģinot pierādīt, ka VID ir pienākums maksāt nokavējuma naudu (atlīdzināt zaudējumus), ja VID nepamatoti ir šos nodokļus iekasējis. Faktiski tiesvedības bija nevis par pašu VID pienākumu kā tādu, bet par dienu, no kuras iestājas VID pienākums aprēķināt un fiziski izmaksāt nodokļu maksātājiem nokavējuma naudu. Tāpat strīdi bija par šīs izmaksājamās nokavējuma naudas apmēru. Proti, vai pienākums aprēķināt nokavējuma naudu iestājas 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nepārsūdzams un galējs tiesas nolēmums, vai no dienas, kad naudas līdzekļi no nodokļu maksātāja faktiski ir ieturēti vai samazināti. Tiesu praksē neskaidrības periods noslēdzās ar Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15, ar kuru tika atzīts, ka, ja VID nepareizi piedzinis nodokļu maksājumu, tas jāatmaksā atpakaļ nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad VID vai tiesa pieņēmusi lēmumu, ka maksājums piedzīts nepareizi, to aprēķinot no dienas, kad nodokļu maksājums piedzīts.

Ar 2017. gada 29. novembra grozījumiem iepriekš minētā tiesu prakse iestrādāta apskatāmajā tiesību normā. Likumdevējs precīzi noteicis, ka nepareizi piedzītā maksājuma summa palielināma par 0,025% par katru dienu, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas ir bijušas ieturētas (aizturētas), un par 0,05% par katru dienu, kas pārsniedz 15 dienas pēc tiesas vai VID ģenerāldirektora lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka apskatāmās normas 28. panta otrā daļa iedibina vienlīdzību starp tiesu nolēmumiem un VID galējo lēmumu, ar kuru noslēdz administratīvo procesu iestādē – VID ģenerāldirektora lēmumu.

Nokavējuma naudas aprēķina piemērs no likumprojekta anotācijas:

 • ja nodokļu maksātājs, izpildot spēkā stājušos VID lēmumu par (audita) rezultātiem, 2014. gada 26. novembrī ir samaksājis (audita) laikā papildus aprēķināto PVN 10 000 EUR apmērā. Tiesa ar 2017. gada 26. janvāra spriedumu minēto VID lēmumu ir atcēlusi;
 • ja tiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas. 10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,025% (puse no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļās noteiktās nokavējuma naudas) x 794 (dienu skaits no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26. janvārim) = 1985 EUR;
 • ja netiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Piemēram, nodokļu administrācija atmaksā nepareizi piedzīto maksājumu 18. dienā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2017. gada 13. februārī.

10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,05% (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda) x 2 (dienu skaits no 2017. gada 11. februāra līdz 12. februārim) = 10 EUR.

1985 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26.janvārim) + 10 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2017. gada 11. februāra līdz 12.februārim) = 1995 EUR (kopējais atmaksājamais nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums).

Lūdzam ņemt vērā, ka apskatāmā tiesību norma uzliek par pienākumu VID pašrocīgi fiksēt un aprēķināt nokavējuma naudu.
Nodokļu maksātājam, lai saņemtu nokavējuma naudu, nav jāvēršas ar atsevišķu iesniegumu VID.

Jāievēro, ka nodokļu maksātājam nav atsevišķi jāvēršas ar lūgumu izmaksāt kompensācijas par naudas vērtības kritumu. VID pienākums to izmaksāt ir noteikts tiesību normā, un tas rodas, ja stājies spēkā attiecīgs VID lēmums vai tiesas spriedums, kurā atzīts, ka maksājuma summa ir piedzīta nepareizi. Ja VID pats uz savas iniciatīvas pamata neizmaksā kompensāciju vai izmaksā to daļēji, nodokļu maksātājam ir tiesības vērsties tiesā (sk. Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15).

 
Tāpat likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāros iekļautas arī, piemēram, šādas aktualitātes:
 • 1. pants "Likumā lietotie termini" – administratīvos nolūkos tiek tehniski atdalīta nodokļu un nodevu administrācija;
 • 22.3 pants "Informācijas par fiziskās personas konta apgrozījumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam" – lietderības apsvērumi un kritēriji, uz kuru pamata VID saņem informāciju par indivīdu finanšu līdzekļiem kredītiestādēs.

 

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 31.10.2017

VID jaunās tiesības pēc 2018. gada 1. janvāra

Gaidāmās nodokļu reformas viens no aktuālākajiem jautājumiem ir jaunais Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, kas būs spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Tā kā papildinājumu izstrādāšanas laikā jaunā likuma normu piemērošanas noteikumi vēl tikai top un nav akceptēti valdībā, komentāri par to tiks sagatavoti turpmākajos rokasgrāmatas papildinājumos. Šobrīd rokasgrāmatā ir saglabāta vēl spēkā esošā likuma redakcija, turklāt jāatzīmē, ka daudzas normas būs aktuālas trīs gadus.

Savukārt komentējot likumā «Par nodokļiem un nodevām» jaunākos grozījumus, rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību šādiem aspektiem:

 • līdz ar jaunajiem grozījumiem paplašinātas VID tiesības publiskot nodokļu administrēšanas gaitā iegūto informāciju par nodokļu maksātājiem. No 2018. gada 1. janvāra VID publiskajā datu bāzē būs pieejama informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējā alga ir zemāka vai vienāda ar valstī noteikto minimālo algu, administratīvajiem sodiem darba algu aprēķināšanas jomā un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumiem;
 • pirmo reizi 2018. gada 1. jūnijā VID rīcībā nonāks informācija par visu fizisko personu Latvijas nodokļu maksātāju kontu atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri un debeta vai kredīta apgrozījumiem, ja tie būs bijuši lielāki par 15 000 eiro gadā;
 • īstermiņa aktualitāte – tikai līdz 2018.gada 2.janvārim ir iespējams pieteikties nodokļu atbalsta pasākumiem. Noteiktā termiņā samaksājot pamatparādu tiks dzēsta soda un nokavējuma nauda;

Likumā «Par nodokļiem un nodevām» komentāri sagatavoti atbilstoši 28. jūlija grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri.

25.07.2017

Pārrobežu krāpšanās nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Aktuālākā judikatūra, jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas un terminoloģiski būtiski aspekti un jautājumi ir rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE uzmanības centrā.
Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos:

 • komentēti jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību un informācijas apmaiņas kārtību citas dalībvalsts nodokļu prasījumu summas piedziņā;
 • skaidrots, kas ir un kādām pazīmēm atbilst «patiesais labuma guvējs»;
 • komentētas jaunas normas, kas likumā «Par nodokļiem un nodevām» ieviestas, lai samazinātu pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros ir radīts Globālais standarts (OECD CRS) par finanšu kontu informācijas automātisko apmaiņu. Tas paredz iespēju nodokļu administrācijām visā pasaulē automātiski saņemt informāciju par savu nodokļu rezidentu kontiem citu valstu finanšu iestādēs un naudas līdzekļiem tajos;
 • Latvija līdz ar 55 citām valstīm ir pievienojusies šī standarta agrīno ieviesēju grupai, līdz ar to šo valstu ietvaros pirmā informācijas apmaiņa notiks 2017. gada septembrī un attieksies uz 2016. gadu;
 • komentāros ievietota informācija par jaunāko judikatūru, no kuras secināms, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs apstrīdēšanas stadijā VID neiebilst pret konkrētiem dienesta konstatētiem apstākļiem, bet sāk izvirzīt iebildumus tikai tiesvedības procesa gaitā, uzskatāms, ka nodokļu maksātājs nav godprātīgi pildījis savu līdzdarbības pienākumu, kā arī nav godprātīgi izmantojis administratīvā akta apstrīdēšanas tiesības.

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

26.04.2017

Faktiskā situācija par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā

Jaunākajos papildinājumos – komentāri par aktuāliem nodokļu jautājumiem un īpaša vizuāla informācija abonentiem – domu karte «Nodokļi Latvijā».

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros:

 • aplūko faktisko situāciju par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā trīs gadus pēc šādu grozījumu spēkā stāšanās, kā arī iekļauj aktuālo tiesu prakse – sūdzību par to izskatīšanu;
 • aplūko nodokļu maksātāja tiesības un tiesiskās sekas uzziņas pieprasīšanā par pareizu nodokļu piemērošanu konkrētā situācijā;
 • papildina informāciju par kārtību, kādā veic maksājumus nerezidentiem no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Pirms nodokļa ieturēšanas no dividendēm vai apliekamā ienākuma palielināšanas papildus jāvērtē informācijas apmaiņas līgumu ar šīm valstīm un teritorijām esamība, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vietnē publicētās informatīvās tabulas informāciju par jurisdikcijām, kas piedalās Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā;
 • precizē aktuālās likmes.

Rokasgrāmatas abonenti saņem īpašu vizuālu materiālu – domu karti «Nodokļi Latvijā», kurā vizuāli uzskatāmi apkopoti visi nodokļu veidi. Domu karte veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem šī domu karte būs iekļauta rokasgrāmatas jaunajā nodaļā, kā arī to saņems elektroniskā formātā, tāpēc, lūdzu, precizējiet savas e-pasta adreses

.vukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonenti var lejupielādēt PDF formātā, izmantojot rokasgrāmatas nodaļu «Papildinformācija» (sk. rokasgrāmatas beigās).

Jāatzīmē, ka šī jau ir otrā domu karte, kas iekļauta nodokļu komentāru rokasgrāmatās un veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Papildus norādām, ka komentāri ir saistīti ar šādiem likumu pantiem:
Likuma «Par nodokļiem un nodevām»:

 • 5. pants «Noteikumi»;
 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi»;
 • 34.3 pants «Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā».
01.02.2017

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, komentārus sagatavojot atbilstoši likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 22. decembrī un 23. novembrī.

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE norāda, ka, nostiprinot cīņu ar ēnu ekonomiku, vienlaicīgi ar 2017. gada budžeta likumu ir veikti šādi galvenie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», sagatavojot atbilstošus komentārus:

 • turpmāk vairāk tiks kontrolēta darbība interneta vidē-un e-komercija. Piedāvājot preces internetā, ir precizēti pienākumi reģistrēt struktūrvienību, noteikts pienākums sevi identificēt, grozījumos noteiktos gadījumos sniegt informāciju VID par personām, kuras ievieto interneta sludinājumus, un nodrošināt piekļuvi elektroniskā veidā glabātai vai apstrādātai informācijai, tai skaitā par citu nodokļu maksātāju;
 • likums papildināts ar jaunu 34.4 pantu, kurā noteiktas VID tiesības atslēgt domēna vārdu ar «.lv» un apturēt tā lietošanu, ja VID vietnē konstatēs nereģistrētu saimniecisko darbību vai tā nebūs reģistrēta kā struktūrvienība, kā arī tā atjaunošanas kārtība. Tāpat noteiktas VID tiesības aizliegt domēna vārda nodošanu trešajām personām VID audita gadījumā;
 • no 2017. gada 1. janvāra ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi starp fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Maksimālais norēķins skaidrā naudā viena darījuma ietvaros, neatkarīgi, cik daļās tas tiek veikts, turpmāk ir 7200 eiro. Izņēmums nav arī darījumi starp tuviem radiniekiem. Tāpat pārejas noteikumos ir noteikts pienākums iepriekšējos periodos noslēgtiem līgumiem, kuru izpilde paredzēta pēc 2017. gada 1. janvāra, mainīt norēķinu kārtību uz bezsskaidru norēķinu līdz 2018. gada 1 .janvārim;
 • paplašināts to personu loks, kurām ir noteikts pienākums ziņot tieši VID par iespējami aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Turpmāk tās ir ne tikai kredītiestādes, bet arī notāri, advokāti, nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži un citi.

Savukārt likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» ir veikti šādi būtiski grozījumi, par tiem sniedzot komentārus:

 • mainīta reprezentatīva automobiļa definīcija, turpmāk tie ir arī tādi, kuri ir pārklasificēti no M1 klases uz N1 klasi, ja tiem ir vairāk kā trīs sēdvietas un to iegādes cena ir 50 000 un vairāk tūkstoši eiro bez PVN;
 • noteikti ierobežojumi iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, turpmāk tekošā gada peļņu drīkstēs segt ar iepriekšējo periodu zaudējumiem ne vairāk kā 75% apmērā;
 • precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana maksātnespējīgiem uzņēmumiem.

Tāpat abos minētajos likumos ir jauni panti attiecībā uz jaunuzņēmumu darbību un atvieglojumiem tiem. Plašāk skatiet apjomīgajos papildinājumos un, piemēram, šādu likuma «Par nodokļiem un nodevām» pantu komentāros:°

 • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
 • 11. pants «Valsts nodevu objekti»;
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi»;
 • 15.3 pants «Nodokļu maksātāja pienākums sevi identificēt, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā»;
 • 18. pants «Nodokļu administrācijas pienākumi»;
 • 22.2 pants «Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem»;
 • 24. pants «Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija»;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa»;
 • 29. pants «Nokavējuma naudas aprēķināšana»;
 • 30. pants «Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi»;
 • 34.4 pants «Domēna vārda atslēgšana un mitināšanas pakalpojumu pārtraukšana (apturēšana) normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos».

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

 

25.10.2016

Likumā lietoto terminu ceļvedis

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

Jaunāko papildinājumu moto – likumā lietoto terminu ceļvedis! SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, palīdzot izprast likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» aspektus un norādot un prakses situācijām.

Piemēram, par terminu «tematisko pārbaužu rezultāti» autors norāda: « [..] Tematisko pārbaužu rezultātā veiktos papildu maksājumus budžetā nosaka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk – LAPK). Līdzīgi kā veicot novērošanu, arī tematiskajā pārbaudē iegūtā informācija tālāk tiek izmantota nodokļu revīzijā (auditā). [..] Pēc savas būtības VID veiktās tematiskās pārbaudes ir preventīvs darbs, lai savlaikus novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Parasti pēc tematiskajām pārbaudēm nodokļu maksātāji tiek aicināti precizēt informāciju nodokļu deklarācijās, piemēram, iesniegt deklarācijas [..].Tematisko pārbaužu rezultativitāte ar katru gadu pieaug, piemēram, 2012. gadā tā bija 86%.

Plašāk skatiet šādu pantu komentāros:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
 • 4. pants «Ienākuma nodokļu sistēma»;
 • 23. pants «Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana»;
 • 34.2 pants «Nodokļu maksātāja apturētās saimnieciskās darbības atjaunošana».
21.07.2016

Kādas sekas ir iespējamas, ja VID nodokļu audita laikā sadarbojas neprecīzi?

Nodokļu maksātāja nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšana, nodokļu parādu dzēšanas jaunumi, risinājums par ilgi diskutēto saistībā ar nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām – šie ir pēdējā laikā aktuālie jautājumi, uz kuriem atbildes meklējiet jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos.

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 21. aprīlim (grozījums 11. pantā «Valsts nodevu objekti»).

Rokasgrāmata papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • 18. panta «Nodokļu administrācijas pienākumi» pirmās daļas 8. punkts – pēdējā laikā aktuāls jautājums par nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšanu. Situācija skaidrota ar AT 23.12.2015. spriedumu, kurā atzīst nodokļu maksātāja tiesības prasīt dzēst arī vēsturisko informāciju;
 • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – vērtēts kredītiestādes pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, izsakot prognozes par nākotni, kad lielo informācijas apjomu būs sarežģīti apstrādāt un izanalizēt, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma bāzes, jo minētajam likumam ir citas pamatnostādnes;
 • 25. pants «Nodokļu parādu dzēšana» – izskaidrojums par nodokļu parādu dzēšanu un aktuāls AT Senāta spriedums, lai nedzēšot nodokļu parādu nodokļu maksātāja tiesības tiktu nepamatoti ierobežotas VID kļūdas dēļ;
 • 28. pants «Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana» – komentēts aktuāls AT Senāta spriedums, kas beidzot sakārto jautājumus par ilgi diskutēto. VID ir noteikts pienākums par nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām papildus nodokļu maksātājam maksāt kompensāciju par naudas vērtības kritumu;
 • 38. pants «Pierādījumu nodrošināšana»par nodokļu maksātāja pienākumu sadarboties ar VID nodokļu audita laikā un sagaidāmās sekas. Ļoti aktuāls jautājums nodokļu auditos – jo var sadarboties neprecīzi un sekas ir iespējamas vēl sliktākas, kā nesadarbojoties.
26.04.2016

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana - izmaiņas šobrīd un turpmāk

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 4. februārim.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • turpmāk UIN aprēķināšanas vajadzībām pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā neņem vērā prognozētās izmaksas tā likvidācijai, nojaukšanai un atrašanās vietas atjaunošanai;
 • sākot ar 01.01.2017. būs spēkā jauna, stingrāka kārtība attiecībā uz maksājumiem nerezidentiem un informācijas sniegšanu par tiem VID;
 • līdz 31.12.2018. pagarināts termiņš, kurā saglabājas tiesības samazināt apliekamo ienākumu par valsts vai Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniecībai;
 • UIN 17.2panta noteikumus par atbalstāmo ilgtermiņa investīciju projektu sākotnējiem ieguldījumiem turpmāk varēs piemērot arī Informācijas pakalpojumu (NACE J63) sniedzēji.

Plašāk uzziniet šādu pantu komentāros:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu»;
 • 22. pants «Deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana»;
 • 23. pants «Nodokļa avansa maksājumi»;
 • 24. pants «Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana».
25.01.2016

Kredītiestādēm ir pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2016. gada 15. janvāri.

«Šajos papildinājumos ir iekļauti un komentēti tie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas pieņemti valsts budžeta ietvaros un kas daļēji ir spēkā jau no 2016. gada. Būtiskākie no tiem ir kredītiestāžu pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu ļaut VID novērst izvairīšanos no nodokļiem daudz agrākās stadijās. Tāpat ir precizēta informācija UIN daļā attiecībā uz VID atļaujām darījumu veikšanai ar ofšoriem un iekļautas ziņas par no šī gada lietojamo jauno UIN deklarāciju (kopā ar jaunajiem statistikas datiem UIN aprēķiniem par 2015.gadu),» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti līdz 2015. gada 17. decembrim un pamatā stājas spēkā ar šī gada sākumu, tostarp arī apjomīgie grozījumi, papildinot likumu ar XII nodaļu «Automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem», kurā ietverti jaunie panti – no 63. panta līdz 101. pantam, kas tiks komentēti turpmākajos papildinājumos.

Par jaunākajiem grozījumiem SIA Deloitte Latvia sniedz šādu komentāru, piemēram:

 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi» – vienlaikus ar Solidaritātes nodokļa likumu 2016. gada 1. janvārī spēkā stājās arī grozījumi komentējamajā pantā, kas papildina Latvijas nodokļu uzskaitījumu ar solidaritātes nodokli.

  Saskaņā ar likumdevēja nolūku solidaritātes nodokļa mērķis ir mazināt darbaspēka nodokļu regresivitāti augsta ienākuma līmeņa darba ņēmēju un pašnodarbināto kategorijai. Tas faktiski ir ienākuma nodoklis, kaut arī tā apmēri un piemērošana līdzināsies sociālajām iemaksām pēc obligāto iemaksu bāzes griestu sasniegšanas.

 • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – likums ir papildināts ar jaunu pantu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Tas paredz regulējumu saistībā ar pienākuma noteikšanu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informāciju VID par aizdomīgiem Latvijas Republikas rezidentu darījumiem (nodokļu jomā).
27.10.2015

Kā noteikt uzņēmuma pamatdarbības veidu?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 15. oktobri.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti 17. septembrī un stājās spēkā 13. oktobrī.

«Šajos papildinājumos ir komentēti grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kuros ir informācija par kārtību, kādā VID sniedz kredītinformācijas birojam datus par fizisko personu ienākumiem. Tāpat šajos grozījumos ir precizējumi attiecībā uz uzņēmuma pamatdarbības veida noteikšanu un ir paplašināts to gadījumu skaits, kuros nodokļu maksātājs var slēgt vienošanās līgumus ar VID,» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – Kā uzņēmumi, kas nodarbojas ar vairākiem vai grūti izšķiramiem saimnieciskās darbības veidiem var gūt priekšrocības?
 • 2. pants «Likuma darbības sfēra» – Kāds turpmāk ir VID pienākums zināmos apstākļos?
 • 7.2 pants «Valsts ieņēmumu dienesta izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus» – Kā tagad novērstas neskaidrības par VID informāciju, kas nav administratīvā akta formā?
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – Kāds ir jaunās panta daļas mērķis, un kādas neskaidrības paredzēts novērst?
 • jaunais likuma pants – 22.1 pants «Informācijas par fiziskās personas ienākumiem sniegšana kredītinformācijas birojam» – Kas nav atļauts kredītinformācijas birojam, un kas neietilpst VID pienākumos?
 • 41. pants «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana» – Kā ar jaunajiem grozījumiem, kas stājās spēkā ar 13. oktobri, ir paplašināts to gadījumu skaits, kad vienošanās līguma noslēgšana ar VID ir iespējama?