Kādas ir darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto IIN?

"Ienākuma nodokļa sistēma paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir nodoklis, kuru maksā fiziskas personas. Tomēr ienākuma nodokļa sistēma paredz situācijas, kurās IIN budžetā pārskaita trešā persona konkrētas fiziskas personas vietā, to ieturot izmaksas brīdī (sk. "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 30. panta 3. punktu). Minētā situācija visbiežāk rodas darba tiesiskajās attiecībās, darba devējam ieturot IIN maksājumus no darbinieka nopelnītās darba algas. Faktiski ienākuma nodokļa sistēma rada situācijas, kad trešā persona nav nodokļa maksātājs, bet tam ir uzlikts nodokļa nomaksas pienākums. Likums precīzi neatrunā kārtību, kā regulēt situācijas, kad nodoklis ir samaksāts nepamatoti, piemēram, darba devējam kļūdas pēc pārskaitot IIN valsts budžetā," skaidro IIN rokasgrāmatas autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem".

Minēto situāciju ir apskatījusi Augstākā tiesa savā 2020. gada 9. jūlija spriedumā administratīvajā lietā Nr. SKA-150/2020. Spriedumā ir sniegts vērtējums par darba devēja kā atbildīgās personas statusu un darba devējam radītajām tiesiskajām sekām, ja darba devējs, izpildot savu IIN ieturēšanas un samaksas pienākumu, nodokli valsts budžetā ir samaksājis nepamatoti. Jāatzīmē, ka tiesa, nenorādot pamatojumu, tai skaitā bez atsaucēm uz tiesību normām vai tiesību principiem,secina, ka no taisnīguma viedokļa nebūtu akceptējama situācija, kad darba devējam, atmaksājot visu Latvijas valsts budžetā iemaksāto nodokli, tiek atmaksāta lielāka summa, nekā tā, ko pieteicēja puse faktiski samaksājusi, sedzot nodokļu parādus par saviem darbiniekiem Norvēģijā, faktiski ierobežojot iespēju saņemt lielāku IIN atmaksu, nekā Norvēģijā samaksātā IIN kopsumma.

Plašāk skatīt rokasgrāmatā, tāpat arī, piemēram, komentārus par:

  • nekustamā īpašuma iegūšanas dienas un iegādes vērtības noteikšanu nekustamajam īpašumam, kas reģistrēts kā viena laulātā atsevišķs īpašums uz laulāto mantas šķirtības līguma pamata;
  • kapitāla pieaugumu, kas nerodas, ja kredītiestāde ir dzēsusi saistību, kas nav izpildīta 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ.

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri