Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai

Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai
Kāds mērķis ir jaunajam likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pantam? Kā piemērojams nodoklis? Kas jāņem vērā, un kādas ir nodokļa maksātāja tiesības līdz gada beigām?
Foto: StockAdobe

Jaunais likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.13pants "Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai" iekļauts ar 2017. gada 22. novembra grozījumiem un tā mērķis ir atvieglot maksātāju darbības ar finanšu instrumentiem un valūtas maiņu (kapitāla aktīviem). Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs var būt kredītiestāde u.tml. maksājumu iestāde (Latvijas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts rezidents), kas ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam vai tam pielīdzināmam pakalpojumu sniedzēja rezidences valsts regulējumam. Konta īpašniekam jāinformē pakalpojumu sniedzējs par ieguldījuma konta statusa piešķiršanu konkrētam kontam komentējamā likuma izpratnē. Savukārt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Kontu reģistra likumā (pieņemts 2016. gada 23. novembrī, stājies spēkā 2017. gada 1. jūlijā, grozījumi 2017. gada 6. decembrī, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī) noteiktajām prasībām informēs VID par to, kuram kontam (vai kontu kopumam) piemērot konkrētu ieguldījumu konta režīmu saistībā ar IIN.

Šādā gadījumā ieguldījumu kontā gūtajam ienākumam piemērojama vienkāršota nodokļa aprēķināšanas kārtība – pārskata perioda deklarācija par ienākumiem no kapitāla iesniedzama pēc tam, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniedz ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu. No 2018. gada 1. janvāra likumā ir noteikts, ka pārskata periods ir ceturksnis, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas ceturksnī pārsniedz 1000 eiro. Ja summa ir mazāka, pārskata periods ir gads.

Jāņem vērā, ka par izmaksu no ieguldījuma konta tiks uzskatīti arī maksājumi, kas veikti, piemēram, pamatojoties uz trešās puses piedziņu, kas vērsta pret konta īpašnieku, ieguldījumu konta atsavināšanu, finanšu instrumentu pārvedumus, kā arī ieguldījumu konta līdzekļu izlietojumu tādu darījumu veikšanai, kas neatbilst šā panta sestajā daļā uzskaitītajiem darījumiem. Ja šādu izmaksu rezultātā ieguldījumu kontā iemaksātā summa ir bijusi mazāka kā izmaksātā, VID iesniedzama deklarācija par kapitāla pieaugumu un no pārsnieguma summas aprēķināms nodoklis pēc 20% likmes.

Kontiem finanšu instrumentu darījumu veikšanai, kas atvērti līdz 2018. gada 1. janvārim un atbilst šī panta nosacījumiem, nodokļu maksātājs ir tiesīgs piešķirt ieguldījumu konta statusu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim, informējot ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju. Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nenodrošina informācijas sniegšanu par atvērtajiem kontiem saskaņā ar Kontu reģistra likumu, pašam maksātājam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim jāinformē VID par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu attiecīgajam kontam. Ar paziņojuma iesniegšanas brīdi šādā kontā esošie finanšu instrumenti tiks pielīdzināti finanšu instrumentiem, kas iegūti ieguldījumu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu ieguldīšanas rezultātā. Finanšu instrumentu vērtība tiek noteikta pēc to iegādes vērtības.


IIN komentāri

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri