Parauga turpinājums finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

Autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS, jo šogad visiem uzņēmumiem tas būs jāpilda. "Tā kā VID metodikā un normatīvajos dokumentos nav aprakstīts, kā pareizi aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, šogad, iesniedzot gada pārskatus, tas varētu būt izaicinājums. Tāpēc piedāvājam turpinājumu mūsu izstrādātajam paraugam mazām sabiedrībām. Normatīvie akti neprasa EDS sistēmas strukturētajā pielikumā pārkopēt visu finanašu pārskata pielikumu, bet vēlamies vērst uzmanību, ka daudzos punktos ir atstāta vieta papildinformācijai – skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. Katram uzņēmuma pašam ir jāizvērtē, vai ir nepieciešamība sniegt papildu informāciju. Lai nerastos situācijas, kad lietotājam svarīga informācija netiek norādīta strukturētajā pielikumā, iesakām pievienot skenētu pilnu gada pārskatu", situāciju skaidro "Grāmatvedības rokasgrāmatas" autors.

Savukārt 5.13., 5.18. un 5.20. nodaļas aktualizācija galvenokārt saistīta ar atsaucēm un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem. Piemēri un apskatāmo jautājumu būtība nav mainījusies.

2019. gadā daudzām sabiedrībām aktuāla tēma būs operatīvās nomas uzskaite saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, tāpēc nākamajos papildinājumos plānots aktualizēt sadaļu par nomu, pievienojot jaunāko informāciju un piemērus. 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

  • 4.11. Gada pārskata pielikumi

    • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi

  • 5.13. Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm
  • 5.18. Aktīvu vērtības samazināšanās
  • 5.20. Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi