Ievads

Cienījamie lasītāji!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Šīs grāmatas mērķis ir atvieglot darbu grāmatvedībā un finansēs iesaistītajām personām un sniegt skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu, atspoguļošanu un skaidrošanu finanšu pārskatos.

Mēs piedāvājam teorētiskās zināšanas un pieredzē balstītus praktiskās darbības piemērus. Grāmata būs noderīga uzņēmumu finanšu direktoriem, grāmatvežiem, vadītājiem, studentiem un interesentiem.

Mēs ceram, ka «Grāmatvedības rokasgrāmata» būs labs palīgs ikvienam, kurš strādā ar finanšu informāciju.

SIA Izdevniecība «Dienas Bizness»

 

Grāmatvedības rokasgrāmatas autori

SIA «Sindiks» turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

sindiks

SIA «Sindiks» ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē.

Uzņēmums ir pagodināts par iespēju turpināt kolēģu darbu un dalīties pieredzē ar grāmatvežiem un visiem interesentiem, kam ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

Rokasgrāmatas pamattekstu ir izveidojusi SIA «Rodl & Partner» – starptautiska revidentu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās – finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Darbu turpinā-ja grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums SIA «Grant Thornton Rimess» (iepriekšējais nosaukums SIA «Rimess»).

SIA «Sindiks» sekos aktualitātēm grāmatvedības jomā un normatīvo aktu izmaiņām, pilnveidos «Grāmatvedības rokasgrāmatu» un sniegs viegli saprotamu un aktuālu informāciju ikvienam grāmatvedim.

Lietotie saīsinājumi

EK Eiropas Kopiena

ES Eiropas Savienība

GPKGPL Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likums

LGS Latvijas grāmatvedības standarti

PZA Peļņas un zaudējumu aprēķins

SFPS Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

SGS Starptautiskie grāmatvedības standarti

0% (1 / 217)
0% (1 / 217)
Top