Naudas plūsmas un ieņēmumu atzīšanas aktualitātes

Lai gan Latvijas normatīvie akti naudas plūsmas pārskatu kā obligātu finanšu pārskata sastāvdaļu prasa tikai vidējām un lielām sabiedrībām, bieži arī grupai konsolidācijas vajadzībām ir nepieciešams iegūt  no meitas un mazmeitas sabiedrībām to naudas plūsmas pārskatus. Rokasgrāmatas autori SIA "Sindiks", pārskatot nodaļas par naudas plūsmu, piedāvā precizētu 4.6. "Naudas plūsmas pārskats" un "Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs", kurā soli pa solim aprakstīta pārskata sagatavošanas gaita (pēc netiešās metodes). Turpmākajos papildinājumos rokasgrāmata tiks papildināta ar piemēru naudas plūsmas pārskata sagatavošanai pēc tiešās metodes.

Savukārt nodaļa 5.10. "Ieņēmumu atzīšana" ir papildināta ar starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr.15 "Ieņēmumi no klientu līgumiem", kas piemērojams, jau sākot ar 2018.gadu, un pilnībā aizstāj starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr.18 "Ieņēmumi" un Nr.11 "Būvlīgumi".

Tā kā Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts, kādā veidā sadalīt ieņēmumus no līgumiem, kas ietver gan preces vērtību, gan citus saistītus pakalpojumus (uzstādīšanu, apkalpošanu), 15.standarts var tikt izmantots kā starptautiska prakse sarežģītāku līgumu uzskaitei.

Turpmāk plānots rokasgrāmatu papildināt ar reorganizācijas aprakstu, kā arī ar starptautisko praksi un gaidāmajām izmaiņām grāmatvedības normatīvajos aktos.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

4. Gada pārskats

 • 4.6. Naudas plūsmas pārskats
  • 4.6.1. ​​​​​​Naudas plūsmas pārskata struktūra
  • 4.6.2. Naudas plūsmas aprēķins no dažādām darbībām
  • 4.6.3. Neto naudas plūsma, ārvalstu valūtu kursu svārstības, nenaudas darījumi un konsolidētais naudas plūsmas pārskats 
  • 4.6.4. Naudas plūsmas pārskata sagatavošanas shēmas
  • 4.6.5. Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi

 • 5.10. Ieņēmumu atzīšana
  • 5.10.1. Ieņēmumu atzīšanas veidi
  • 5.10.2. Bartera darījumi
  • 5.10.3. Uzrādīšana finanšu pārskatā
  • 5.10.4. SFPS Nr.15 «Ieņēmumi no klientu līgumiem»