Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €
Cena (ieskaitot PVN): 99.98 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

29.07.2019

Nomas uzskaite atbilstoši jaunajam starptautiskajam grāmatvedības standartam

Ar 2019. gada 1. janvāri stājās spēkā jauns starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) Nr. 16 "Noma", kas aizstāja veco starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 17. Tāpēc rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību šīm izmaiņām, norādot, ka uzņēmumiem (nomniekiem), kas piemēro šo starptautisko standartu, būtiski mainās pieeja nomas darījumu uzrādīšanai. Nomniekiem vairs nepastāv dalījums finanšu un operatīvajā nomā, bet visi nomas darījumi, ieskaitot telpu un tamlīdzīgas nomas, uzrāda pēc vienas pieejas, atzīstot lietošanas tiesību aktīvu un saistības. Nomas līgumu novērtēšana ir sarežģīta un grūti saprotama, tāpēc tiek piedāvāti nekomplicēti piemēri vieglākai būtības izpratnei. Jaunākajos papildinājumos netiek apskatīti ļoti komplicēti gadījumi, kur būtu nepieciešams dziļākas zināšanas starptautisko grāmatvedības standartu zināšanas.

Plānots, ka nākamajos papildinājumos tiks aktualizēta ieņēmumu uzskaite atbilstoši 15. SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Paralēli tiks pārskatītas un papildinātas esošās rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu un prakses aktualitātēm.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.4.6. Starptautiskais grāmatvedības standarts (SFPS) Nr.16 "Noma"

 • 5.4.6.1. Terminu definīcijas (sniegtas 16.SFPS A pielikumā)

 • 5.4.6.2. Atbrīvojumi attiecībā uz nomas atzīšanu un standarta piemērošanu

 • 5.4.6.3. Nomas identificēšana

 • 5.4.6.4. Nomas termiņš

 • 5.4.6.5. Nomnieks

  • 5.4.6.5.1. Nomas atzīšana

  • 5.4.6.5.2. Nomas novērtēšana

   • Piemērs telpu nomai

   • Piemērs automašīnas nomai

   • Turpmākie piemēru grāmatojumi

 • 5.4.6.6. Iznomātājs

  • 5.4.6.6.1. Nomas klasifikācija

  • 5.4.6.6.2. Nomas uzskaite iznomātāja grāmatvedībā

  • 5.4.6.6.3. Pārdošana un nomas saņemšana atpakaļ

  • 5.4.6.6.4. Informācijas atklāšana finanšu pārskatos

 


27.03.2019

Parauga turpinājums finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

Autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS, jo šogad visiem uzņēmumiem tas būs jāpilda. "Tā kā VID metodikā un normatīvajos dokumentos nav aprakstīts, kā pareizi aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, šogad, iesniedzot gada pārskatus, tas varētu būt izaicinājums. Tāpēc piedāvājam turpinājumu mūsu izstrādātajam paraugam mazām sabiedrībām. Normatīvie akti neprasa EDS sistēmas strukturētajā pielikumā pārkopēt visu finanašu pārskata pielikumu, bet vēlamies vērst uzmanību, ka daudzos punktos ir atstāta vieta papildinformācijai – skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. Katram uzņēmuma pašam ir jāizvērtē, vai ir nepieciešamība sniegt papildu informāciju. Lai nerastos situācijas, kad lietotājam svarīga informācija netiek norādīta strukturētajā pielikumā, iesakām pievienot skenētu pilnu gada pārskatu", situāciju skaidro "Grāmatvedības rokasgrāmatas" autors.

Savukārt 5.13., 5.18. un 5.20. nodaļas aktualizācija galvenokārt saistīta ar atsaucēm un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem. Piemēri un apskatāmo jautājumu būtība nav mainījusies.

2019. gadā daudzām sabiedrībām aktuāla tēma būs operatīvās nomas uzskaite saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, tāpēc nākamajos papildinājumos plānots aktualizēt sadaļu par nomu, pievienojot jaunāko informāciju un piemērus. 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

 • 4.11. Gada pārskata pielikumi

  • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi

 • 5.13. Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm
 • 5.18. Aktīvu vērtības samazināšanās
 • 5.20. Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

 


07.01.2019

Aktualitātes grāmatvedībā: atkarības pārskats un gada pārskata EDS obligātais strukturētais pielikums

 "Grāmatvedības rokasgrāmatā" iekļautas šādas aktualitātes:

 • Pēc Koncernu likuma 30. panta prasībām uzņēmumam, kas ir atkarīga sabiedrība un nav noslēgts koncerna līgums ar valdošo uzņēmumu, ir jāsagatavo atkarības pārskats. Vēršam uzmanību, ka arī sabiedrībai, kura pilnībā (100%) pieder juridiskai persona, ir jāsagatavo un jāiesniedz atkarības pārskats. (Paraugs atkarības pārskata aizpildīšanai ir pievienots 4.10. nodaļai "Citi gada pārskata komponenti".)
 • Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS obligāti būs jāpilda strukturētais pielikums. Lai atvieglotu grāmatvežiem darbu, piedāvājam paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanā mazām sabiedrībām. Šobrīd paraugam ir pielikuma 1. un 2. daļa. (Paraugs skatāms 4.11.nodaļai "Gada pārskata pielikumi".)
 • Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām aktualizēta 4.9. "Pašu kapitāla kustības pārskats" un 4.12. "Vadības ziņojums" nodaļa.

Ieskatam paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS:

1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 52.panta pirmās daļas 6.punkts)

1.4.

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk (likuma 52.panta pirmās daļas 1.punkts un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» (turpmāk – MK noteikumi)):

Komentārs:

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums».

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

1.4.1

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:

1.4.1.1

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 200 EUR.

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes.

1.4.1.2

Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite (MK noteikumu 104., 105., 145.punkts))

Komentārs:

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kas atbilst visiem pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 500 EUR.

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes. Zeme netiek pakļauta nolietojumam.

Saskaņā ar grāmatvedības politiku ēkas, būves un zeme tiek regulāri pārvērtēti (vismaz reizi 5 gados). Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts bilances pasīva postenī «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve». Pārvērtēšanas rezerve tiek atzīta ieņēmumos proporcionāli pamatlīdzekļa nolietojumam.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

Aizņēmumu izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtiem celtniecības objektiem, tiek kapitalizētas, ja tās ir pamatoti nosakāmas un tieši saistītas. Aizņēmumu izmaksas kapitalizē līdz pamatlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā.

Pelņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.4.1.3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība – vairāk kā 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā). Mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrības finanšu un biznesa politiku. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Asociētā sabiedrība ir sabiedrība, kurā ieguldītājam tieši vai netieši ir būtiska ietekme (ne mazāk kā 20%, bet ne vairāk par 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā), bet nav finanšu un darbības politikas kontroles tiesību. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. Ilgtermiņa investīcijas parādzīmēs un vērtspapīros bilancē uzrāda to iegādes vērtībā. Īstermiņa investīcijas akcijās un vērtspapīros, kas tiek kotēti biržā, bilancē uzrāda tirgus vērtībā, kas noteikta pēc darījumiem biržā gada pēdējā dienā.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

 • 4.9. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

 • 4.10. Citi gada pārskata komponenti

  • 4.10.1. Atkarības pārskata paraugs

 • 4.11. Gada pārskata pielikumi

  • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

 • 4.12. Vadības ziņojums


11.10.2018

Paraugs noteikumiem, kā veikt dokumentu izstrādi un glabāšanu grāmatvedībā

Attaisnojuma dokumentu noformēšanu papildina dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes un glabāšanas noteikumu paraugs. Noteikumos paredz gan uzņēmuma iekšējo kārtību attiecībā uz dokumentu noformēšanu, akceptēšanu, kustību, gan arī vienuviet apkopo grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības. Tādējādi šādi noteikumi ir svarīgi visiem darbiniekiem, kam ikdienas darbā ir jānoformē vai jāpieņem kādi dokumenti.

Savukārt nolikuma pielikumā ir uzskaitīti visi dokumenti, kādi tiek izmantoti uzņēmumā. Atsevišķi rīkojumu, rēķinu, aktu u.c. dokumentu paraugi ir pieejami internetā Word vai Excel formātā.

Tuvojoties gada noslēgumam, grāmatveži sāk gatavoties noslēguma procedūrām. Ir laiks padomāt par inventarizācijām. Jāatceras un jāievēro inventarizāciju veikšanas termiņi, kas noteikti likuma "Par grāmatvedību" 12. pantā un tie ir: trīs mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās. Tāpat ir pēdējais laiks pārbaudīt revīzijas nepieciešamību  un sazināties ar zvērinātu revidentu.

Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS sistēmā, vairs nebūs iespēja nepildīt strukturēto pielikumu. Sākot ar šo gadu pielikums būs jāpilda. Mūsu kā rokasgrāmatas autoru skatījumā būtu lietderīgi sagatavot aprakstu un paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanai.

Tātad, piemēram, noteikumos iesakām šādas sadaļas:

1. Attaisnojuma dokumenti un ieraksti

2. Ienākošo rēķinu aprite

3. Dokumentu un reģistru uzglabāšana

Savukārt noteikumu pielikumu aicinām veidot, izmantojot šādu struktūru:

 1. Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti un reģistri
 2. Noliktavas uzskaites dokumenti un reģistri
 3. Avansu un komandējumu norēķinu dokumenti
 4. Rēķini un to reģistri
 5. Personāla un darba algu dokumenti
 6. Bankas dokumenti
 7. Kases dokumenti un reģistri
 8. Līgumi
 9. Citi dokumenti un rīkojumi

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.3. Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām

19.07.2018

Attaisnojuma dokumenti: izmaiņas normatīvajos aktos

2017. gada novembrī tika pieņemti vairāki grozījumi likumā "Par grāmatvedību", savukārt 2018. gada 10. aprīlī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Grozījumi likumā un MK noteikumos ir saistīti galvenokārt ar attaisnojuma dokumentu noformēšanu un glabāšanu. 2017. gada 9. novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par grāmatvedību" (stājās spēkā ar 06.12.2017.), tostarp attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem, paredzot, ka:

 • attaisnojuma dokumentus par darbinieku aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa mēnešiem, kuru datums ir, sākot ar 1999. gada 1. janvāri, glabāšanas laiks ir 10 gadi (par periodu līdz 1999. gada 1. janvārim paliek spēkā iepriekš noteiktais glabāšanas laiks - 75 gadi) (10.panta otrā daļa);
 • uzņēmumam ir tiesības pārskatu, grāmatvedības reģistrus, attaisnojuma dokumentus un citus papīra formā sagatavotus grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē. Pārvērstajiem dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģināliem dokumentiem un, ja ir ievēroti likuma 10. panta sestajā daļā noteiktie nosacījumi, uzņēmums var iznīcināt papīra formā sagatavotos dokumentu oriģinālus.

2017. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi, papildinot likuma "Par grāmatvedību" 7.1 pantu ar sesto daļu paredzot, ka par ārēju attaisnojuma dokumentu var izmantot normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, administratīvā procesā pieņemtie lēmumi, ja tajos nav ietverta visi likuma 7. panta pirmajā daļā uzskaitītie obligātie rekvizīti vai informācijas par saimniecisko darījumu.

"Grāmatvedības rokasgrāmatā" par grāmatvedības reģistru kārtošanu un attaisnojuma dokumentiem bija aprakstīts sadaļā 1.1. "Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā" un 5.24. "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām". Špbrīd 1.1. sadaļa papildināta ar grāmatvedības reģistru kārtošanu un vispārējām prasībām attaisnojuma dokumentiem. Savukārt 1.3. nodaļa ir sagatavota jaunā redakcijā, iekļaujot tajā specifiskas prasības dažādiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentu veidiem.

Turpmāk 1.3.sadaļa "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām" tiks papildināta ar piemēriem un nolikumu paraugiem.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.1. Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā

19.03.2018

Izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā

2018. gadā stājās spēkā vairākas izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā, par ko vēlamies īsumā informēt. Plašāka informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatā".

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Vairāki grozījumu punkti, kas atvieglotu grāmatvežu darbu un rādītu skaidrāku priekšstatu par uzņēmumu, piemēram, par gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, par iespēju likumā doto finanšu pārskatu shēmu ietvaros ar arābu cipariem un burtiem apzīmētos posteņus papildināt ar jauniem posteņiem, ir piemērojami, sākot ar 2018. gada pārskatu. Šī iespēja uzlabos naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saprotamību. Būtisks atvieglojums jau 2017. gada pārskatiem ir iespēja nepildīt ED strukturēto pielikumu, bet pievienot finanšu pārskatu pielikumu PDF formātā, kā to daudzas sabiedrības darīja, iesniedzot 2016. gada pārskatus. Pievienojot finanšu pārskatu pielikumu pdf formātā, ir jādomā par tā kvalitāti, par uzrādāmo informāciju (ko un cik daudz prasa likums un cik daudz vēlaties uzrādīt skaidrākam priekštatam). Jaunums ir izvēles iespēja ilgtermiņa pārvērtēšanas rezervi norakstīt proporcionāli pārvērtētā pamatlīdzekļa derīgās lietošanas laikā vai tikai atsavinot, likvidējot pamatlīdzekli, ja pārvērtētā pamatlīdzekļa vērtības palielināšanai vairs nav pamata.

2018. gada 16. februārī stājās spēkā grozījumi MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu un atlikto nodokli. MK noteikumi ir papildināti ar 35.1 punktu, kas nosaka, ka līdz ar uzņēmumu ienākuma nodokļa parēķināšanas kārtības maiņu ir zudis pamats atliktā nodokļa aprēķinam un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par grāmatvedības politikas maiņu. Finanšu pārskatā uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz atlikto nodokli noraksta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām" šādi:

 • sagatavojot 2017. gada pārskatu, izslēdz no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai saistības vērtībā, kādas bija aprēķinātas pagaidu atšķirībām saskaņā ar iepriekšējo uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu;
 • atliktā nodokļa aktīvu par nesegtiem zaudējumiem var samazināt pakāpeniski, ņemot vērā jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējumu attiecībā uz zaudējumu segšanu.

Tām sabiedrībām, kurām statūtos ir paredzētas ārkārtas dividendes, 2018. gadā būs jāaprēķina uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēm un radīsies jautājums, kā to pareizi iegrāmatot. Nākamajos "Grāmatvedības rokasgrāmatas" papildinājumos tiks sagatavoti piemēri. Šobrīd pavisam īsi – uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm grāmato uz izdevumiem brīdī, kad rodas saistības pret valsti.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"

5.19.7. "Bioloģiskie aktīvi"


04.01.2018

Kādas izmaiņas saistītas ar atlikto ienākuma nodokli? Kā korekti organizēt koku uzskaiti?

Atliktais nodoklis, koku uzskaites un novērtēšanas regulējums, iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi – izmaiņas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas spēkā jau ar šo gadu, situācijas apraksti un piemēri, ko sagatavojusi SIA "Sindiks", zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Skaidrojot izmaiņas, kas no šī gada saistītas ar atlikto nodokli, SIA "Sindiks" autoru kolektīvs vērš uzmanību: "Līdz ar nodokļu reformu 2017. gads ir pēdējais, kad Latvijas uzņēmumi atzīst atlikto ienākuma nodokli. Svarīgākais, kas jāievēro grāmatvežiem, pārstājot atzīt atlikto nodokli, ir tas, ka nodokļa izmaiņas ir jāuzrāda 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu pārskata pielikumā uzrāda atliktā nodokļa kustību (atlikums uz perioda sākumu, izmaiņas un atlikums uz pārskata perioda beigām). Arī 2016. gadā pārskatā atlikto nodokli uzrādīja atbilstoši starptautiskajam grāmatvedības standartam Nr. 12 "Ienākuma nodokļi". Standarta prasības ir uzrādīt nodokli palielinošās un samazinošās summās, kā arī pagaidu starpību ietekmi uz atlikto nodokli."

Lai izpildītu starptautisko standartu prasības attiecībā uz salīdzinošiem rādītājiem (tās attiecas arī uz finanšu pārskatu pielikumiem), 2017. gadā finanšu pielikumā nepieciešams atklāt informāciju par 2016. gadu identiski, kas bija iepriekšējā pārskatā. Savukārt pretī 2017. gadam datu nebūs. "Svarīgi ir atcerēties, vai atliktais nodoklis daļēji neveidojās no pārvērtēšanas rezerves. Par šo daļu koriģē (palielina) tieši pārvērtēšanas rezervi, nevis caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu," turpina skaidrot rokasgrāmatas autori. Turklāt būtiski ņemt vērā, ka rokasgrāmatā ir atstāts arī iepriekšējais apraksts par atlikto nodokli. Tas palīdzēs situācijās, ja tiek sagatavots konsolidētais gada pārskats un konsolidācijā tiek iekļautas ārvalstīs esošas meitas sabiedrības, kurām saskaņā ar vietējo likumdošanu veidojas atliktais nodoklis, konsolidētajos pārskatos turpina atzīt atliktā nodokļa aktīvu un saistības.

Turpinot 5.19. nodaļu, koku uzskaites un novērtēšanas regulējuma aprakstā uzzināsiet, piemēram:

 • kādi specifiskie normatīvie akti regulē koku uzskaiti Latvijā;
 • kāda informācija jānodrošina pagaidu uzglabāšanas vietā, veicot apaļo kokmateriālu uzskaiti;
 • kāda informācija jānorāda dokumentā, kas apliecina uzmērīšanu;
 • kas jāņem vērā uzņēmumā, lai korekti organizētu grāmatvedības darbu un izstrādātu sev atbilstošu grāmatvedības politiku.

Tāpat detalizēti skaidrotas atšķirības starp krājumu uzskaites metodēm – nepārtraukto inventarizācijas metodi un periodisko inventarizācijas metodi. Skaidrojumā uzmanība tiek pievērsta finanšu grāmatvedības grāmatojumu pozīcijām.

"Veicot uzņēmuma krājumu analīzi, var noteikt nelikvīdo krājumu daudzumu. Ja prece netika laikus realizēta un tirgus pieprasījums ir krietni samazinājies vai cenas kritušās, uzņēmumam ir jāveido uzkrājums nelikvīdām precēm," norāda autori, sniedzot nocenošanas piemērus.

Tāpat arī autori vērš uzmanību, kādus attaisnojuma dokumentus iesaka izmantot grāmatvedībā koku un no kokiem iegūtās produkcijas uzskaitei grāmatvedībā.

"Šajā gadā ir daudzas izmaiņas grāmatvedību un nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kas jau ir pieņemti un kas vēl ir projektu stadijā. Šī gada papildinājumos tiks aktualizētas nodaļas atbilstoši visām izmaiņām, kā arī tiks aplūkoti uzņēmumu ienākuma nodokļa un dividenžu grāmatojumi dažādās situācijās ar konkrētiem piemēriem," tā SIA "Sindiks" autoru kolektīvs, kas turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.


"Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem

 5. nodaļa "Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi":

 • 5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"
 • 5.19.5. "Koku uzskaites un novērtēšanas regulējums"
 • 5.19.6. "Iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi"

Abonēt
26.09.2017

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi grāmatvedībā ir jaunāko papildinājumu aktuālā tēma, ko skaidro un ar piemēriem ilustrē SIA «Sindiks», zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Komentējot aktualitāti, autori norāda: «Atbildot uz grāmatvežu jautājumiem, esam secinājuši, ka arvien vairāk uzņēmumi saskaras ar augu un dzīvnieku uzskaites problēmām. Augu un dzīvnieku novērtēšanā visciešāk ir saistīta finanšu grāmatvedība ar vadības grāmatvedību pašizmaksas noteikšanā, līdz ar to tas ir liels izaicinājums grāmatvežiem, kas tādēļ bieži atsakās no lauksaimniecības uzņēmumiem.»

SIA «Sindiks» sadarbības pieredze liecina, ka mūsdienās daudzi uzņēmumi papildus citām biznesa jomām arvien vairāk pievēršas darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecību, zivkopību, mežsaimniecību, lauku tūrismu u.c. Tāpēc autori papildinājuši nodaļu ar aktuāliem jautājumiem, piedāvājot ar plašāku nosaukumu. Jaunajā 5.19. «Dzīvnieku un augu uzskaite grāmatvedībā. Mežaudzes un kokmateriāli. Bioloģiskie aktīvi» ir apkopotas normatīvo aktu prasības un labākā prakse, tiek sniegti praktiski piemēri augu, dzīvnieku un mežu novērtēšanai, kā to iesaka nozares eksperti.

Tāpat autori piedāvā arī aktualizētu 1.2. «Grāmatvedības organizēšana uzņēmumos» atbilstoši grozījumiem likumā «Par grāmatvedību», kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. jūliju. «Ar šiem grozījumiem ir papildināts likuma 3. pants par grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā, nosakot gadījumus, kad uzņēmuma vadītājs pats drīkst kārtot grāmatvedības uzskaiti. Tāpat svarīga ir prasība ārpakalpojuma grāmatvedim apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Apdrošināšanas atbildības minimālais limits ir 3000 EUR,» skaidro SIA «Sindiks» zvērinātie revidenti.

SIA «Sindiks» turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Jau šobrīd gatavo nākamos papildinājumus par kokmateriālu un bioloģisko aktīvu novērtēšanu un uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

30.06.2017

Ieņēmumu atzīšana un uzrādīšana finanšu pārskatā

SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Uzņēmums ir pagodināts par iespēju turpināt kolēģu darbu un dalīties pieredzē ar grāmatvežiem un visiem interesentiem, kam ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

«Piedāvājam pārskatītu sadaļu par ieņēmumu atzīšanu, kas ir papildināta gan atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, gan sniegti piemēri no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Visbiežāk uzdotais jautājums saistībā ar ieņēmumu grāmatošanu ir darījuma brīdis. Tāpēc pievienojām tabulu, kurā aprakstīti dažādi netipiski vai ne tik bieži sastopami ieņēmumu atzīšanas gadījumi.

Grāmatvežiem, kas gatavo konsolidēto gada pārskatu vēl var pagūt šajā gadā izmantot sadaļā par konsolidētiem gada pārskatiem sniegto informāciju. Tā ka konsolidācijas būtība nav mainījusies, tad papildinājumi galvenokārt ir saistīti ar rādītājiem un kontroles izskaidrošanu atbilstoši GPGKPL,» tā par papildinājumiem jaunais sadarbības partneris SIA Sindiks.

Sadarbībā ar jauno rokasgrāmatas autoru aktualizētas un atbilstoši normatīvajām izmaiņām papildinātas šādas nodaļas:

 • 5.10. «Ieņēmumu atzīšana»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana»;
 • 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme».

Piemēram, 5.10. «Ieņēmumu atzīšana» skaidroti šādi aspekti:

 • ieņēmumi no preču pārdošanas;
 • ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas;
 • ieņēmumi no procentiem, autoratlīdzībām un dividendēm;
 • bartera darījumi;
 • uzrādīšana finanšu pārskatā, tostarp piemēri ieņēmumu atzīšanai.

Savukārt 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme» uzmanība pievērsta:

 • ārvalstu valūtas uzskaitei saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem;
 • ārvalstu valūtā notikušu darījumu uzrādīšanai funkcionālajā valūtā;
 • uzrādīšanas valūtai, kas nav funkcionālā valūta;
 • informācijas atklāšanai saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

«Mēs turpināsim aktualizēt rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām sasaistot attiecīgās tēmas ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Nākamajos papildinājumā piedāvāsim pārskatīt darījumus ar saistītam pusēm un atliktā nodokļa atzīšanu un uzrādīšanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem. Pateicamies, ka esiet kopā ar mums un ļoti gaidīsim jūsu ieteikumus tēmām, kuras jums ir svarīgas vai neskaidras!»

SIA Sindiks ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē.

29.03.2017

Gada pārskata sagatavošanas paraugi: SIA un mikrouzņēmumiem

Gada pārskata sagatavošanas paraugi būs labs padomdevējs tieši šajā brīdī, kad gada pārskati par pagājušo gadu ir tik aktuāli. Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic sagatavojis gada pārskata paraugus SIA un mikrouzņēmumiem (sk. 4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Paraugi ir veidoti atbilstoši jaunākajām prasībām (saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu). Jāņem vērā, ka likums nosaka minimāli atklājamo informāciju, bet saturu un noformējumu izvirza arī konkrētā uzņēmuma vadība. Galvenais ievērot gada pārskata mērķi – ir jābūt atklātai visai informācijai, lai pārskats sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.

SIA paraugā peļņas un zaudējuma aprēķins klasificēts pēc izmaksu funkcijas metodes, bet naudas plūsmas pārskatam piedāvāti abi varianti – gan tiešais, gan netiešais. Gada pārskatu paraugus var papildināt, saīsināt vai arī izmantot atsevišķas parauga daļas un skaidrojumus.

Turklāt tikai rokasgrāmatas abonenti saņems gada pārskatu paraugu elektroniskā formātā (Excel).

Vēršam uzmanību, ka pēc pagājušā gada dažādiem normatīvo aktu grozījumiem daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un aizvien nav skaidri saprotamas. Piemēram, īpaši rūpīgi atbilstoši jaunajām prasībām jāsagatavo gada pārskata pielikuma elektroniskais noraksts. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā.