Nomas uzskaite atbilstoši jaunajam starptautiskajam grāmatvedības standartam

Ar 2019. gada 1. janvāri stājās spēkā jauns starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) Nr. 16 "Noma", kas aizstāja veco starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 17. Tāpēc rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību šīm izmaiņām, norādot, ka uzņēmumiem (nomniekiem), kas piemēro šo starptautisko standartu, būtiski mainās pieeja nomas darījumu uzrādīšanai. Nomniekiem vairs nepastāv dalījums finanšu un operatīvajā nomā, bet visi nomas darījumi, ieskaitot telpu un tamlīdzīgas nomas, uzrāda pēc vienas pieejas, atzīstot lietošanas tiesību aktīvu un saistības. Nomas līgumu novērtēšana ir sarežģīta un grūti saprotama, tāpēc tiek piedāvāti nekomplicēti piemēri vieglākai būtības izpratnei. Jaunākajos papildinājumos netiek apskatīti ļoti komplicēti gadījumi, kur būtu nepieciešams dziļākas zināšanas starptautisko grāmatvedības standartu zināšanas.

Plānots, ka nākamajos papildinājumos tiks aktualizēta ieņēmumu uzskaite atbilstoši 15. SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Paralēli tiks pārskatītas un papildinātas esošās rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu un prakses aktualitātēm.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.4.6. Starptautiskais grāmatvedības standarts (SFPS) Nr.16 "Noma"

 • 5.4.6.1. Terminu definīcijas (sniegtas 16.SFPS A pielikumā)

 • 5.4.6.2. Atbrīvojumi attiecībā uz nomas atzīšanu un standarta piemērošanu

 • 5.4.6.3. Nomas identificēšana

 • 5.4.6.4. Nomas termiņš

 • 5.4.6.5. Nomnieks

  • 5.4.6.5.1. Nomas atzīšana

  • 5.4.6.5.2. Nomas novērtēšana

   • Piemērs telpu nomai

   • Piemērs automašīnas nomai

   • Turpmākie piemēru grāmatojumi

 • 5.4.6.6. Iznomātājs

  • 5.4.6.6.1. Nomas klasifikācija

  • 5.4.6.6.2. Nomas uzskaite iznomātāja grāmatvedībā

  • 5.4.6.6.3. Pārdošana un nomas saņemšana atpakaļ

  • 5.4.6.6.4. Informācijas atklāšana finanšu pārskatos