Darba aizsardzības rokasgrāmata

Darba aizsardzības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā?

Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu. Iespējams, ikdienas situācijās pat neaizdomājamies, ka pat sīki, traucējoši faktori var ne tikai mazināt darba spējas, bet arī atstāt paliekošas sekas veselībai.

Cilvēkresursi ir tas faktors, kurā vienmēr atmaksājas ieguldītais, jo nekas nav uzņēmumam vēl sliktāka reklāma kā veselībai kaitīgos vai pat dzīvībai bīstamos apstākļos strādājoši darbinieki.

Tādēļ aizvien vairāk darba devēju apzinās, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums nodrošināt darbiniekiem piemērotu un drošu darba vidi garantē ne tikai labus darba rezultātus ilgtermiņā, bet arī stiprina uzņēmuma reputāciju.

«Darba aizsardzības rokasgrāmata»:

 • skaidro ne tikai darba aizsardzības ieviešanas metodes drošas darba vides veidošanai, bet arī šo jomu regulējošos normatīvos aktus;
 • aptver informāciju par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, ugunsdrošības sistēmām, iespējamajiem darba vides riska faktoriem un to novēršanas veidiem, iespējamām sekām pēc darba vides riska faktoru iedarbības, kā arī par darba aizsardzību atsevišķās nozarēs;
 • būs aktuāla ikvienam, jo darba aizsardzība skar katru, kurš atrodas vai plāno atrasties darba attiecībās vai nu kā darba devējs, vai nodarbinātais. Kaut arī praksē darba drošība vairāk tiek uztverta kā formāls pienākums, tomēr tās nozīme netiek pienācīgi novērtēta;
 • sniegs informāciju darba devējiem par to, kam pievērst uzmanību uzņēmumā, lai gūtu augstus darba rezultātus, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, lojālus un veselus darbiniekus.

SIA Leilands un Putnis

SIA Leilands un Putnis

Leilands un Putnis – uzņēmums dibināts 2002. gadā, lai sniegtu pakalpojumus vadības sistēmu (ISO un citu) ieviešanā. Uzņēmums šobrīd ir viens no līderiem gan vadības sistēmu ieviešanā, gan darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā. No 2003. gada veiksmīgi sācis un turpina darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā arī valsts un pašvaldības iestādēs

Aigars Bičeks
Aigars
Bičeks

Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists. Pieredze darba aizsardzības sistēmu izstrādē un pilnveidošanā gan valsts iestādēs, gan dažādos uzņēmumos, piedalās jaunu normatīvo aktu izstrādē.

Linda Matisāne
Linda
Matisāne

Medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

AS "Inspecta"

AS "Inspecta"

AS "Inspecta Latvia" piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Kopš 2015. gada 9. jūnija "Inspecta" ir pievienojusies ACTA* uzņēmumu grupai, kurā ietilpst "Kiwa", "Inspecta" un "Shield Group". Sākot ar 2017. gada 6. septembri, "Inspecta" nosaukums tiek papildināts ar grupas lielākās kompānijas "Kiwa" vārdu.

ACTA* ir pasaules mēroga TIC līderis ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 50 pasaules valstīs un apvieno teju 4500 kvalitātes un drošības speciālistus. Vairāk informācijas: http://www.kiwa.com/lv

 

Ainārs Cars
Ainārs
Cars
AS "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcijas un enerģētikas nozares vadītājs

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docenta p.i. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 18 gadu pieredze iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS "Jūraslīcis" – galvenais enerģētiķis, SIA "Jūrmalas Siltums" – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.

 

27.09.2017

Atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām: darba aizsardzība būvniecības, kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarēs

Aktualizētas nodaļas par darba aizsardzību būvniecības, kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarēs, kā arī noliktavas darbā atbilstoši normatīvajiem aktiem!

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists aktualizējis un papildinājis 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos», sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir elektroiekrāvēju, kuri darbojas ar sārmu vai skābju akumulatoriem, lādēšanas un uzglabāšanas ugunsdrošības prasības?
 • Kāpēc ir precīzi jābūt norādītiem vielu nosaukumiem, glabājot konkrētā vietā?
 • Kā rīkoties, ja virs kaudzes parādās tādi kā dūmi?
 • Kas jāņem vērā drošai augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) uzglabāšanai noliktavās?

Tāpat arī autors papildinājis ar praktiskiem piemēriem, par ko vajadzētu domāt, iegādājoties mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai. Praktiskie padomi noderēs, jo mobilā aprīkojuma smagumu pārvietošanai izmantošana noliktavu darbos ir ļoti populāra, tomēr ne vienmēr darba devēji izvēlas atbilstošu mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai atbilstoši veicamajam darbam.

Savukārt autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, aktualizējusi šādas nodaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem:

 • 5.2. «Darba aizsardzība būvniecībā» – Kādas ir ugunsdrošības prasības būvobjektā, un kādi ir būvdarbu izpildes gaitas atbildīgā pienākumi? Kā rīkoties, ja būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta ekspluatāciju? Būvobjekts ir jānodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Kādi iespējamie varianti, kamēr izbūvē noteikumiem atbilstošu ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi?
 • 5.3. «Darba aizsardzība kokapstrādē» – Kas jāņem vērā darba devējam, nodrošinot kokapstrādes objekts un teritorija ar ugunsdzēsības aparātiem? Kādi nosacījumi jāievēro kokapstrādes iekārtu uzturēšanā, kokmateriālu kaltēs, uzglabāšanas objektos un teritorijā? Ko ir nepieciešams darīt teritorijā starp grēdām karstā, saulainā un vējainā laikā?
 • 5.4. «Darba aizsardzība metālapstrādē» – Kas darba devējam ir jāņem vērā, nodrošinot metālapstrādes objektus un teritorija ar ugunsdzēsības aparātiem? Kādas prasības elektroietaisēm precizē noteikumi, lai nerastos ugunsgrēka vai eksplozijas risks?
 • 5.6. «Darba aizsardzība pārtikas produktu un dzērienu ražošanā» – Kādas izmaiņas jāņem vērā?
29.06.2017

Prasības sadalnēm, pieņemšanas kritēriji

Vai un kam ir nepieciešami standarti saistībā ar bīstamo iekārtu pārbaudēm? Kādas ir prasības sadalnēm, un kādi pieņemšanas kritēriji jāņem vērā? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz AS Inspecta Latvia, starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. Tādējādi AS Inspecta Latvia papildinājis divas nozīmīgas rokasgrāmatas tēmas:

 • «Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām»;
 • «Elektrodrošība».

Būtiska ziņa visiem, kuri ikdienas darbā izmanto standartus bīstamo iekārtu pārbaudēm: šobrīd sākta vairāku standartu pārskatīšana, kuras mērķis ir pilnveidot standartus atbilstoši šī brīža situācijai. Ikviens attiecīgo nozaru uzņēmums un interesents aicināts izteikt viedokli un ierosinājumus, spējot līdzatbildīgi iesaistīties standartu pilnveides procesā.

Savukārt jaunajā 7.2. nodaļā «Sadalne – izveidošanas un konstrukcijas pārbaudes nosacījumi» skaidro sadalnes kā viena no elektroietaises veidiem būtisko nozīmi, veidus, normatīvos aktus, kas saistīti. Tāpat arī autors AS Inspecta Latvia analizē konstrukcijas verifikācijas pārbaudi, pievēršot uzmanību būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, piemēram,

 • izturībai pret koroziju;
 • izolācijas materiālu īpašībām;
 • sadalņu aizsardzības pakāpei;
 • aizsardzības ķēdes efektivitātei;
 • aizsardzības ķēžu noturībai pret īsslēguma strāvām;
 • impulssprieguma izturībai.
29.03.2017

Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos

Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos ir jaunāko papildinājumu rakurss. Vēršam uzmanību, ka darbs noliktavās ir gan darbs noslēgtās telpās – dažāda veida noliktavās, gan darbs ārpus telpām – atklātās noliktavās vai laukumos.

Autore Linda Matisāne, Dr.med., arodslimību ārste, darba aizsardzības eksperte, minēto nozaru aprakstus aktualizējusi un papildinājusi ar jaunajām prasībām ugunsdrošības jomā, kā arī par dažādiem nozarē raksturīgiem darba vides riska faktoriem un bīstamām situācijām. Tāpat arī autore iekļāvusi skaidrojumu par nozares specifisku darba vides riska novērtēšanas rīku OiRA.

5.7. «Darba aizsardzība transporta nozarē» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?
 • Kādas ir tehniskās prasības telpām?
 • Kādas izmaiņas ugunsdrošībā, sprādzienbīstamībā un evakuācijā (atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi»)?

5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • svarīgākās darba vides riska faktoru grupas ir (iekavās norādīti piemēri, kurus iespējams novērot darbā noliktavā);
 • vibrācijas ietekme;
 • traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori;
 • priekšmetu (piemēram, darba aprīkojuma, materiālu u.c.) uzkrišana;
 • iespējama nodarbināto saindēšanās;
 • ugunsdrošība;
 • ergonomiskie riska faktori;
 • ķīmiskie riska faktori;
 • prasības konkrētām noliktavu telpām;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi, kādi jālieto.
31.12.2016

Ieskats elektroietaišu ekspluatācijas dzīves ciklā

Ja jautātu cilvēkiem, ko saprot ar vārdu «elektrība», visticamāk, mēs saņemtu ļoti dažādas atbildes. Ar vārdu «elektrība» varētu apzīmēt dažādu procesu kopumu. Tā tēmu «Elektrodrošība» iesāk AS Inspecta Latvia, starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. AS Inspecta Latvia kā elektrodrošības eksperta 7.1. jaunajā nodaļā «Ieskats elektroietaišu ekspluatācijas dzīves ciklā»:

 • ir skaidroti termini un prasības no likumdošanas viedokļa, sākot no ierīkošanas līdz ikdienas uzturēšanai;
 • aprakstītas prasības elektroietaišu lietošanai, atbildības;
 • aprakstītas parastas ikdienas darbības, kā, piemēram, spuldžu, drošinātāju nomaiņa;
 • sniegts skaidrojums par elektroietaišu pārbaudēm un to periodiskumu, par izsniedzamās dokumentācijas saturu un apjomu.

Tātad atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir elektriķis?
 • Kas ir elektroietaise?
 • Kādus dokumentus nepieciešams pieprasīt, pieņemot ierīkošanas darbus?
 • Kā droši uzturēt (ekspluatēt) elektroietaisi? Kas par to atbild?
 • Vai pastāv elektroietaišu obligātās pārbaudes periodiskums? Cik ilgi kalpo elektroietaises?

Inspecta piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā. Inspecta darbojas astoņās Eiropas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, un tā gada apgrozījums pārsniedz 170 miljonus eiro. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA īpašumā pērn jūnijā uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistu. Vairāk informācijas: http://www.inspecta.com/lv.

Savukārt rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, aktualizējot veselības veicināšanas nozīmi darba vietā, papildinājusi atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc ieguldīt veselības veicināšanā?
 • Konkrēti kādi pasākumi nodrošina veselības veicināšanu, piemēram, uzlabojot darba apstākļus, veicinot veselīgus ēšanas paradumus, veidojot sociālos kontaktus?
 • Kādi veselības veicināšanas pasākumi visbiežāk notiek Latvijas uzņēmumos? Kādus atbalsta pasākumus var veikt darba devējs?
 • Kādi ir praktiski piemēri, kā darba devējs var organizēt veselīga uztura jautājumos?

 

25.09.2016

Izmaiņas ugunsdrošības jomā

Spēkā stājušies jauni ugunsdrošības noteikumi! Svarīgi zināt gan juridiskām, gan fiziskām personām!

Šajos papildinājumos turpināts skaidrot jaunos «Ugunsdrošības noteikumus» (Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238, kas aizvieto iepriekšējos – Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi»), kas jau stājušies spēkā!

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, akcentējot būtiskākās izmaiņas ugunsdrošības jomā, norāda:

«Jaunie «Ugunsdrošības noteikumi» ir nedaudz mainījuši prasības attiecībā gan pret iekšējo ūdensvadu un tā pārbaudēm, gan pret ugunsdzēsības sistēmām un to pārbaudēm, gan pret ventilācijas un apkures sistēmām un to pārbaudēm. Tomēr vislielākās izmaiņas ir skārušas tieši evakuācijas jautājumus, piemēram, šobrīd ir ierobežojumi darbiniekiem objektā atbilstoši evakuācijas izeju daudzumam, tāpat ir noteikt, ka jebkurām evakuācijas durvīm ir jābūt atveramām 3 sekunžu laikā utt.»

Kādiem dokumentiem/informācijai jābūt uzņēmumā? Kādas ir ūdensapgādes, ugunsaizsardzības, apkures un ventilācijas sistēmas? Kā apkalpojamas ugunsaizsardzības sistēmas? Kad veic apkures sistēmas pārbaudes? Kad veic ventilācijas sistēmas pārbaudes?

Par to visu detalizēti «Darba aizsardzības rokasgrāmatā»! Plašāk izziniet 2. nodaļā «Ugunsdrošības sistēma»:

 • 2.5. «Ugunsdzēsības ūdensapgāde»;
 • 2.6. «Ugunsaizsardzības sistēmas»;
 • 2.7. «Apkures sistēmas»;
 • 2.8. «Ventilācijas sistēmas»;
 • 2.9. «Evakuācija»;
 • 2.10. «Ugunsbīstami darbi».
30.06.2016

Vai zini, kuras iekārtas ir uzskatāmas par bīstamām?

Uzzini par jaunumiem ugunsdrošības jomā! Izproti prasības darbā ar bīstamām iekārtām! Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar AS Inspecta Latvia un SIA Leilands un Putnis.

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, skaidro izmaiņas ugunsdrošības jomā:

«Šī gada 1. septembrī stāsies spēkā jauni ugunsdrošības noteikumi (MK Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi», tika pieņemti 2016. gada 19. aprīlī). Jaunajos ugunsdrošības noteikumos ir dažas būtiskas izmaiņas. Pie būtiskākām izmaiņām varētu minēt ugunsdrošības instrukciju un tās saturu, kā arī to, ka turpmāk ugunsdrošības instruktāžu būs jāreģistrē speciālā ugunsdrošības instruktāžu žurnāla. Šajā žurnālā būs jāreģistrē arī visas praktiskās mācības, kuras vismaz reizi gadā ir jāorganizē objektos, kuros atrodas vairāk par 50 cilvēkiem (nejaukt ar darbiniekiem).

Otra būtiskā izmaiņa ir saistība ar ugunsdzēsības aparātu aprēķināšanas kārtību, jo turpmāk aprēķina kārtība ir jāņem vērā objekta ugunsbīstamības līmenis (ražošanas objektos to nosaka ugunsslodze), ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja u.c. lietas.»

Savukārt Ainārs Cars, AS Inspecta Latvia enerģētikas nozares un lielo klientu apkalpošanas vadītājs, skaidro par bīstamajām iekārtām un spiedieniekārtām, to kompleksiem un katliekārtām:

 • izskaidro terminu «bīstamās iekārtas»;
 • iepazīstina ar prasībām, kas izvirzītas šīm iekārtām saskaņā ar Latvijas likumdošanu;
 • sniedz skaidrojumu, uz kādu personu loku attiecināmas konkrētās prasības;
 • apraksta iekārtu reģistrācijas, pārbaužu veikšanas un personāla kvalifikācijas apliecināšanas kārtību; apskata atsevišķus jautājumus, kas skar spiedieniekārtas un katliekārtas.

Kopumā plašāk iespējams izzināt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir bīstamās iekārtas?
 • Kuras iekārtas ir uzskatāmas par bīstamām?
 • Vai pastāv vispārīgas prasības, kas kopīgas visām bīstamajām iekārtām neatkarīgi no to veida?
 • Kāda ir reģistrācijas kārtība?
 • Kas var būt inspicēšanas institūcija?
 • Vai valdītājs var brīvi izvēlēties inspicēšanas institūciju?
 • Vai valdītājs pats var veikt savas iekārtas pārbaudi?
 • Kā pārliecināties, ka mana iekārta ir reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā?
 • Vai ir noteikta bīstamās iekārtas pārbaudes zīmes forma?
 • Uz kādu personu loku attiecas prasības par bīstamajām iekārtām?
 • Kā pareizi saprast terminu «valdītājs»?
 • Kādas šobrīd ir prasības apkalpojošajam personālam un tā kvalifikācijai?
 • Vai bez iepriekš minētajiem ir vēl citi noteikumi, kas izdoti likuma «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību» ietvaros?
 • Kā valdītājam būtu jārīkojas bīstamās iekārtas avārijā, un kas izmeklē avārijas?
 • Kā pareizi noteikt, saskaņā ar kuriem noteikumiem jāreģistrē ūdenssildāmais katls?
 • Kādas prasības attiecināmas uz katlu, ja sakarsēšanas temperatūra ir mazāka par 110°C un jauda mazāka, nekā norādīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 138 «Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību»?
 • Vai plombējums katla drošības vārstiem ir obligāts?
 • Kādas ir prasības manometriem, kas uzstādīti uz katliem?

Ainārs Cars ir arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā. 17 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 16 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS Jūraslīcis – galvenais enerģētiķis, SIA Jūrmalas Siltums – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.

Inspecta piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā. Inspecta darbojas astoņās Eiropas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, un tā gada apgrozījums pārsniedz 170 miljonus eiro. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA īpašumā pērn jūnijā uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistu. Vairāk informācijas: http://www.inspecta.com/lv.

Plašāk lasiet šādās rokasgrāmatas nodaļās un apakšnodaļās:

 • 2. «Ugunsdrošības sistēma»:
  • 2.1. «Ugunsdrošības organizēšana»;
  • 2.2. «Ugunsdrošības instruktāžas»;
  • 2.3. «Ugunsdzēsības aparāti un inventārs»;
  • 2.4. «Ugunsdzēsības pārklāji»;
 • 6. «Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām»:
  • 6.1. «Bīstamās iekārtas»;
  • 6.2. «Spiedieniekārtas, to kompleksi un katliekārtas».

 

23.03.2016

Veselīgs dzīvesveids darba vietā: uzņēmumu pieredze

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, sagatavojusi papildinājumus, īpašu uzmanību pievēršot aktuālajiem normatīvajiem aktiem, tos precizējot un atbilstoši pārskatot sarakstu, lai rokasgrāmatas lietotājiem būtu ērtāk lietot (sk. 12.2. «Galveno darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts»). Tāpat arī veikti atbilstoši precizējumi par nozarēm darba aizsardzībā, piemēram, 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos» papildināts ar informāciju par darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā un prasībām, kādas jāievēro, lietojot kāpnes.

Savukārt 8.4. «Veselīgs dzīvesveids darba vietā» apkopota uzņēmumu pieredze par tik būtiskām iespējām, kā darba vidē saglabāt veselīgu dzīvesveidu, īpaši akcentējot:

 • veselīgas uzkodas;
 • fiziskās aktivitātes;
 • savas interešu grupas izveidi;
 • regulārus treniņus.
15.12.2015

Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, ir papildinājusi šādus aspektus 5.5. nodaļā «Darba aizsardzība lauksaimniecībā»:

 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?
 • Traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori
 • Elektrodrošība
 • Evakuācija

Tā, piemēram, jautājuma «Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?» atbildē uzzināsiet par interneta vietnē bāzēto interaktīvo rīku OiRA, kas ir īpaši piemērots lauksaimniecības nozarei. Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs mazā lauksaimniecības uzņēmumā (līdz 20 darbiniekiem) varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, izvēlēties piemērotākos tipveida pasākumus vai pievienot savus pasākumus, kas vērsti uz riska samazināšanu vai izskaušanu.

Skatot traumatismu un nelaimes gadījumus izraisošos riska faktorus, uzmanība jāpievērš elektriskajiem draudiem. Tāpat atsevišķi jāizceļ darbs ar lauksaimniecības tehniku elektrolīniju tuvumā, īpaši ražas novākšanas laikā. Latvijas Aizsargjoslu likumā ir ietverta norma, kas aizliedz elektrolīniju tuvumā strādāt ar mašīnām un mehānismiem, kuru augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas. Taču prakse liecina, ka šis aizliegums regulāri tiek pārkāpts.

Evakuācijas jautājumā precizētas normatīvo aktu atsauces.

24.09.2015

Ko iekļauj terminā «sintētiskie mazgāšanas līdzekļi»? Kādas ir arodslimnieku tiesības?

Īpašs piedāvājums rokasgrāmatas abonentiem – nelielo uzņēmumu darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem! 20. oktobrī sadarbībā ar Valsts darba inspekciju rīkosim bezmaksas semināru «OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai». Plašāka informācija drīzumā būs pieejama handbooks.lv.

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar abiem rokasgrāmatas galvenajiem autoriem – Lindu Matisāni un Aigaru Bičeku.

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, piedāvā aktuālu tēmu 3.3.8. «Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi».

Iepazīstoties ar jauno materiālu, uzzināsiet:

 • Ko iekļauj terminā «sintētiskie mazgāšanas līdzekļi»?
 • Kas ir mazgāšanas līdzekļi, un kāda ir to kopīgā īpašība?
 • Kas ir virsmaktīvās vielas, un kāds ir to vissenākais mazgāšanas līdzeklis?
 • Kādi ir vistuvākie ziepju analogi, un kādas īpašības ir to vielām? Kur tos izmanto?
 • Kāpēc samazinās ziepju nozīme sadzīvē un tehnikā? Ar ko ziepes aizvieto?
 • Kāpēc sintētiskajiem mazgāšanas līdzekļiem pievieno fermentus?
 • Kādas ir mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu grupas un to sastāvdaļu nozīme?
 • Kas raksturo ķīmiskos dezinfekcijas līdzekļus, un kāda ir to grupu negatīvā ietekme?
 • Kas ir biocīds?
 • Kā iedala biocīdus?
 • Kā sargāt savu veselību, izmantojot sintētiskos mazgāšanas līdzekļus? Kā iespējams izvairīties no liekas ķīmijas patērēšanas sadzīvē? Kādas sekas var radīt daudzas smaržvielas un aromatizētāji?

Savukārt rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, ir papildinājusi rokasgrāmatu ar dažādām aktualitātēm, tostarp normatīvajām.

Viens no šobrīd aktuālajiem jautājumiem ir «Kas ir OiRA?». Lai darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Jāatzīst, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā darba vides riska vērtēšana, izmantojot izdrukātus kontroljautājumu sarakstus, pierakstus uz baltas lapas vai Word dokumentu sagatavošanu, kļūst arvien retāka. Šobrīd Eiropā arvien populārāks kļūst Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādātais interneta vietnē bāzētais interaktīvais rīks OiRA

Plašāk par to lasiet 1.2. «Darba vides riska novērtēšana un darba vides iekšējā uzraudzība».

Tāpat atbilstoši jaunākajai informācijai autore ir aktualizējusi un papildinājusi informāciju par aktuālu jautājumu, par kuru īpaši pēdējos gados ir vērojams statistisks pieaugums. Aktualizētajā 4.2. «Arodslimības» papildinātas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā iedala arodslimības?
 • Kāda ir arodslimību statistika Latvijā?
 • Kāds ir pirmreizējo arodslimību skaits Latvijā?
 • Kāds ir tipisks arodslimnieks Latvijā?
 • Kādas ir arodslimnieku tiesības?
 • Kā jārīkojas darba devējam, ja uzņēmuma darbiniekam ir diagnosticēta arodslimība?

Autore vērš uzmanību, ka Nodarbinātajam sociālo aizsardzību garantē LR normatīvie akti, ja ir noslēgts darba līgums un darba devējs veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai netiktu strādāts bez darba līgumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir nodarbinātajam, kas saslimis ar arodslimību, sociālās apdrošināšanas atlīdzību ārstniecībai, rehabilitācijai un ar to saistītajiem papildu izdevumiem un kompensāciju par darbaspēju zaudējumu.

Būtiski papildināta arī 5.1. «Darba aizsardzība biroju darbā» atbildēs uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?
 • Kas jāzina par telpu vēdināšanu, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu?
 • Kas jāzina par apgaismojumu un redzes sasprindzinājumu?
 • Kas jāzina par logiem un žalūzijām?
 • Kas jāzina par darba vietu iekārtojumu birojā jeb ergonomiskajiem riska faktoriem?
 • Kas jāzina par troksni birojā?
 • Kas jāzina par redzes korekciju?
 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus birojā?
19.06.2015

Īpaša riska novērtēšana: praktiski ieteikumi un prakse

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, piedāvā aktuālu tēmu 1.12. «Īpašs risks».

Īpašs risks ir darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai līdz pieļaujamam līmenim samazināt ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, kā vien saīsinot darba laiku, kurā nodarbinātais pakļauts šim riskam.

Jaunajā nodaļā autors sniedz praktiskas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā?
 • Kādas iestādes un amatu grupas, kurās pienākumu izpilde ir saistīta ar īpašu risku, nosaka Ministru kabineta noteikumi?
 • Kā rīkoties uzņēmumiem, kuri nosaka īpašo risku?
 • Kas jāveic darba aizsardzības speciālistam darba vides risku novērtēšanas laikā?
 • Kā nosacīti varētu iedalīt nodarbināto grupas, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku?
 • Kādi pasākumi jāveic, ja nodarbinātajam ir īpašs risks virs 50% no darba laika? Kādi Ministru kabineta noteikumi to nosaka?
 • Kādas Darba likuma normas attiecas uz darbiniekiem, kuri strādā īpaša riska apstākļos?
 • Kādi praktiski ieteikumi var noderēt darba aizsardzības speciālistam par īpaša riska novērtēšanu?
 • Kāda ir prakse, nosakot, vai darbinieks atrodas īpašos riska apstākļos līdz 50% no darba laika vai vairāk?
 • Kuru īpašo risku ir grūtāk samazināt? Un kādi ir tā risinājumi?

Tāpat jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos ir aktualizēti Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība», ņemot vērā noteikumu jaunākos grozījumus (pieņemti 7. aprīlī), kas ir spēkā no šī gada 1. jūnija.