Pārjaunojuma līgumi būvniecības līgumam

«Nekustamā īpašuma tirgū nereti rodas situācijas, kad pārdevējs pārdod nekustamo īpašumu, kurā nesen ir veikti būvdarbi, tātad tiem ir spēkā esoša būvdarbu garantijas laika garantija. Rodas arī situācijas, kad nekustamajā īpašumā, kurā tiek veikti būvdarbi, mainās būvdarbu veicējs. Abos gadījumos slēdzami pārjaunojuma līgumi, kuri šobrīd tiek piedāvāti rokasgrāmatas abonementiem,» jaunāko papildinājumu aktualitāti skaidro autors ZAB Tamberga & Partneri.

Respektīvi, pārjaunojumu būvniecības līgumam paraksta, ja jau noslēgtā darījumā mainās kāda no pusēm, turklāt jāatzīst, ka būvniecībā tas notiek visai regulāri. «Pirmajā gadījumā pārjaunojuma līgums ir slēdzams, lai jaunajam īpašuma īpašniekam (pircējam) nodrošinātu visas iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka (pārdevēja) no būvniecības līguma izrietošās saistības un pienākumus, tai skaitā tiesības vērsties pret būvdarbu veicēju ar garantijas saistību izpildes prasību.

Otrajā gadījumā pārjaunojuma līgums ir slēdzams, lai nofiksētu esošo darbu izpildes apjomu, savstarpējās norēķinu saistības, kā arī citas no būvniecības līguma izrietošās izpildītās un vēl neizpildītās saistības, kuras turpinās pildīt jaunais būvdarbu veicējs,» autors turpina skaidrot papildinājuma aktualitātes nianses.

Iepazīstieties ar pārjaunojuma līgumu detalizētajiem paraugiem un izmantojiet to, kurš jūsu situācijā ir nepieciešams:

  • 3.4.3.1. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (maza apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir pircējs»;
  • 3.4.3.2. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (maza apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir jaunais būvuzņēmējs»;
  • 3.4.3.3. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (vidēja apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir pircējs»;
  • 3.4.3.4. «Pārjaunojuma līgums būvniecības līgumam (vidēja apmēra darbiem), kad saistību pārņēmējs ir jaunais būvuzņēmējs».

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos:

  • precizēti līgumi, kur norādīti līgumu izbeigšanas gadījumi fiziskām un juridiskām personām maksātnespējas iestāšanās situācijā (skatīt šādu līgumu paraugus: 3.4.2.2. «Uzņēmuma līgums būvniecībā», 4.4.1. «Telpu nomas līgums», 4.4.2. «Zemesgabala nomas līgums», 4.4.3. «Telpu apakšnomas līgums», 4.4.5. «Lauksaimniecības zemesgabala nomas līgums»);
  • atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļu likuma izmaiņām precizēti komentāri darba līgumam, ja darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (skatīt 6.12. «Darba līgums (darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs»);
  • aktualizēts pilnvaras punkts par tiesu iestāžu un tiesu izpildītāju tiesībām pārstāvēt pilnvaras devēja intereses (skatīt paraugu 8.5. «Pilnvara»).

Līgumu rokasgrāmata

 

     Līgumu rokasgrāmata