Kādas izmaiņas saistītas ar atlikto ienākuma nodokli? Kā korekti organizēt koku uzskaiti?

Koku uzskaites un novērtēšanas regulējums.
Foto: AdobeStock

Atliktais nodoklis, koku uzskaites un novērtēšanas regulējums, iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi – izmaiņas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas spēkā jau ar šo gadu, situācijas apraksti un piemēri, ko sagatavojusi SIA "Sindiks", zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Skaidrojot izmaiņas, kas no šī gada saistītas ar atlikto nodokli, SIA "Sindiks" autoru kolektīvs vērš uzmanību: "Līdz ar nodokļu reformu 2017. gads ir pēdējais, kad Latvijas uzņēmumi atzīst atlikto ienākuma nodokli. Svarīgākais, kas jāievēro grāmatvežiem, pārstājot atzīt atlikto nodokli, ir tas, ka nodokļa izmaiņas ir jāuzrāda 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu pārskata pielikumā uzrāda atliktā nodokļa kustību (atlikums uz perioda sākumu, izmaiņas un atlikums uz pārskata perioda beigām). Arī 2016. gadā pārskatā atlikto nodokli uzrādīja atbilstoši starptautiskajam grāmatvedības standartam Nr. 12 "Ienākuma nodokļi". Standarta prasības ir uzrādīt nodokli palielinošās un samazinošās summās, kā arī pagaidu starpību ietekmi uz atlikto nodokli."

Lai izpildītu starptautisko standartu prasības attiecībā uz salīdzinošiem rādītājiem (tās attiecas arī uz finanšu pārskatu pielikumiem), 2017. gadā finanšu pielikumā nepieciešams atklāt informāciju par 2016. gadu identiski, kas bija iepriekšējā pārskatā. Savukārt pretī 2017. gadam datu nebūs. "Svarīgi ir atcerēties, vai atliktais nodoklis daļēji neveidojās no pārvērtēšanas rezerves. Par šo daļu koriģē (palielina) tieši pārvērtēšanas rezervi, nevis caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu," turpina skaidrot rokasgrāmatas autori. Turklāt būtiski ņemt vērā, ka rokasgrāmatā ir atstāts arī iepriekšējais apraksts par atlikto nodokli. Tas palīdzēs situācijās, ja tiek sagatavots konsolidētais gada pārskats un konsolidācijā tiek iekļautas ārvalstīs esošas meitas sabiedrības, kurām saskaņā ar vietējo likumdošanu veidojas atliktais nodoklis, konsolidētajos pārskatos turpina atzīt atliktā nodokļa aktīvu un saistības.

Turpinot 5.19. nodaļu, koku uzskaites un novērtēšanas regulējuma aprakstā uzzināsiet, piemēram:

  • kādi specifiskie normatīvie akti regulē koku uzskaiti Latvijā;
  • kāda informācija jānodrošina pagaidu uzglabāšanas vietā, veicot apaļo kokmateriālu uzskaiti;
  • kāda informācija jānorāda dokumentā, kas apliecina uzmērīšanu;
  • kas jāņem vērā uzņēmumā, lai korekti organizētu grāmatvedības darbu un izstrādātu sev atbilstošu grāmatvedības politiku.

Tāpat detalizēti skaidrotas atšķirības starp krājumu uzskaites metodēm – nepārtraukto inventarizācijas metodi un periodisko inventarizācijas metodi. Skaidrojumā uzmanība tiek pievērsta finanšu grāmatvedības grāmatojumu pozīcijām.

"Veicot uzņēmuma krājumu analīzi, var noteikt nelikvīdo krājumu daudzumu. Ja prece netika laikus realizēta un tirgus pieprasījums ir krietni samazinājies vai cenas kritušās, uzņēmumam ir jāveido uzkrājums nelikvīdām precēm," norāda autori, sniedzot nocenošanas piemērus.

Tāpat arī autori vērš uzmanību, kādus attaisnojuma dokumentus iesaka izmantot grāmatvedībā koku un no kokiem iegūtās produkcijas uzskaitei grāmatvedībā.

"Šajā gadā ir daudzas izmaiņas grāmatvedību un nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kas jau ir pieņemti un kas vēl ir projektu stadijā. Šī gada papildinājumos tiks aktualizētas nodaļas atbilstoši visām izmaiņām, kā arī tiks aplūkoti uzņēmumu ienākuma nodokļa un dividenžu grāmatojumi dažādās situācijās ar konkrētiem piemēriem," tā SIA "Sindiks" autoru kolektīvs, kas turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.


"Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem

 5. nodaļa "Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi":

  • 5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"
  • 5.19.5. "Koku uzskaites un novērtēšanas regulējums"
  • 5.19.6. "Iegāde, piegāde, ražošana, atlikumi"

Abonēt