Maksājumi darbiniekiem un dividendes: piemēri no starptautiskās prakses

Autors SIA "Sindiks" 5.17. nodaļā "Maksājumi darbiniekiem" apskata dažāda veida maksājumus darbiniekiem gan tekošos (darba algas, prēmijas u.c.), gan nākotnes (uzkrājumi pensiju plāniem, atlaišanas pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas u.c.). Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPKGPL) ir noteiktas ļoti minimālas prasības maksājumu darbiniekiem uzrādīšanai un novērtēšanai, tāpēc praksē situācijās, kas nav aprakstītas GPKGPL un attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, izmanto starptautisko grāmatvedības standartu Nr.19 "Darbinieku pabalsti". Šī sadaļa ir noderīga arī uzņēmumiem, domājot par darbinieku motivēšanas politiku, jo piemēri ir ņemti no starptautiskās pieredzes un ir idejas rosinoši.

Ņemot vērā to, ka bieži tiek jautāts par dividenžu un ar tām saistīto nodokļu iegrāmatošanu, vienlaikus jaunā redakcijā sagatavota 5.22. nodaļa "Dividendes un ārkārtas dividendes". Sadaļa ir papildināta ar informāciju par dividenžu noilgumu, protokola sagatavošanu, nodokļu ieturēšanu, dividenžu (arī ārkārtas) un nodokļu grāmatošanas piemēriem.

Dividendes ir izmaksas, ko uzņēmums izmaksā saviem dalībniekiem (akcionāriem). Tās ir komercsabiedrības tīrās peļņas daļa, kura, pamatojoties uz dalībnieku lēmumu, tiek izmaksāta dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai (tikai par pilnībā apmaksātām kapitāla daļām) (Komerclikuma 161.pants). Dividenžu izmaksas un attiecīgi saņemšanas datums ir dalībnieku (akcionāru) sapulces datums, kad pieņemts lēmums par peļņas sadali (dividenžu noteikšanu).

Dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par tās pamatkapitālu.

Komerclikumā nav noteikts dividenžu aprēķināšanas biežums, tāpēc sabiedrības dalībnieki paši var noteikt un aprēķināt dividendes pēc saviem ieskatiem.

Nākamajā sūtījumā tiks apkopota un strukturēta aktuālā informāciju par piemērojamajiem administratīvajiem sodiem, kas būtu jāzina grāmatvedim.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

5.17. Maksājumi darbiniekiem

  • 5.17.1. Maksājumi darbiniekiem spēkā esošu darba attiecību laikā
  • 5.17.2. Darba attiecību izbeigšanas darbinieku pabalsti
  • 5.17.3. Darbinieku pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanās

5.22. Dividendes un ārkārtas dividendes

  • 5.22.1. Dividendes
  • 5.22.2. Dividenžu noilgums
  • 5.22.3. Ārkārtas dividendes
  • 5.22.4. Ārkārtas dividenžu uzrādīšana grāmatvedībā
  • 5.22.5. Ieņēmumi no dividendēm