Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā

Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā
Kopš 2020.gada 1.jūlija spēkā jauni administratīvie sodi, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu aprēķiniem un nomaksu.
Attēls: AdobeStock

Sākot ar 2020.gada 1.jūliju, spēku ir zaudējis Latvijas Adminstratīvo pārkāpumu kodekss, un administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ir iekļauti nozaru tiesību aktos. Administratīvās atbildības likums regulē administratīvā pārkāpuma procesa norisi un sodu izpildi. Administratīvo sodu var uzlikt arī personām, kas pārkāpumu izdarījušas aiz neuzmanības vai bezdarbības.

Tā kā grāmatvedība un nodokļi ir cieši saistīti un lai materiāls būtu plašāk lietojams, sadaļā ir apkopoti ar grāmatvedības un nodokļu jomām saistītie piemērojamie administratīvie sodi un to apjomi, un izmantoti šādi likumi:

 • Administratīvās atbildības likums (AAL);
 • "Par grāmatvedību" (GL);
 • "Par nodokļiem un nodevām" (NN).

Sadaļā nav apskatīti soda apmēri un to piemērošana saistībā ar specifiskiem nodokļu likumiem, piemēram, "Par akcīzes nodokli", "Par valsts proves uzraudzību", Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, Maksātnespējas likums, Alkoholisko dzērienu aprites likums, "«Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas", Muitas likums u.c.

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 2.pantu par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Administratīvo sodu par grāmatvedības uzskaites neatbilstību likuma "Par grāmatvedību» prasībām uzliek uzņēmuma vadībai. Atkarībā no uzņēmuma juridiskās formas uzņēmuma vadītājs ir:

 • kapitālsabiedrībā – valde;
 • kooperatīvajā sabiedrībā – valde vai persona, kura pilda tās funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;
 • individuālajā uzņēmumā, zemnieka un zvejnieka saimniecībā – attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks;
 • ārvalsts komersanta filiālē un nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgajā pārstāvniecībā – persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību;
 • iestādē, kura tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības aģentūrā – tās vadītājs;
 • personālsabiedrībā – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;
 • biedrībā, nodibinājumā, politiskajā organizācijā, politisko organizāciju apvienībā un arodbiedrībā – izpildinstitūcija;
 • reliģiskajā organizācijā – vadība (vadības institūcija);
 • individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

Naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās (SV). AAL vienas naudas soda vienības vērtība ir noteikta 5 EUR. Nolēmumā par sodu norāda gan piemērotās naudas soda vienības, gan naudas soda summu eiro (AAL 16.pants).

 

Plašāka informācija jaunajā 5.1. nodaļā "Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā", kurā autors SIA "SINDIKS" apkopojis gan ar grāmatvedības uzskaiti, gan ar nodokļu aprēķiniem un nomaksu saistītos administratīvos sodus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Vienlaikus autors vērš uzmanību, ka ir pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijas par administratīvo sodu piemērošanas principiem.

Tāpat autors ir aktualizējis 1.2. "Grāmatvedības organizēšanas uzņēmumos". Praksē ir novērots, ka bieži kā gada pārskatu sagatavotājs ir norādīts pats uzņēmuma vadītājs. "Vēlamies uzsvērt, ka tikai tādās kapitālsabiedrībās, kurās ir viens dalībnieks un tas pats ir arī vienīgais valdes loceklis, var kārtot grāmatvedības uzskaiti pats vadītājs", norāda SIA "SINDIKS" eksperti. Tāpat autors ir papildinājis nodaļu ar  grāmatvedības ārpakalpojuma līguma paraugu.

"Šobrīd latviešu valodā ir iztulkota Starptautiskā profesionālā grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata (2018.gada izdevums), kurā veiktas vairākas izmaiņas, salīdzinot ar 2016.gada izdevumu, tostarp jaunas un pārskatītas esošās sadaļas attiecībā uz  grāmatvežiem, kas ir nodarbināti algotā darbā saistībā ar informācijas sagatavošanu un izklāstu un spiedienu no darba devēja neievērot pamatprincipus. Nākamajos rokasgrāmatas papildinājumos sagatavosim jaunu sadaļu par ētikas prasībām profesionālajiem grāmatvežiem", tā par jaunumiem informē rokasgrāmatas autors SIA "SINDIKS".

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

1. Grāmatvedības organizēšana

1.2. Grāmatvedības organizēšana uzņēmumos
1.2.1. Līguma paraugs par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu 


5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi
5.1. Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā
5.2. Atskaitīšanās par segmentiem
5.3. Valsts finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskatos