Izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā

Izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā
2018. gadā stājās spēkā vairākas izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā.
Foto: StockAdobe

2018. gadā stājās spēkā vairākas izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā, par ko vēlamies īsumā informēt. Plašāka informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatā".

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Vairāki grozījumu punkti, kas atvieglotu grāmatvežu darbu un rādītu skaidrāku priekšstatu par uzņēmumu, piemēram, par gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, par iespēju likumā doto finanšu pārskatu shēmu ietvaros ar arābu cipariem un burtiem apzīmētos posteņus papildināt ar jauniem posteņiem, ir piemērojami, sākot ar 2018. gada pārskatu. Šī iespēja uzlabos naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saprotamību. Būtisks atvieglojums jau 2017. gada pārskatiem ir iespēja nepildīt ED strukturēto pielikumu, bet pievienot finanšu pārskatu pielikumu PDF formātā, kā to daudzas sabiedrības darīja, iesniedzot 2016. gada pārskatus. Pievienojot finanšu pārskatu pielikumu pdf formātā, ir jādomā par tā kvalitāti, par uzrādāmo informāciju (ko un cik daudz prasa likums un cik daudz vēlaties uzrādīt skaidrākam priekštatam). Jaunums ir izvēles iespēja ilgtermiņa pārvērtēšanas rezervi norakstīt proporcionāli pārvērtētā pamatlīdzekļa derīgās lietošanas laikā vai tikai atsavinot, likvidējot pamatlīdzekli, ja pārvērtētā pamatlīdzekļa vērtības palielināšanai vairs nav pamata.

2018. gada 16. februārī stājās spēkā grozījumi MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu un atlikto nodokli. MK noteikumi ir papildināti ar 35.1 punktu, kas nosaka, ka līdz ar uzņēmumu ienākuma nodokļa parēķināšanas kārtības maiņu ir zudis pamats atliktā nodokļa aprēķinam un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par grāmatvedības politikas maiņu. Finanšu pārskatā uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz atlikto nodokli noraksta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām" šādi:

  • sagatavojot 2017. gada pārskatu, izslēdz no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai saistības vērtībā, kādas bija aprēķinātas pagaidu atšķirībām saskaņā ar iepriekšējo uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu;
  • atliktā nodokļa aktīvu par nesegtiem zaudējumiem var samazināt pakāpeniski, ņemot vērā jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējumu attiecībā uz zaudējumu segšanu.

Tām sabiedrībām, kurām statūtos ir paredzētas ārkārtas dividendes, 2018. gadā būs jāaprēķina uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēm un radīsies jautājums, kā to pareizi iegrāmatot. Nākamajos "Grāmatvedības rokasgrāmatas" papildinājumos tiks sagatavoti piemēri. Šobrīd pavisam īsi – uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm grāmato uz izdevumiem brīdī, kad rodas saistības pret valsti.

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.8. "Atliktais ienākuma nodoklis"

5.19.7. "Bioloģiskie aktīvi"