Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

23.12.2015

Padomi, kā vieglāk orientēties jaunajā grāmatvedības jomas likumā

«Grāmatvedības rokasgrāmatas» autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis rokasgrāmatu ar Gada pārskatu likumā un Konsolidēto gada pārskatu likumā veiktajām izmaiņām, kas piemērojamas pārskatiem, sākot ar 2016.gadu. Šo izmaiņu rezultātā abi minētie likumi ir apvienoti vienā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Autoru materiāls ir sagatavots tabulas veidā un palīdzēs lietotājiem orientēties jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kā arī labāk pamanīt izmaiņas. Tā kā materiāls ir ļoti apjomīgs, tas ir sadalīts pa daļām, un nākamajos papildinājumos tiks piedāvāts turpinājums.

Galvenās jaunā likuma izmaiņas ir šādas, piemēram:

 • jauni un saprotamāki terminu skaidrojumi;
 • pārskatāmāka likuma struktūra, sabiedrību sadalījums kategorijās (mikro, mazās, vidējās un lielās) un attiecīgi likuma prasību piemērošana atsevišķām kategorijām;
 • ir sadalīti ieņēmumi no līdzdalības un procentu ieņēmumi un izmaksas, atsevišķi uzrādot ieņēmumus un izmaksas radniecīgām sabiedrībām, asociētām sabiedrībām un pārējām sabiedrībām, iespēja atzīt atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli sabiedrībām, kas sagatavo pārskatu tikai saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Ar jauno materiālu var iepazīties 2.6. nodaļā.

Atgādinām, ka vienlaicīgi ar pagājušajiem papildinājumiem tika sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.

24.09.2015

Naudas plūsmas sastādīšana: piemērs un komentāri

«Atsaucoties uz grāmatvežu jautājumiem, piedāvājam materiālu, kas varētu būtiski atvieglot naudas plūsmas sastādīšanu. Piemērā parakstīts naudas plūsmas pārskata sagatavošanas process, izmantojot elektronisko darba tabulu. Lasītājiem sniedzam iespēju izmantot elektronisko darba tabulu, kas noderēs katra grāmatveža darbā,» tā rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess raksturo jaunākos papildinājumus, ar kuriem var iepazīties 4.8. nodaļā «Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde».

Lai sagatavotu naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes, grāmatvedībā ieteicams izmantot elektroniskās tabulas. Piemērā sniegts paraugs darba tabulas izveidei, soli pa solim aprakstot darbības līdz naudas plūsmas pārskatam. Par pamatu naudas plūsmas aprēķinam tiek ņemti bilances dati un papildu informācija (konkrētas summas).

Kā norāda autori, vienlaicīgi ar papildinājumiem ir sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.

Tāpat arī šajos papildinājumos turpināta aktualizēt 5.11. nodaļa, precīzāk, 5.11.16. «Konsolidētās bilances sagatavošanas kopsavilkums».

19.06.2015

Kā grāmatvedībā pareizi atspoguļot ieguldījuma īpašumus?

Tā kā uzņēmumiem vienmēr ir svarīgi tas, vai grāmatvedībā pareizi tiek atspoguļots uzņēmumam piederošais aktīvs un vai tā uzskaites principi ir izvēlēti atbilstoši tā būtībai, rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis 5.6. «Ieguldījuma īpašumi».

Par ieguldījumu īpašumiem uzskata tādus pamatlīdzekļus, ko uzņēmums ir iegādājies vai ieguvis nomā ar izpirkumu (finanšu līzings), lai gūtu ienākumus, tos izīrējot vai iznomājot, vai no šādu pamatlīdzekļu vērtības pieauguma, un kurus paredzēts turēt ilgāk nekā gadu, sagaidot, ka no to turēšanas tiks saņemti saimnieciski labumi. Šos pamatlīdzekļus uzņēmums neizmanto administratīvos nolūkos, preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā savas parastās uzņēmējdarbības gaitā.

Ieguldījumu darbības pamatlīdzekļi var būt:

 • zemesgabali;
 • ēka vai tās daļa;
 • būve vai tās daļa.

Plašāk var iepazīties arī ar šādiem aspektiem:

 • ieguldījumu īpašumu atspoguļošana uzņēmumu ienākuma nodoklī;
 • par ieguldījuma īpašuma veida maiņu uz pamatlīdzekli un otrādi;
 • ieguldījuma īpašums – pārdošanai turētais ilgtermiņa ieguldījums;
 • informācijas atklāšanas piemērs gada finanšu pārskata piezīmēs.

Tāpat šajos papildinājumos ir aktualizētas šādas apakšnodaļas:

 • 5.2. «Atskaitīšanās par segmentiem»;
 • 5.3. «Valsts finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskatos»;
 • 5.5. «Faktorings»;
 • 5.8. «Atliktais ienākuma nodoklis»;
 • 5.9. «Meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite ieguldītājuzņēmuma (mātes uzņēmuma) individuālajos pārskatos un asociētā uzņēmuma uzskaite konsolidētajos finanšu pārskatos»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana».
23.03.2015

Gada pārskats: sagatavošanas paraugs SIA un maziem uzņēmumiem

Arī šajā gadā tiek turpināta sadarbība ar ilggadējo «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autoru  grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmumu Grant Thornton Rimess, kura speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus, aktualizējot šobrīd visbūtiskāko visiem grāmatvežiem – informāciju par gada pārskatu (4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Grant Thornton Rimess: «Šobrīd, kad grāmatveži vēl veic pēdējos darbus, lai sagatavotu gada pārskatus, piedāvājam koriģētus gada pārskata paraugus, lai lasītājiem būtu pilnīgāks un precīzāks priekšstats par to, kas ir nepieciešams un kas varbūt nav obligāti nepieciešams aizpildīt gada pārskata pielikumos.»

Tāpat gada pārskata paraugi ir atbilstoši papildināti, iekļaujot nepieciešamās likuma izmaiņas un skaidrojumu, piemēram, par grāmatvedības politikas maiņu, iepriekšējo periodu kļūdu labošanu.

4.13. nodaļā «Gada pārskata sagatavošanas paraugi» ir pieejami šādi paraugi:

 • gada pārskata sagatavošanas paraugs SIA;
 • gada pārskata sagatavošanas paraugs maziem uzņēmumiem.

Jāatzīmē, ka gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Gada pārskata likumu. Gada pārskata noformējumu un saturu nosaka gan Gada pārskata likums, gan katra konkrēta uzņēmuma vadība. Galvenais ir ievērot svarīgāko nosacījumu – visai informācijai ir jābūt atklātai, lai sniegtu skaidru priekšstatu par finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.