Attaisnojuma dokumenti: izmaiņas normatīvajos aktos

2017. gada novembrī tika pieņemti vairāki grozījumi likumā "Par grāmatvedību", savukārt 2018. gada 10. aprīlī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Grozījumi likumā un MK noteikumos ir saistīti galvenokārt ar attaisnojuma dokumentu noformēšanu un glabāšanu. 2017. gada 9. novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par grāmatvedību" (stājās spēkā ar 06.12.2017.), tostarp attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem, paredzot, ka:

  • attaisnojuma dokumentus par darbinieku aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa mēnešiem, kuru datums ir, sākot ar 1999. gada 1. janvāri, glabāšanas laiks ir 10 gadi (par periodu līdz 1999. gada 1. janvārim paliek spēkā iepriekš noteiktais glabāšanas laiks - 75 gadi) (10.panta otrā daļa);
  • uzņēmumam ir tiesības pārskatu, grāmatvedības reģistrus, attaisnojuma dokumentus un citus papīra formā sagatavotus grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē. Pārvērstajiem dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģināliem dokumentiem un, ja ir ievēroti likuma 10. panta sestajā daļā noteiktie nosacījumi, uzņēmums var iznīcināt papīra formā sagatavotos dokumentu oriģinālus.

2017. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi, papildinot likuma "Par grāmatvedību" 7.1 pantu ar sesto daļu paredzot, ka par ārēju attaisnojuma dokumentu var izmantot normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, administratīvā procesā pieņemtie lēmumi, ja tajos nav ietverta visi likuma 7. panta pirmajā daļā uzskaitītie obligātie rekvizīti vai informācijas par saimniecisko darījumu.

"Grāmatvedības rokasgrāmatā" par grāmatvedības reģistru kārtošanu un attaisnojuma dokumentiem bija aprakstīts sadaļā 1.1. "Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā" un 5.24. "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām". Špbrīd 1.1. sadaļa papildināta ar grāmatvedības reģistru kārtošanu un vispārējām prasībām attaisnojuma dokumentiem. Savukārt 1.3. nodaļa ir sagatavota jaunā redakcijā, iekļaujot tajā specifiskas prasības dažādiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentu veidiem.

Turpmāk 1.3.sadaļa "Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām" tiks papildināta ar piemēriem un nolikumu paraugiem.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.1. Grāmatvedības organizēšanas pamati Latvijā