Kādas ir prasības kravu pārvietošanā noliktavās?

Kādas ir prasības kravu pārvietošanā noliktavās?
Darba aizsardzība noliktavas darbā jāievēro loģistikas centros, ostas teritorijās, noliktavu kompleksos, kokmateriālu glabāšanas laukumos un ikvienā uzņēmumā, kurā gatavā produkcija tiek sapakota un nogādāta klientiem.
Foto: AdobeStock

Darbs ar celšanas darba aprīkojumu

Noliktavās galvenokārt tiek lietots darba aprīkojums kravu pārvietošanai un celšanai, gatavās produkcijas apsiešanai u.c.

Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri jānorāda mehānisma nominālā celtspēja un, ja nepieciešams, tabula ar katra mehānisma konfigurācijas celtspēju. Uz celšanas iekārtas palīgierīcēm jānorāda raksturlielumi drošai šo palīgierīču lietošanai.

Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos (piemēram, stropes uzglabā sausā vietā).

Ceļot tieši nevadāmas kravas, kas pēc pacelšanas vēja vai kādu citu apstākļu ietekmē var sākt svārstīties, noliekties, nodrošina šādas prasības:

 • ja darba vietā uzstāda divas vai vairākas celšanas iekārtas, kuru darbības rādiusi pārklājas, novērš sadursmes iespēju starp kravām un/vai celšanas iekārtu daļām;
 • domā, kā nodrošināt, lai nesvārstās, nenoliecas pārvietojamā krava, piemēram, pārvietojot divas vai trīs paletes ar iekrāvēju, vienlaicīgi nodrošina speciālus nožogojumus dakšu augšdaļā;
 • ja kravu ceļ divas vai vairākas celšanas iekārtas reizē, operators labākai darba koordinācijai ievēro darba devēja izstrādātus īpašus darba aizsardzības noteikumus;
 • ja kravas kustības trajektorija nav pietiekami pārredzama, operators tieši vai ar sakaru līdzekļiem sazinās ar īpaši norīkotu nodarbināto (tādu nodarbināto, kuram ir attiecīgas zināšanas un speciāla apmācība), kurš dod viņam norādījumus, un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu kravu sadursmi un risku nodarbināto veselībai;
 • smaguma piestiprināšana un atvienošana ar rokām nedrīkst radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, šo darbību laikā nodarbinātais tieši vai netieši kontrolē celšanas iekārtu;
 • specifiskus celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta elektrības padeve, veic pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • iekārtu vai mobilo aprīkojumu ar paceltu kravu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumus, ja bīstamā zona ir norobežota un krava droši nostiprināta un turēta. Tikai šādās situācijās pieļaujama nodarbināto atrašanās zem kravas;
 • kravu pārvietošanu ar iekārtām vai mobilo aprīkojumu ārpus telpām pārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un to lietošana vairs nav īpaši droša. Darba devējs izdod nosacījumus operatoram, kā noteikt šos speciālos apstākļus.

Prasības pacelšanas iekārtām ir šādas:

 • visas pacelšanas iekārtas un to aprīkojums, sastāvdaļas, stiprinājumi un balsti ir atbilstoši izgatavoti, pareizi uzstādīti, pietiekami izturīgi, tiek lietoti paredzētajiem mērķiem un atbilstoši tiek uzturēti. Specifiskās prasības darbam ar bīstamajām iekārtām aprakstītas skatīt rokasgrāmatā
 • ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti nodarbinātie, kuri apmācīti attiecīgu iekārtu lietošanā (piemēram, iekrāvēju vadītāji);
 • uz pacelšanas iekārtām redzamā vietā skaidri ir norādīta iekārtas celtspēja, celtņu operatori utt.;
 • pacelšanas iekārtas un to aprīkojumu izmanto tikai paredzētajam mērķim, piemēram, iekrāvēji paredzēti tikai kravas pārvietošanai, nevis nodarbinātā pacelšanai augstumā kaut kādu darbu veikšanai;
 • ja tas iespējams, norobežo vietu, kur notiek smagumu pārvietošana ar celšanas iekārtām.

Aizliegts:

 • izmantot darba aprīkojumu cilvēku celšanai, kas tam nav paredzēts;
 • pacelt smagākus smagumus ar celšanas ierīcēm, nekā tas norādīts uz celšanas ierīces;
 • smagumu celšanai izmantot neatbilstošas vai bojātas palīgierīces, kā arī izmantot palīgierīces, kuru celtspēja ir mazāka par paceļamo kravu;
 • strādāt ar celšanas iekārtām, mobilām smagumu pārvietošanas iekārtām bez speciālas apmācības.

Darbs ar mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai, piemēram, iekrāvējiem, frontālajiem iekrāvējiem utt. (turpmāk – mobilais aprīkojums)

Darbu ar mobilo aprīkojumu var iedalīt 2 daļās:

131.02
 • darbs iekštelpās un uzņēmuma teritorijā, kad uzņēmuma mobilais aprīkojums neizbrauc ārpus uzņēmuma teritorijas. Šādā gadījumā mobilā aprīkojuma pārbaudes organizē tikai pats darba devējs un nodarbinātais tiek speciāli apmācīts vadīt konkrēto darba aprīkojumu (viņam nav vajadzīga traktortehnikas vadītāja apliecība (lasīt tālāk));
 • darbs iekštelpās, uzņēmuma teritorijā, kā arī ārpus uzņēmuma teritorijas pa kopējiem satiksmes ceļiem (arī gadījumos, ja ceļš ir jāšķērso).

Ja mobilais aprīkojums pārvietosies pa kopējiem satiksmes ceļiem, tam jāatbilst šādām prasībām:

 • mobilajam aprīkojumam (jaunam, lietotam, pašizgatavotam, pārbūvētam) jābūt reģistrētam Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un jābūt aprīkotam ar numura zīmi (sk. paraugu). Sīkāk par prasībām mobilā aprīkojuma reģistrācijai lasīt Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi".

Traktortehnikas un piekabes numurzīmes paraugs

171.01
 • mobilajam aprīkojumam regulāri jāveic tehniskā apskate saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa";
 • mobilo aprīkojumu drīkst vadīt nodarbinātais, kuram ir attiecīga vadītāja apliecība (sk. paraugu), par ko sīkāk var izlasīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 551 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība".

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata