Aktualitātes grāmatvedībā: atkarības pārskats un gada pārskata EDS obligātais strukturētais pielikums

Aktualitātes grāmatvedībā: atkarības pārskats un gada pārskata EDS obligātais strukturētais pielikums
Lai labāk izprastu izmaiņas grāmatvedības jomā šajā gadā, sagatavots atkarības pārskata un finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS paraugs.
Foto: AdobeStock

 "Grāmatvedības rokasgrāmatā" iekļautas šādas aktualitātes:

 • Pēc Koncernu likuma 30. panta prasībām uzņēmumam, kas ir atkarīga sabiedrība un nav noslēgts koncerna līgums ar valdošo uzņēmumu, ir jāsagatavo atkarības pārskats. Vēršam uzmanību, ka arī sabiedrībai, kura pilnībā (100%) pieder juridiskai persona, ir jāsagatavo un jāiesniedz atkarības pārskats. (Paraugs atkarības pārskata aizpildīšanai ir pievienots 4.10. nodaļai "Citi gada pārskata komponenti".)
 • Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS obligāti būs jāpilda strukturētais pielikums. Lai atvieglotu grāmatvežiem darbu, piedāvājam paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanā mazām sabiedrībām. Šobrīd paraugam ir pielikuma 1. un 2. daļa. (Paraugs skatāms 4.11.nodaļai "Gada pārskata pielikumi".)
 • Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām aktualizēta 4.9. "Pašu kapitāla kustības pārskats" un 4.12. "Vadības ziņojums" nodaļa.

Ieskatam paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS:

1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 52.panta pirmās daļas 6.punkts)

1.4.

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk (likuma 52.panta pirmās daļas 1.punkts un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» (turpmāk – MK noteikumi)):

Komentārs:

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums».

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

1.4.1

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:

1.4.1.1

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 200 EUR.

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes.

1.4.1.2

Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite (MK noteikumu 104., 105., 145.punkts))

Komentārs:

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kas atbilst visiem pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 500 EUR.

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes. Zeme netiek pakļauta nolietojumam.

Saskaņā ar grāmatvedības politiku ēkas, būves un zeme tiek regulāri pārvērtēti (vismaz reizi 5 gados). Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts bilances pasīva postenī «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve». Pārvērtēšanas rezerve tiek atzīta ieņēmumos proporcionāli pamatlīdzekļa nolietojumam.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

Aizņēmumu izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtiem celtniecības objektiem, tiek kapitalizētas, ja tās ir pamatoti nosakāmas un tieši saistītas. Aizņēmumu izmaksas kapitalizē līdz pamatlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā.

Pelņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.4.1.3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība – vairāk kā 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā). Mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrības finanšu un biznesa politiku. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Asociētā sabiedrība ir sabiedrība, kurā ieguldītājam tieši vai netieši ir būtiska ietekme (ne mazāk kā 20%, bet ne vairāk par 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā), bet nav finanšu un darbības politikas kontroles tiesību. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. Ilgtermiņa investīcijas parādzīmēs un vērtspapīros bilancē uzrāda to iegādes vērtībā. Īstermiņa investīcijas akcijās un vērtspapīros, kas tiek kotēti biržā, bilancē uzrāda tirgus vērtībā, kas noteikta pēc darījumiem biržā gada pēdējā dienā.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

 • 4.9. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

 • 4.10. Citi gada pārskata komponenti

  • 4.10.1. Atkarības pārskata paraugs

 • 4.11. Gada pārskata pielikumi

  • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

 • 4.12. Vadības ziņojums