IIN likuma komentāri: aktuālo tiesas spriedumu analīze

Rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri" papildinājumi veidoti, ņemot vērā aktuālo tiesas praksi un atbilstoši iestrādājot grozījumus kas pieņemti līdz 2019. gada 23. maijam.

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" īpašu uzmanību pievērš šādiem pantiem, kuru kontekstā skatīti aktuālie tiesas spriedumi:

  • 10. pants "Izdevumi par dzīvības apdrošināšanas iegādi". Augstākās tiesas spriedums par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem tādam dzīvības apdrošināšanas līgumam, kurā apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais ir viena un tā pati fiziskā persona, taču kā labuma guvējs var tikt norādīta arī cita persona.
  • 9. pants "Citi atbrīvojumi". Uztura līgums. VID uzziņu un Augstākās tiesas sprieduma analīze, piemērojot Civillikuma normas par Uztura līgumu nodokļu piemērošanas mērķiem, kvalificējot ienākumu veidu uztura ņēmējam un identificējot izdevuma apmēru uztura devējam.
  • 11.9 pants "Attaisnojamie izdevumi nekustamā īpašuma uzlabošanai". Augstākās tiesas spriedums, analizējot pierādījumu veidu, tā saturu un formu, lai pierādījumi par ieguldījumu nekustamajā īpašumā tiktu atzīti par izmantojamiem, nosakot nekustamā īpašuma iegādes vērtību.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri