Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

19.07.2018

Attaisnojuma dokumenti: izmaiņas normatīvajos aktos

2017. gada novembrī tika pieņemti vairāki grozījumi likumā "Par grāmatvedību", savukārt 2018. gada 10. aprīlī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Grozījumi likumā un MK noteikumos ir saistīti galvenokārt ar attaisnojuma dokumentu noformēšanu un glabāšanu. 2017. gada 9. novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par grāmatvedību" (stājās spēkā ar 06.12.2017.), tostarp attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem, paredzot, ka:

 • attaisnojuma dokumentus par darbinieku aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa mēnešiem, kuru datums ir, sākot ar 1999. gada 1. janvāri, glabāšanas laiks ir 10 gadi (par periodu līdz 1999. gada 1. janvārim paliek spēkā iepriekš noteiktais glabāšanas laiks - 75 gadi) (10.panta otrā daļa);
 • uzņēmumam ir tiesības pārskatu, grāmatvedības reģistrus, attaisnojuma dokumentus un citus papīra formā sagatavotus grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē. Pārvērstajiem dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģināliem dokumentiem un, ja ir ievēroti likuma 10. panta sestajā daļā noteiktie nosacījumi, uzņēmums var iznīcināt papīra formā sagatavotos dokumentu oriģinālus.

2017. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi, papildinot likuma "Par grāmatvedību" 7.1 pantu ar sesto daļu paredzot, ka par ārēju attaisnojuma dokumentu var izmantot normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, administratīvā procesā pieņemtie lēmumi, ja tajos nav ietverta visi likuma 7. panta pirmajā daļā uzskaitītie obligātie rekvizīti vai informācijas par saimniecisko darījumu.

"Grāmatvedības rokasgrāmatā" par grāmatvedības reģistru kārtošanu un attaisnojuma dokumentiem bija aprakstīts sadaļā 1.1. "Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā" un 5.24. "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām". Špbrīd 1.1. sadaļa papildināta ar grāmatvedības reģistru kārtošanu un vispārējām prasībām attaisnojuma dokumentiem. Savukārt 1.3. nodaļa ir sagatavota jaunā redakcijā, iekļaujot tajā specifiskas prasības dažādiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentu veidiem.

Turpmāk 1.3.sadaļa "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām" tiks papildināta ar piemēriem un nolikumu paraugiem.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.1. Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā

19.03.2018

Izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā

2018. gadā stājās spēkā vairākas izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā, par ko vēlamies īsumā informēt. Plašāka informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatā".

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Vairāki grozījumu punkti, kas atvieglotu grāmatvežu darbu un rādītu skaidrāku priekšstatu par uzņēmumu, piemēram, par gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, par iespēju likumā doto finanšu pārskatu shēmu ietvaros ar arābu cipariem un burtiem apzīmētos posteņus papildināt ar jauniem posteņiem, ir piemērojami, sākot ar 2018. gada pārskatu. Šī iespēja uzlabos naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saprotamību. Būtisks atvieglojums jau 2017. gada pārskatiem ir iespēja nepildīt ED strukturēto pielikumu, bet pievienot finanšu pārskatu pielikumu PDF formātā, kā to daudzas sabiedrības darīja, iesniedzot 2016. gada pārskatus. Pievienojot finanšu pārskatu pielikumu pdf formātā, ir jādomā par tā kvalitāti, par uzrādāmo informāciju (ko un cik daudz prasa likums un cik daudz vēlaties uzrādīt skaidrākam priekštatam). Jaunums ir izvēles iespēja ilgtermiņa pārvērtēšanas rezervi norakstīt proporcionāli pārvērtētā pamatlīdzekļa derīgās lietošanas laikā vai tikai atsavinot, likvidējot pamatlīdzekli, ja pārvērtētā pamatlīdzekļa vērtības palielināšanai vairs nav pamata.

2018. gada 16. februārī stājās spēkā grozījumi MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu un atlikto nodokli. MK noteikumi ir papildināti ar 35.1 punktu, kas nosaka, ka līdz ar uzņēmumu ienākuma nodokļa parēķināšanas kārtības maiņu ir zudis pamats atliktā nodokļa aprēķinam un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par grāmatvedības politikas maiņu. Finanšu pārskatā uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz atlikto nodokli noraksta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām" šādi:

 • sagatavojot 2017. gada pārskatu, izslēdz no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai saistības vērtībā, kādas bija aprēķinātas pagaidu atšķirībām saskaņā ar iepriekšējo uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu;
 • atliktā nodokļa aktīvu par nesegtiem zaudējumiem var samazināt pakāpeniski, ņemot vērā jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējumu attiecībā uz zaudējumu segšanu.

Tām sabiedrībām, kurām statūtos ir paredzētas ārkārtas dividendes, 2018. gadā būs jāaprēķina uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēm un radīsies jautājums, kā to pareizi iegrāmatot. Nākamajos "Grāmatvedības rokasgrāmatas" papildinājumos tiks sagatavoti piemēri. Šobrīd pavisam īsi – uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm grāmato uz izdevumiem brīdī, kad rodas saistības pret valsti.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"

5.19.7. "Bioloģiskie aktīvi"


04.01.2018

Kādas izmaiņas saistītas ar atlikto ienākuma nodokli? Kā korekti organizēt koku uzskaiti?

Atliktais nodoklis, koku uzskaites un novērtēšanas regulējums, iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi – izmaiņas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas spēkā jau ar šo gadu, situācijas apraksti un piemēri, ko sagatavojusi SIA "Sindiks", zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Skaidrojot izmaiņas, kas no šī gada saistītas ar atlikto nodokli, SIA "Sindiks" autoru kolektīvs vērš uzmanību: "Līdz ar nodokļu reformu 2017. gads ir pēdējais, kad Latvijas uzņēmumi atzīst atlikto ienākuma nodokli. Svarīgākais, kas jāievēro grāmatvežiem, pārstājot atzīt atlikto nodokli, ir tas, ka nodokļa izmaiņas ir jāuzrāda 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu pārskata pielikumā uzrāda atliktā nodokļa kustību (atlikums uz perioda sākumu, izmaiņas un atlikums uz pārskata perioda beigām). Arī 2016. gadā pārskatā atlikto nodokli uzrādīja atbilstoši starptautiskajam grāmatvedības standartam Nr. 12 "Ienākuma nodokļi". Standarta prasības ir uzrādīt nodokli palielinošās un samazinošās summās, kā arī pagaidu starpību ietekmi uz atlikto nodokli."

Lai izpildītu starptautisko standartu prasības attiecībā uz salīdzinošiem rādītājiem (tās attiecas arī uz finanšu pārskatu pielikumiem), 2017. gadā finanšu pielikumā nepieciešams atklāt informāciju par 2016. gadu identiski, kas bija iepriekšējā pārskatā. Savukārt pretī 2017. gadam datu nebūs. "Svarīgi ir atcerēties, vai atliktais nodoklis daļēji neveidojās no pārvērtēšanas rezerves. Par šo daļu koriģē (palielina) tieši pārvērtēšanas rezervi, nevis caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu," turpina skaidrot rokasgrāmatas autori. Turklāt būtiski ņemt vērā, ka rokasgrāmatā ir atstāts arī iepriekšējais apraksts par atlikto nodokli. Tas palīdzēs situācijās, ja tiek sagatavots konsolidētais gada pārskats un konsolidācijā tiek iekļautas ārvalstīs esošas meitas sabiedrības, kurām saskaņā ar vietējo likumdošanu veidojas atliktais nodoklis, konsolidētajos pārskatos turpina atzīt atliktā nodokļa aktīvu un saistības.

Turpinot 5.19. nodaļu, koku uzskaites un novērtēšanas regulējuma aprakstā uzzināsiet, piemēram:

 • kādi specifiskie normatīvie akti regulē koku uzskaiti Latvijā;
 • kāda informācija jānodrošina pagaidu uzglabāšanas vietā, veicot apaļo kokmateriālu uzskaiti;
 • kāda informācija jānorāda dokumentā, kas apliecina uzmērīšanu;
 • kas jāņem vērā uzņēmumā, lai korekti organizētu grāmatvedības darbu un izstrādātu sev atbilstošu grāmatvedības politiku.

Tāpat detalizēti skaidrotas atšķirības starp krājumu uzskaites metodēm – nepārtraukto inventarizācijas metodi un periodisko inventarizācijas metodi. Skaidrojumā uzmanība tiek pievērsta finanšu grāmatvedības grāmatojumu pozīcijām.

