Nozīmīgākās pārmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī

Rokasgrāmatas autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" sagatavojis papildinājumus, ņemot vērā tā dēvētās nozīmīgākās pārmaiņas, kas stājušās spēkā ar šo gadu. Komentāri veikti atbilstoši pagājušā gada 27. novembra grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

SIA "LAW & FINANCE ONLINE" nodokļu speciālisti skaidro, ka no 2018. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā nodokļu reforma, ar kuru:
 1. Mainītas nodokļu likmes un ieviesta progresivitāte algotā darbā strādājošajiem. Atbilstoši noteiktajam grozījumos šī gada janvāra sākumā VID pirmo reizi nosūtījis visiem darba ņēmējiem prognozēto neapliekamo minimumu. Jauno likmju un prognozētā neapliekamā minimuma piemērošana jau radījusi daudz jautājumu algu grāmatvežiem, uz kuriem daļēji sniegtas atbildes šajos komentāros un tiek gatavoti jauni detalizēti komentāri;
 2. Palielināti nodokļi no kapitāla, nodoklis 20% apmērā tiek piemērots arī tad, ja procenti ir uzkrāti iepriekšējos gados, bet izmaksāti pēc 2018. gada 1. janvāra;
 3. Pārejas noteikumos noteikts divu gadu pārejas periods atsevišķiem ienākumu veidiem no kapitāla.

Rokasgrāmatā atbilstoši precizētas diferencētās iedzīvotāju ienākuma likmes, neapliekamais minimums un citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantu komentāri, vēršot uzmanību šādiem izmaiņu aspektiem, piemēram:

 • 3. pants. Ar nodokli apliekamais objekts – minimālās darba algas izvērtēšanas process; kāpēc vairs netiek noteikta vienāda minimālā stundas tarifa likme uz gadu; diferencētā neapliekamā minimuma noteikšana; VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšana; gada progresivitātes sliekšņa maiņas un precizējuma pamatojums; kad var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • 8. pants. Gada apliekamā ienākuma avoti – izņēmuma piemērošanas nosacījumi;
 • 10. pants. Attaisnotie izdevumi – skaidrojums par izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, par jaunajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī un saistīti ar kopējo nodokļu reformu un tajā iekļautajiem komentējamā likuma grozījumiem;
 • 11.9 pants. Ienākuma no kapitāla noteikšana – skaidroti grozījumi, ar kuriem veikti atvieglojumi maksātājiem, kuri veic ieguldījumus un tādējādi gūst ienākumus no kapitāla. Izmantojot ieguldījumu kontu, parasti tiek veikts liels darījumu skaits ar kapitāla aktīviem. Tāpat arī vērsta uzmanība situācijai, kādai bija līdz šiem grozījumiem; dividenžu aprēķināšana un izmaksāšana komercsabiedrībai; ārkārtas dividenžu izmaksāšana, nodokļa ieturēšana un izmaksas dienas noteikšana; jaunais regulējums attiecībā uz nodokļa aprēķināšanas prasībām no ieguldījuma konta;
 • 11.13 pants. Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai – jauns likuma pants, kura mērķis ir atvieglot maksātāju darbības ar finanšu instrumentiem un valūtas maiņu (kapitāla aktīviem); kas var būt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs; konta īpašnieka informācija pakalpojumu sniedzējam; ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja pienākumi; vienkāršota nodokļa aprēķināšanas kārtība; kādus maksājumus uzskata par izmaksu no ieguldījuma konta;
 • 12. pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums – kā VID aprēķina gada diferencēto neapliekamo minimumu algas nodokļa maksātājiem un pašnodarbinātām personām; kas veido gada apliekamo ienākumu kopsummu un kas tajā netiek ieskaitīts;
 • 15. pants. Nodokļa likmes – jaunās panta daļas par izložu un azartspēļu laimestiem mērķis, nodokļa likmju piemērošana laimestiem un redakcionālie precizējumi par interpretācijas iespējām;
 • 17. pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām – kad darba devējs izsniedz darbiniekam paziņojumu par darbinieka gūtajiem algota darba ienākumiem un kāpēc nav nepieciešama obligāta izsniegšana;
 • 31.2 pants. Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) atbildība par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu – piemērs no tiesu prakses par to, ka darba devējam var aprēķināt papildu maksājumus budžetā un piemērot komentējamā pantā norādīto sodu arī tad, ja nav iespējams identificēt konkrēto darba veicēju;
 • 37. pants. Ienākuma nodokļa maksātāja kods – fiziskās personas, kuras VID reģistrē kā nodokļu maksātājus, kad darba devējam jāreģistrē VID jauns darba ņēmējs; kad persona uzskatāma par reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju; kad jāreģistrējas personām, kuras ir darba devēji, personām, kuras ir iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka vai kuras ir ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, un personām, kurām ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem;
 • 38. pants. Dokumentārais nodrošinājums – Ministru kabineta noteikumi, kuros iekļautas svarīgākās deklarācijas un veidlapas.

IIN komentāri

 


  Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri