Intensīvs darba posms: gada pārskati un izmaiņas administratīvajos sodos

"Šobrīd notiek intensīvs darbs gatavojot gada pārskatus. Vēlamies atgādināt, ka atbilstoši gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam elektroniskajā deklarēšanas sistēmā iesniedz gada pārskata atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu. Norakstā iekļauj visu oriģināla tekstu un visus rekvizītus. Tas nozīmē, ka EDS ir ievadāma visa informācija, kas ietverta gada pārskatā," tā rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību šī brīža aktualitātēm.

Autors norāda, ka 2019. gada 17. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (stājās spēkā ar 19.11.2019.). Likums papildināts ar VI nodaļu "Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā". VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu, tas ir, ar 2020. gada 1. jūliju. Grozījumi paredz soda naudas, piemēram, par:

 • kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;
 • grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu;
 • gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajos termiņos;
 • normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata iesniegšanu;
 • par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu;
 • par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu.

Vienlaikus SIA "Sindiks" aktualizējusi rokasgrāmatas nodaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības praksei. Plašāk par aktualizētajām nodaļām skatīt rokasgrāmatā:

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 

3. Uzskaites metožu izmaiņu, kļūdu un notikumu pēc bilances datuma atspoguļošana finanšu pārskatos

 • 3.1. Izmaiņas grāmatvedības politikā un grāmatvedības aplēsēs

  • 3.1.1. Grāmatvedības politika un tās maiņa

  • 3.1.2. Grāmatvedības aplēses un to izmaiņas

 • 3.2. Kļūdas iepriekšējos finanšu pārskatos

 • 3.3. Notikumi pēc bilances dienas

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi 
 • 5.9. Meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite ieguldītājuzņēmuma (mātes uzņēmuma) individuālajos pārskatos un asociētā uzņēmuma uzskaite konsolidētajos finanšu pārskatos
 • 5.16. Krājumu uzskaite

  • 5.16.1. Krājumu uzskaites metodes

  • 5.16.2. Krājumu novērtēšana

  • 5.16.3. Krājumu atzīšana

  • 5.16.4. Preču piegādes dokumenti

  • 5.16.5. Informācijas uzrādīšana finanšu pārskatos 

 • 5.23. Transportlīdzekļu un to izmantošanas izmaksu uzskaite uzņēmumā 

8. Eiropas Savienības finansēto projektu finanšu uzskaite

 • 8.1. Eiropas Savienības finansēto projektu uzskaite grāmatvedībā

 • 8.2. Grāmatvedības kontu plāna paraugs