"Veicot uzņēmuma krājumu analīzi, var noteikt nelikvīdo krājumu daudzumu. Ja prece netika laikus realizēta un tirgus pieprasījums ir krietni samazinājies vai cenas kritušās, uzņēmumam ir jāveido uzkrājums nelikvīdām precēm," norāda autori, sniedzot nocenošanas piemērus.

Tāpat arī autori vērš uzmanību, kādus attaisnojuma dokumentus iesaka izmantot grāmatvedībā koku un no kokiem iegūtās produkcijas uzskaitei grāmatvedībā.

"Šajā gadā ir daudzas izmaiņas grāmatvedību un nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kas jau ir pieņemti un kas vēl ir projektu stadijā. Šī gada papildinājumos tiks aktualizētas nodaļas atbilstoši visām izmaiņām, kā arī tiks aplūkoti uzņēmumu ienākuma nodokļa un dividenžu grāmatojumi dažādās situācijās ar konkrētiem piemēriem," tā SIA "Sindiks" autoru kolektīvs, kas turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.


"Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem

 5. nodaļa "Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi":

 • 5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"
 • 5.19.5. "Koku uzskaites un novērtēšanas regulējums"
 • 5.19.6. "Iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi"

Abonēt
26.09.2017

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi grāmatvedībā ir jaunāko papildinājumu aktuālā tēma, ko skaidro un ar piemēriem ilustrē SIA «Sindiks», zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Komentējot aktualitāti, autori norāda: «Atbildot uz grāmatvežu jautājumiem, esam secinājuši, ka arvien vairāk uzņēmumi saskaras ar augu un dzīvnieku uzskaites problēmām. Augu un dzīvnieku novērtēšanā visciešāk ir saistīta finanšu grāmatvedība ar vadības grāmatvedību pašizmaksas noteikšanā, līdz ar to tas ir liels izaicinājums grāmatvežiem, kas tādēļ bieži atsakās no lauksaimniecības uzņēmumiem.»

SIA «Sindiks» sadarbības pieredze liecina, ka mūsdienās daudzi uzņēmumi papildus citām biznesa jomām arvien vairāk pievēršas darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecību, zivkopību, mežsaimniecību, lauku tūrismu u.c. Tāpēc autori papildinājuši nodaļu ar aktuāliem jautājumiem, piedāvājot ar plašāku nosaukumu. Jaunajā 5.19. «Dzīvnieku un augu uzskaite grāmatvedībā. Mežaudzes un kokmateriāli. Bioloģiskie aktīvi» ir apkopotas normatīvo aktu prasības un labākā prakse, tiek sniegti praktiski piemēri augu, dzīvnieku un mežu novērtēšanai, kā to iesaka nozares eksperti.

Tāpat autori piedāvā arī aktualizētu 1.2. «Grāmatvedības organizēšana uzņēmumos» atbilstoši grozījumiem likumā «Par grāmatvedību», kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. jūliju. «Ar šiem grozījumiem ir papildināts likuma 3. pants par grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā, nosakot gadījumus, kad uzņēmuma vadītājs pats drīkst kārtot grāmatvedības uzskaiti. Tāpat svarīga ir prasība ārpakalpojuma grāmatvedim apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Apdrošināšanas atbildības minimālais limits ir 3000 EUR,» skaidro SIA «Sindiks» zvērinātie revidenti.

SIA «Sindiks» turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Jau šobrīd gatavo nākamos papildinājumus par kokmateriālu un bioloģisko aktīvu novērtēšanu un uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

30.06.2017

Ieņēmumu atzīšana un uzrādīšana finanšu pārskatā

SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Uzņēmums ir pagodināts par iespēju turpināt kolēģu darbu un dalīties pieredzē ar grāmatvežiem un visiem interesentiem, kam ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

«Piedāvājam pārskatītu sadaļu par ieņēmumu atzīšanu, kas ir papildināta gan atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, gan sniegti piemēri no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Visbiežāk uzdotais jautājums saistībā ar ieņēmumu grāmatošanu ir darījuma brīdis. Tāpēc pievienojām tabulu, kurā aprakstīti dažādi netipiski vai ne tik bieži sastopami ieņēmumu atzīšanas gadījumi.

Grāmatvežiem, kas gatavo konsolidēto gada pārskatu vēl var pagūt šajā gadā izmantot sadaļā par konsolidētiem gada pārskatiem sniegto informāciju. Tā ka konsolidācijas būtība nav mainījusies, tad papildinājumi galvenokārt ir saistīti ar rādītājiem un kontroles izskaidrošanu atbilstoši GPGKPL,» tā par papildinājumiem jaunais sadarbības partneris SIA Sindiks.

Sadarbībā ar jauno rokasgrāmatas autoru aktualizētas un atbilstoši normatīvajām izmaiņām papildinātas šādas nodaļas:

 • 5.10. «Ieņēmumu atzīšana»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana»;
 • 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme».

Piemēram, 5.10. «Ieņēmumu atzīšana» skaidroti šādi aspekti:

 • ieņēmumi no preču pārdošanas;
 • ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas;
 • ieņēmumi no procentiem, autoratlīdzībām un dividendēm;
 • bartera darījumi;
 • uzrādīšana finanšu pārskatā, tostarp piemēri ieņēmumu atzīšanai.

Savukārt 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme» uzmanība pievērsta:

 • ārvalstu valūtas uzskaitei saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem;
 • ārvalstu valūtā notikušu darījumu uzrādīšanai funkcionālajā valūtā;
 • uzrādīšanas valūtai, kas nav funkcionālā valūta;
 • informācijas atklāšanai saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

«Mēs turpināsim aktualizēt rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām sasaistot attiecīgās tēmas ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Nākamajos papildinājumā piedāvāsim pārskatīt darījumus ar saistītam pusēm un atliktā nodokļa atzīšanu un uzrādīšanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem. Pateicamies, ka esiet kopā ar mums un ļoti gaidīsim jūsu ieteikumus tēmām, kuras jums ir svarīgas vai neskaidras!»

SIA Sindiks ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē.

29.03.2017

Gada pārskata sagatavošanas paraugi: SIA un mikrouzņēmumiem

Gada pārskata sagatavošanas paraugi būs labs padomdevējs tieši šajā brīdī, kad gada pārskati par pagājušo gadu ir tik aktuāli. Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic sagatavojis gada pārskata paraugus SIA un mikrouzņēmumiem (sk. 4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Paraugi ir veidoti atbilstoši jaunākajām prasībām (saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu). Jāņem vērā, ka likums nosaka minimāli atklājamo informāciju, bet saturu un noformējumu izvirza arī konkrētā uzņēmuma vadība. Galvenais ievērot gada pārskata mērķi – ir jābūt atklātai visai informācijai, lai pārskats sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.

SIA paraugā peļņas un zaudējuma aprēķins klasificēts pēc izmaksu funkcijas metodes, bet naudas plūsmas pārskatam piedāvāti abi varianti – gan tiešais, gan netiešais. Gada pārskatu paraugus var papildināt, saīsināt vai arī izmantot atsevišķas parauga daļas un skaidrojumus.

Turklāt tikai rokasgrāmatas abonenti saņems gada pārskatu paraugu elektroniskā formātā (Excel).

Vēršam uzmanību, ka pēc pagājušā gada dažādiem normatīvo aktu grozījumiem daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un aizvien nav skaidri saprotamas. Piemēram, īpaši rūpīgi atbilstoši jaunajām prasībām jāsagatavo gada pārskata pielikuma elektroniskais noraksts. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā.

31.12.2016

Padomi gada pārskatu sagatavošanai

«Noslēdzies 2016. gads – pirmais gads, kad grāmatveži sagatavos gada pārskatu pēc jaunās normatīvās bāzes. Šajos papildinājumos ir veiktas korekcijas sadaļās, kas skar jautājumus par gada pārskata apjomu, sagatavošanas principiem, shēmas, parakstīšanu, apstiprināšanu, pārbaudi un iesniegšanu. Ir veiktas arī redakcionālas izmaiņas un precizētas atsauces uz normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām,» tā jaunākos papildinājumus skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic.

Lai saprastu, kādas likumā noteiktās prasības un atvieglojumi ir piemērojami konkrētam uzņēmumam šajā gadā, ir jāsaprot, kurā grupā komercsabiedrība ietilpst. Tāpēc pirms ķeraties klāt gada noslēguma darbiem iesakām izlasīt papildināto 2.1. nodaļu «Gada pārskata sastāvdaļas». Savukārt 4.1. «Bilance. Bilances formāts» un 4.3. «Peļņas un zaudējumu aprēķins un tā formāti» ir sniegtas jaunās bilances  un peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas. Tāpat būtiskas izmaiņas ir par gada pārskatu parakstīšanu, pārbaudi un iesniegšanu, ar ko var iepazīties 2.5. nodaļā «Finanšu pārskatu parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana».

«Lai gan izmaiņas likumā ir vērstas, lai saskaņotu prasības visā Eiropas Savienībā un atvieglotu administratīvo slogu mazām sabiedrībām, tomēr daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un nav skaidri saprotamas. 2016. gada jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 399, kas nosaka kādam jāizskatās gada pārskata pielikuma elektroniskajam norakstam. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā. Nozares speciālistus satrauc apstāklis, ka noteiktās prasības ir pārāk detalizētas un ar nepacietību gaidām jaunās formas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tā kā līdz sūtījuma sagatavošanai mums nebija pieejamas jaunās EDS veidlapas, tad gada pārskata paraugus sagatavosim un nosūtīsim 2017. gada pirmajā sūtījumā,» papildinājumu būtību turpina skaidrot autors Grant Thornton Baltic.

Plašāk par visām minētajām izmaiņām skatiet rokasgrāmatas daudzajās aktualizētajās nodaļās!

25.09.2016

Ieguldījuma īpašumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

Ieguldījuma īpašumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi – atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām!

Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess jaunākajos papildinājumos ietvēris aktualitātes par atsevišķiem jautājumiem, kas mainās šajā pārskata gadā:

 • ieguldījuma īpašumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības ieguldījuma īpašumus pārklasificē uz pamatlīdzekļiem un turpina uzrādīt un novērtēt atbilstoši pamatlīdzekļu uzskaites politikai;
 • pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības pārklasificē vai nu uz krājumiem, vai uz pamatlīdzekļiem;
 • nemateriālie aktīvi – papildināts ar likumā sniegtajām definīcijām un skaidrojumiem, likumā ir paskaidrotas pētniecības un attīstības izmaksas, to uzrādīšana pārskatos – pētniecības izmaksas noraksta izmaksās, savukārt attīstības izmaksas drīkst kapitalizēt, svarīgi ir atcerēties peļņas sadales ierobežojumus gadījumos, ja ir kapitalizētas attīstības izmaksas;
 • pamatlīdzekļi – sadaļa ir papildināta galvenokārt ar atsaucēm uz jaunajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar izvilkumiem no tiem, būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu uzrādīšanu gada pārskatā.

Tā kā, sākot ar šo gadu, kapitālsabiedrības vairāk piemēros Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tad katrā aktualizētajā un papildinātajās nodaļā sniegta salīdzinošā informācija no Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS un SGS).

Plašāk skatiet šādās nodaļās, kas papildinātas atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu Nr. 775 prasībām:

 • 5.6. «Ieguldījuma īpašumi»;
 • 5.7. «Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite»;
 • 5.14. «Nemateriālo aktīvu atzīšana»;
 • 5.15. «Pamatlīdzekļi»;
 • 5.16. «Krājumi».

Savukārt nākamajos papildinājumos rokasgrāmatas autors plāno aktualizēt informāciju par uzkrājumiem, uzkrātajām saistībām un  ilgtermiņa līgumiem, apkopot izmaiņas gada pārskatu sagatavošanā, noformēšanā un apstiprināšanā, kā arī piedāvāt dažādus gada pārskatu paraugus.

30.06.2016

Iepazīsti un izproti jaunā Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma izmaiņas!

Iepazīsti un izproti jaunā Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma izmaiņas! Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess sācis aktualizēt «Grāmatvedības rokasgrāmatas» visas nodaļas atbilstoši jaunajam GPKP likums.

Šajos papildinājumos aktualizētas šādas nodaļas:

 • 1.1. «Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā»;
 • 2.1. «Gada pārskata sastāvdaļas»;
 • 5.4. «Noma».

«Vēlamies īpaši vērst uzmanību 5.4. nodaļai «Noma». Līdz ar GPKP likuma stāšanos spēkā 2016. gadā būtiski mainās nomas darījumu uzrādīšana grāmatvedībā. Izmaiņas ir spēkā 2016. gadā noslēgtajiem līgumiem. Tā kā nomas darījumus uzrāda atbilstoši to klasifikācijai, grāmatvedim ļoti svarīgi ir noteikt nomas darījuma veidu (operatīvā vai finanšu noma). Sākot ar 2016. gadu, normatīvajos aktos ir noteikts, kādos gadījumos nomu uzrāda kā finanšu nomu gadījumos, ja īpašuma tiesības nomas termiņa beigās tomēr nepāriet nomas ņēmējam,» kompetentu padomu sniedz Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess.

Jāakcentē, ka turpmākajos papildinājumos autori turpinās aktualizēt rokasgrāmatas nodaļas, papildinot tās ar grāmatvežiem svarīgiem komentāriem saistībā ar jauno likumu.

Tāpat aizvien «Dienas Bizness» Rokasgrāmatu nodaļa lepojas, ka jau otro gadu pēc kārtas Grant Thornton ir ieguvis International Accounting Bulletin balvu kā pasaules gada «Darba devējs». Pasniedzot balvu, Grant Thornton tika slavēts par pārliecību, ka laimīgs darbinieks sniegs lielisku pakalpojumu un pieredzi savam klientam.

23.03.2016

Kā izprast un lietot jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu?

«Rokasgrāmatas abonentiem pieejams turpinājums Gada pārskatu likuma un jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma salīdzinājumam (sk. 2.6. nodaļas «Izmaiņas – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums» turpinājumu). Šoreiz ir salīdzināta sadaļa par naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla kustības pārskatu, finanšu pārskatu pielikumu un atvieglojumiem mikrosabiedrībām. Pēc rokasgrāmatas lietotāju ieteikuma ir pievienoti arī komentāri par būtiskākajām izmaiņām (2.7. nodaļa «Komentāri par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu»), skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess.

Komentāros par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu skatīti šādi aspekti:

 • starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana;
 • likuma piemērošanas noteikumi, skaidrojot šādas būtiskākās izmaiņas, kas ir spēkā ar šo gadu:
  • pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījuma objektu uzrādīšana un novērtēšana;
  • debitoru, uzkrājumu, uzkrāto ienākumu un uzkrāto saistību uzskaites un novērtēšanas kārtība;
  • slēguma finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība;
  • kārtība, kādā sagatavot starpperioda finanšu pārskatu;
 • gada pārskatu pārbaude;
 • gada pārskatu apstiprināšana un iesniegšana.

Savukārt 1.4. nodaļā «Spēkā esošas izmaiņas normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu» padziļināti skaidroti iepriekšējie grozījumi, proti, ka par naudas izdevumu apliecinošu dokumentu var izmantot čeku bez saņēmēja rekvizītiem vērtībā līdz 29 eiro (bez PVN), par debitoru un kreditoru atlikumu ārvalstu valūtās pārrēķinu eiro, par noteiktajiem limitiem eiro paredzētajiem atbrīvojumiem no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju» 2013. gada 15. oktobra grozījumiem).

Lūkojoties uz šī gada rokasgrāmatas papildinājumiem, autors Grant Thornton Rimess norāda: «2016. gadā esam ieplānojuši daudzus papildinājumus un korekcijas visās rokasgrāmatas sadaļās ar piemēriem, komentāriem.»

Turklāt mēs, «Dienas Bizness» Rokasgrāmatu nodaļa, lepojamies, ka jau otro gadu pēc kārtas Grant Thornton ir ieguvis International Accounting Bulletin balvu kā pasaules gada «Darba devējs». Pasniedzot balvu, Grant Thornton tika slavēts par pārliecību, ka laimīgs darbinieks sniegs lielisku pakalpojumu un pieredzi savam klientam.

Vērtējot Grant Thornton ieguldījumu, žūrijas komisija norādīja: «Dažādu iniciatīvu piemērs ir Global Jam, kas tika uzsākts 2014. gadā. Šajā trīs dienu tiešsaistes notikumā Grant Thornton aicināja piedalīties visus 40 000 darbiniekus no 130 valstīm, lai dalītos ar idejām un viedokļiem par organizācijas nākotni. Piereģistrējās 14 000 cilvēku, un 34% no tiem izteica savus komentārus, veicot 13 000 ierakstu. No šiem komentāriem Grant Thornton izstrādāja virkni pasākumu un iniciatīvu, piemēram, globālu elastīga darba instrumentu kopumu, lai palīdzētu ieviest elastīga darba laika principus lokālajās dalībfirmās.»

Tāpat arī Grant Thornton izveidoja «Interešu izrādīšanu», lai informētu interesentus par darba iespējām kādā no Grant Thornton dalībfirmām citā valstī, un programmu «Iluminācijas izaugsmei», lai veidotu koučinga iemaņas un kultūru.