Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €
Cena (ieskaitot PVN): 99.98 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

31.12.2016

Padomi gada pārskatu sagatavošanai

«Noslēdzies 2016. gads – pirmais gads, kad grāmatveži sagatavos gada pārskatu pēc jaunās normatīvās bāzes. Šajos papildinājumos ir veiktas korekcijas sadaļās, kas skar jautājumus par gada pārskata apjomu, sagatavošanas principiem, shēmas, parakstīšanu, apstiprināšanu, pārbaudi un iesniegšanu. Ir veiktas arī redakcionālas izmaiņas un precizētas atsauces uz normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām,» tā jaunākos papildinājumus skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic.

Lai saprastu, kādas likumā noteiktās prasības un atvieglojumi ir piemērojami konkrētam uzņēmumam šajā gadā, ir jāsaprot, kurā grupā komercsabiedrība ietilpst. Tāpēc pirms ķeraties klāt gada noslēguma darbiem iesakām izlasīt papildināto 2.1. nodaļu «Gada pārskata sastāvdaļas». Savukārt 4.1. «Bilance. Bilances formāts» un 4.3. «Peļņas un zaudējumu aprēķins un tā formāti» ir sniegtas jaunās bilances  un peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas. Tāpat būtiskas izmaiņas ir par gada pārskatu parakstīšanu, pārbaudi un iesniegšanu, ar ko var iepazīties 2.5. nodaļā «Finanšu pārskatu parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana».

«Lai gan izmaiņas likumā ir vērstas, lai saskaņotu prasības visā Eiropas Savienībā un atvieglotu administratīvo slogu mazām sabiedrībām, tomēr daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un nav skaidri saprotamas. 2016. gada jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 399, kas nosaka kādam jāizskatās gada pārskata pielikuma elektroniskajam norakstam. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā. Nozares speciālistus satrauc apstāklis, ka noteiktās prasības ir pārāk detalizētas un ar nepacietību gaidām jaunās formas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tā kā līdz sūtījuma sagatavošanai mums nebija pieejamas jaunās EDS veidlapas, tad gada pārskata paraugus sagatavosim un nosūtīsim 2017. gada pirmajā sūtījumā,» papildinājumu būtību turpina skaidrot autors Grant Thornton Baltic.

Plašāk par visām minētajām izmaiņām skatiet rokasgrāmatas daudzajās aktualizētajās nodaļās!

25.09.2016

Ieguldījuma īpašumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

Ieguldījuma īpašumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi – atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām!

Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess jaunākajos papildinājumos ietvēris aktualitātes par atsevišķiem jautājumiem, kas mainās šajā pārskata gadā:

 • ieguldījuma īpašumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības ieguldījuma īpašumus pārklasificē uz pamatlīdzekļiem un turpina uzrādīt un novērtēt atbilstoši pamatlīdzekļu uzskaites politikai;
 • pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības pārklasificē vai nu uz krājumiem, vai uz pamatlīdzekļiem;
 • nemateriālie aktīvi – papildināts ar likumā sniegtajām definīcijām un skaidrojumiem, likumā ir paskaidrotas pētniecības un attīstības izmaksas, to uzrādīšana pārskatos – pētniecības izmaksas noraksta izmaksās, savukārt attīstības izmaksas drīkst kapitalizēt, svarīgi ir atcerēties peļņas sadales ierobežojumus gadījumos, ja ir kapitalizētas attīstības izmaksas;
 • pamatlīdzekļi – sadaļa ir papildināta galvenokārt ar atsaucēm uz jaunajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar izvilkumiem no tiem, būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu uzrādīšanu gada pārskatā.

Tā kā, sākot ar šo gadu, kapitālsabiedrības vairāk piemēros Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tad katrā aktualizētajā un papildinātajās nodaļā sniegta salīdzinošā informācija no Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS un SGS).

Plašāk skatiet šādās nodaļās, kas papildinātas atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu Nr. 775 prasībām:

 • 5.6. «Ieguldījuma īpašumi»;
 • 5.7. «Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite»;
 • 5.14. «Nemateriālo aktīvu atzīšana»;
 • 5.15. «Pamatlīdzekļi»;
 • 5.16. «Krājumi».

Savukārt nākamajos papildinājumos rokasgrāmatas autors plāno aktualizēt informāciju par uzkrājumiem, uzkrātajām saistībām un  ilgtermiņa līgumiem, apkopot izmaiņas gada pārskatu sagatavošanā, noformēšanā un apstiprināšanā, kā arī piedāvāt dažādus gada pārskatu paraugus.

30.06.2016

Iepazīsti un izproti jaunā Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma izmaiņas!

Iepazīsti un izproti jaunā Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma izmaiņas! Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess sācis aktualizēt «Grāmatvedības rokasgrāmatas» visas nodaļas atbilstoši jaunajam GPKP likums.

Šajos papildinājumos aktualizētas šādas nodaļas:

 • 1.1. «Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā»;
 • 2.1. «Gada pārskata sastāvdaļas»;
 • 5.4. «Noma».

«Vēlamies īpaši vērst uzmanību 5.4. nodaļai «Noma». Līdz ar GPKP likuma stāšanos spēkā 2016. gadā būtiski mainās nomas darījumu uzrādīšana grāmatvedībā. Izmaiņas ir spēkā 2016. gadā noslēgtajiem līgumiem. Tā kā nomas darījumus uzrāda atbilstoši to klasifikācijai, grāmatvedim ļoti svarīgi ir noteikt nomas darījuma veidu (operatīvā vai finanšu noma). Sākot ar 2016. gadu, normatīvajos aktos ir noteikts, kādos gadījumos nomu uzrāda kā finanšu nomu gadījumos, ja īpašuma tiesības nomas termiņa beigās tomēr nepāriet nomas ņēmējam,» kompetentu padomu sniedz Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess.

Jāakcentē, ka turpmākajos papildinājumos autori turpinās aktualizēt rokasgrāmatas nodaļas, papildinot tās ar grāmatvežiem svarīgiem komentāriem saistībā ar jauno likumu.

Tāpat aizvien «Dienas Bizness» Rokasgrāmatu nodaļa lepojas, ka jau otro gadu pēc kārtas Grant Thornton ir ieguvis International Accounting Bulletin balvu kā pasaules gada «Darba devējs». Pasniedzot balvu, Grant Thornton tika slavēts par pārliecību, ka laimīgs darbinieks sniegs lielisku pakalpojumu un pieredzi savam klientam.

23.03.2016

Kā izprast un lietot jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu?

«Rokasgrāmatas abonentiem pieejams turpinājums Gada pārskatu likuma un jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma salīdzinājumam (sk. 2.6. nodaļas «Izmaiņas – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums» turpinājumu). Šoreiz ir salīdzināta sadaļa par naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla kustības pārskatu, finanšu pārskatu pielikumu un atvieglojumiem mikrosabiedrībām. Pēc rokasgrāmatas lietotāju ieteikuma ir pievienoti arī komentāri par būtiskākajām izmaiņām (2.7. nodaļa «Komentāri par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu»), skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess.

Komentāros par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu skatīti šādi aspekti:

 • starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana;
 • likuma piemērošanas noteikumi, skaidrojot šādas būtiskākās izmaiņas, kas ir spēkā ar šo gadu:
  • pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījuma objektu uzrādīšana un novērtēšana;
  • debitoru, uzkrājumu, uzkrāto ienākumu un uzkrāto saistību uzskaites un novērtēšanas kārtība;
  • slēguma finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība;
  • kārtība, kādā sagatavot starpperioda finanšu pārskatu;
 • gada pārskatu pārbaude;
 • gada pārskatu apstiprināšana un iesniegšana.

Savukārt 1.4. nodaļā «Spēkā esošas izmaiņas normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu» padziļināti skaidroti iepriekšējie grozījumi, proti, ka par naudas izdevumu apliecinošu dokumentu var izmantot čeku bez saņēmēja rekvizītiem vērtībā līdz 29 eiro (bez PVN), par debitoru un kreditoru atlikumu ārvalstu valūtās pārrēķinu eiro, par noteiktajiem limitiem eiro paredzētajiem atbrīvojumiem no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju» 2013. gada 15. oktobra grozījumiem).

Lūkojoties uz šī gada rokasgrāmatas papildinājumiem, autors Grant Thornton Rimess norāda: «2016. gadā esam ieplānojuši daudzus papildinājumus un korekcijas visās rokasgrāmatas sadaļās ar piemēriem, komentāriem.»

Turklāt mēs, «Dienas Bizness» Rokasgrāmatu nodaļa, lepojamies, ka jau otro gadu pēc kārtas Grant Thornton ir ieguvis International Accounting Bulletin balvu kā pasaules gada «Darba devējs». Pasniedzot balvu, Grant Thornton tika slavēts par pārliecību, ka laimīgs darbinieks sniegs lielisku pakalpojumu un pieredzi savam klientam.

Vērtējot Grant Thornton ieguldījumu, žūrijas komisija norādīja: «Dažādu iniciatīvu piemērs ir Global Jam, kas tika uzsākts 2014. gadā. Šajā trīs dienu tiešsaistes notikumā Grant Thornton aicināja piedalīties visus 40 000 darbiniekus no 130 valstīm, lai dalītos ar idejām un viedokļiem par organizācijas nākotni. Piereģistrējās 14 000 cilvēku, un 34% no tiem izteica savus komentārus, veicot 13 000 ierakstu. No šiem komentāriem Grant Thornton izstrādāja virkni pasākumu un iniciatīvu, piemēram, globālu elastīga darba instrumentu kopumu, lai palīdzētu ieviest elastīga darba laika principus lokālajās dalībfirmās.»

Tāpat arī Grant Thornton izveidoja «Interešu izrādīšanu», lai informētu interesentus par darba iespējām kādā no Grant Thornton dalībfirmām citā valstī, un programmu «Iluminācijas izaugsmei», lai veidotu koučinga iemaņas un kultūru.

23.12.2015

Padomi, kā vieglāk orientēties jaunajā grāmatvedības jomas likumā

«Grāmatvedības rokasgrāmatas» autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis rokasgrāmatu ar Gada pārskatu likumā un Konsolidēto gada pārskatu likumā veiktajām izmaiņām, kas piemērojamas pārskatiem, sākot ar 2016.gadu. Šo izmaiņu rezultātā abi minētie likumi ir apvienoti vienā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Autoru materiāls ir sagatavots tabulas veidā un palīdzēs lietotājiem orientēties jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kā arī labāk pamanīt izmaiņas. Tā kā materiāls ir ļoti apjomīgs, tas ir sadalīts pa daļām, un nākamajos papildinājumos tiks piedāvāts turpinājums.

Galvenās jaunā likuma izmaiņas ir šādas, piemēram:

 • jauni un saprotamāki terminu skaidrojumi;
 • pārskatāmāka likuma struktūra, sabiedrību sadalījums kategorijās (mikro, mazās, vidējās un lielās) un attiecīgi likuma prasību piemērošana atsevišķām kategorijām;
 • ir sadalīti ieņēmumi no līdzdalības un procentu ieņēmumi un izmaksas, atsevišķi uzrādot ieņēmumus un izmaksas radniecīgām sabiedrībām, asociētām sabiedrībām un pārējām sabiedrībām, iespēja atzīt atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli sabiedrībām, kas sagatavo pārskatu tikai saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Ar jauno materiālu var iepazīties 2.6. nodaļā.

Atgādinām, ka vienlaicīgi ar pagājušajiem papildinājumiem tika sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.

24.09.2015

Naudas plūsmas sastādīšana: piemērs un komentāri

«Atsaucoties uz grāmatvežu jautājumiem, piedāvājam materiālu, kas varētu būtiski atvieglot naudas plūsmas sastādīšanu. Piemērā parakstīts naudas plūsmas pārskata sagatavošanas process, izmantojot elektronisko darba tabulu. Lasītājiem sniedzam iespēju izmantot elektronisko darba tabulu, kas noderēs katra grāmatveža darbā,» tā rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess raksturo jaunākos papildinājumus, ar kuriem var iepazīties 4.8. nodaļā «Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde».

Lai sagatavotu naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes, grāmatvedībā ieteicams izmantot elektroniskās tabulas. Piemērā sniegts paraugs darba tabulas izveidei, soli pa solim aprakstot darbības līdz naudas plūsmas pārskatam. Par pamatu naudas plūsmas aprēķinam tiek ņemti bilances dati un papildu informācija (konkrētas summas).

Kā norāda autori, vienlaicīgi ar papildinājumiem ir sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.

Tāpat arī šajos papildinājumos turpināta aktualizēt 5.11. nodaļa, precīzāk, 5.11.16. «Konsolidētās bilances sagatavošanas kopsavilkums».

19.06.2015

Kā grāmatvedībā pareizi atspoguļot ieguldījuma īpašumus?

Tā kā uzņēmumiem vienmēr ir svarīgi tas, vai grāmatvedībā pareizi tiek atspoguļots uzņēmumam piederošais aktīvs un vai tā uzskaites principi ir izvēlēti atbilstoši tā būtībai, rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis 5.6. «Ieguldījuma īpašumi».

Par ieguldījumu īpašumiem uzskata tādus pamatlīdzekļus, ko uzņēmums ir iegādājies vai ieguvis nomā ar izpirkumu (finanšu līzings), lai gūtu ienākumus, tos izīrējot vai iznomājot, vai no šādu pamatlīdzekļu vērtības pieauguma, un kurus paredzēts turēt ilgāk nekā gadu, sagaidot, ka no to turēšanas tiks saņemti saimnieciski labumi. Šos pamatlīdzekļus uzņēmums neizmanto administratīvos nolūkos, preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā savas parastās uzņēmējdarbības gaitā.

Ieguldījumu darbības pamatlīdzekļi var būt:

 • zemesgabali;
 • ēka vai tās daļa;
 • būve vai tās daļa.

Plašāk var iepazīties arī ar šādiem aspektiem:

 • ieguldījumu īpašumu atspoguļošana uzņēmumu ienākuma nodoklī;
 • par ieguldījuma īpašuma veida maiņu uz pamatlīdzekli un otrādi;
 • ieguldījuma īpašums – pārdošanai turētais ilgtermiņa ieguldījums;
 • informācijas atklāšanas piemērs gada finanšu pārskata piezīmēs.

Tāpat šajos papildinājumos ir aktualizētas šādas apakšnodaļas:

 • 5.2. «Atskaitīšanās par segmentiem»;
 • 5.3. «Valsts finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskatos»;
 • 5.5. «Faktorings»;
 • 5.8. «Atliktais ienākuma nodoklis»;
 • 5.9. «Meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite ieguldītājuzņēmuma (mātes uzņēmuma) individuālajos pārskatos un asociētā uzņēmuma uzskaite konsolidētajos finanšu pārskatos»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana».
23.03.2015

Gada pārskats: sagatavošanas paraugs SIA un maziem uzņēmumiem

Arī šajā gadā tiek turpināta sadarbība ar ilggadējo «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autoru  grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmumu Grant Thornton Rimess, kura speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus, aktualizējot šobrīd visbūtiskāko visiem grāmatvežiem – informāciju par gada pārskatu (4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Grant Thornton Rimess: «Šobrīd, kad grāmatveži vēl veic pēdējos darbus, lai sagatavotu gada pārskatus, piedāvājam koriģētus gada pārskata paraugus, lai lasītājiem būtu pilnīgāks un precīzāks priekšstats par to, kas ir nepieciešams un kas varbūt nav obligāti nepieciešams aizpildīt gada pārskata pielikumos.»

Tāpat gada pārskata paraugi ir atbilstoši papildināti, iekļaujot nepieciešamās likuma izmaiņas un skaidrojumu, piemēram, par grāmatvedības politikas maiņu, iepriekšējo periodu kļūdu labošanu.

4.13. nodaļā «Gada pārskata sagatavošanas paraugi» ir pieejami šādi paraugi:

 • gada pārskata sagatavošanas paraugs SIA;
 • gada pārskata sagatavošanas paraugs maziem uzņēmumiem.

Jāatzīmē, ka gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Gada pārskata likumu. Gada pārskata noformējumu un saturu nosaka gan Gada pārskata likums, gan katra konkrēta uzņēmuma vadība. Galvenais ir ievērot svarīgāko nosacījumu – visai informācijai ir jābūt atklātai, lai sniegtu skaidru priekšstatu par finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.