Ieņēmumu atzīšana un uzrādīšana finanšu pārskatā

SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Uzņēmums ir pagodināts par iespēju turpināt kolēģu darbu un dalīties pieredzē ar grāmatvežiem un visiem interesentiem, kam ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

«Piedāvājam pārskatītu sadaļu par ieņēmumu atzīšanu, kas ir papildināta gan atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, gan sniegti piemēri no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Visbiežāk uzdotais jautājums saistībā ar ieņēmumu grāmatošanu ir darījuma brīdis. Tāpēc pievienojām tabulu, kurā aprakstīti dažādi netipiski vai ne tik bieži sastopami ieņēmumu atzīšanas gadījumi.

Grāmatvežiem, kas gatavo konsolidēto gada pārskatu vēl var pagūt šajā gadā izmantot sadaļā par konsolidētiem gada pārskatiem sniegto informāciju. Tā ka konsolidācijas būtība nav mainījusies, tad papildinājumi galvenokārt ir saistīti ar rādītājiem un kontroles izskaidrošanu atbilstoši GPGKPL,» tā par papildinājumiem jaunais sadarbības partneris SIA Sindiks.

Sadarbībā ar jauno rokasgrāmatas autoru aktualizētas un atbilstoši normatīvajām izmaiņām papildinātas šādas nodaļas:

 • 5.10. «Ieņēmumu atzīšana»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana»;
 • 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme».

Piemēram, 5.10. «Ieņēmumu atzīšana» skaidroti šādi aspekti:

 • ieņēmumi no preču pārdošanas;
 • ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas;
 • ieņēmumi no procentiem, autoratlīdzībām un dividendēm;
 • bartera darījumi;
 • uzrādīšana finanšu pārskatā, tostarp piemēri ieņēmumu atzīšanai.

Savukārt 5.12. «Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme» uzmanība pievērsta:

 • ārvalstu valūtas uzskaitei saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem;
 • ārvalstu valūtā notikušu darījumu uzrādīšanai funkcionālajā valūtā;
 • uzrādīšanas valūtai, kas nav funkcionālā valūta;
 • informācijas atklāšanai saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

«Mēs turpināsim aktualizēt rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām sasaistot attiecīgās tēmas ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Nākamajos papildinājumā piedāvāsim pārskatīt darījumus ar saistītam pusēm un atliktā nodokļa atzīšanu un uzrādīšanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem. Pateicamies, ka esiet kopā ar mums un ļoti gaidīsim jūsu ieteikumus tēmām, kuras jums ir svarīgas vai neskaidras!»

SIA Sindiks ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē.

Grāmatvedības rokasgrāmata

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata