Meža nozares rokasgrāmata

Meža nozares rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Mežs ir. Ko tālāk?

Ģeogrāfiskais stāvoklis, mežu daudzums un to kvalitāte nosaka Latvijas piederību valstīm, kurās meža nozare ieņem nozīmīgu lomu valsts tautsaimniecībā, un tās produkcija kalpo ne tikai vietējā patēriņa apmierināšanai, bet arī ieņem ievērojamu vietu ārējā tirdzniecībā.

Meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai nodrošinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. To apstiprina arī Ministru kabineta noteiktā Latvijas mežu politika. Meži ir ne tikai visas sabiedrības nacionālā bagātība un atjaunojams resurss, bet arī katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošs aktīvs, kuru var izmantot saimnieciskajā darbībā vai saglabāt nākamajām paaudzēm.

Lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu attīstību, valsts ir noteikusi kārtību un regulējumus. Ievērojot valsts noteiktās rīcības brīvības robežas, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot meža resursus peļņas gūšanai. Savukārt, neievērojot normatīvo regulējumu, var iestāties negatīvas materiālās sekas – soda nauda vai zaudējumu atlīdzība.

«Meža nozares rokasgrāmata» ir palīgs meža īpašniekiem un visiem, kas saskaras ar meža nozari, lai izprastu šīs jomas regulējuma sistēmu un tās piemērošanu. Rokasgrāmata sniedz padomu par tām tiesībām un pienākumiem, kurus valsts ir noteikusi fiziskām un juridiskām personām, darbojoties meža nozarē.

Rokasgrāmata ir unikāls juridiskais ceļvedis meža nozarē, jo lasītājs atradīs ne tikai pārskatu par likumiskajiem pienākumiem un tiesībām mežā, bet arī ieteikumus savu tiesību aizsardzībai un tiesu prakses atziņas par normatīvo aktu piemērošanu.

«Meža nozares rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādiem juridiskajiem aspektiem jāpievērš uzmanība meža īpašuma atsavināšanā un iegādē?
 • Kādas ir trešo personu tiesības mežā?
 • Kādas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā ir jāievēro?
 • Ar kādiem sodiem jārēķinās, ja pārkāpti meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi?

ZAB "TGS BALTIC"

TGS BALTIC

Rokasgrāmata veidota, balstoties uz ZAB TGS BALTIC pieredzi, kas gūta sadarbībā ar klientiem – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. ZAB Tark Grunte Sutkiene ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā un Baltijā. Biroja advokāti sniedz juridiskos pakalpojumus visās komerctiesību jomās un nodrošina pārstāvību tiesvedībās. Jau kopš 1992. gada biroja advokāti aktīvi konsultē gan meža nozarē strādājošos uzņēmējus, gan valsts institūcijas, cita starpā sniedzot atbalstu dažādu objektu būvniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē un vides tiesību jautājumu risināšanā.

Ivars Grunte
Ivars
Grunte
Biroja vadošais partneris

1991.gadā nodibināja un šobrīd ir TGS Baltic biroja vadošais partneris. Ivars praktizē tiesvedības un šķīrējtiesas, apvienošanas un iegādes, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Viņam ir plaša pieredze starptautisku un vietējo kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas un iegādes darījumu nodrošināšanā un pārrobežu un vietējā reorganizācijā.1991.gadā nodibināja un šobrīd ir TGS Baltic biroja vadošais partneris. Ivars praktizē tiesvedības un šķīrējtiesas, apvienošanas un iegādes, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Viņam ir plaša pieredze starptautisku un vietējo kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas un iegādes darījumu nodrošināšanā un pārrobežu un vietējā reorganizācijā.

Linda Štrause
Linda
Štrause

TGS Baltic partnere un Nekustamo īpašumu prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņas galvenās prakses jomas ir darījumi ar nekustamo īpašumu un būvniecība, enerģētika un infrastruktūras projekti, vides tiesības, administratīvās tiesības, publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība. Lindai ir plaša pieredze liela apmēra projektos un īpaši sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Viņa pastāvīgi palīdz klientiem lielu infrastruktūras projektu īstenošanā un ražotņu atvēršanā, darbības nodrošināšanā un paplašināšanā. Linda vada Dienas Biznesa izdotās Meža nozares rokasgrāmatas autoru grupu.

Andra Rubene
Andra
Rubene

TGS Baltic partnere, Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa arī praktizē sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Andras pieredze aptver vairākas kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību pārrobežu apvienošanas, tostarp vairākas apvienošanas, izveidojot Eiropas komercsabiedrības. Diendienā viņa palīdz klientiem izveidot, pārvaldīt un reorganizēt sabiedrības, kā arī iegādāties un atsavināt uzņēmumus un sabiedrību kapitāla daļas vai akcijas dažādās industrijās.. Andra vada Dienas Biznesa izdotās Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas autoru grupu.

Inese Hazenfusa
Inese
Hazenfusa

TGS Baltic partnere un Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa praktizē arī apvienošanas un iegādes un sabiedrību tiesību un komerctiesību jomās. Inese konsultē gan finanšu institūcijas, gan arī to klientus. Viņai ir plaša pieredze kreditēšanas darījumos, kā arī saistīto nodrošinājumu jautājumos, tai skaitā ar pārrobežu elementu. Tāpat Inese ir guvusi plašu pieredzi kredītu portfeļu pārstrukturēšanā un to nodošanā. Pēdējā laikā īpašu uzmanība ir pievērsta finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un to darbības regulējumam. Piemēram, Inese sniedz konsultācijas par savstarpējo aizdevumu platformu un maksājumu iestāžu darbību, jaunu Fintech produktu ieviešanu.  Inese ir iekļauta Nasdaq Baltic Sertificēto konsultantu sarakstā.partnere un Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa praktizē arī apvienošanas un iegādes un sabiedrību tiesību un komerctiesību jomās. Inese konsultē kredītiestādes un citus klientus par kredītiestāžu darbības un finanšu instrumentu jautājumiem, kā arī kredītiestāžu klientu saistībām un nodrošinājumiem un to pārstrukturēšanu. Viņai ir plaša pieredze kredītiestāžu portfeļu pārstrukturēšanas jautājumos. Inese ir konsultējusi EBRD par siltumapgādes tiesisko regulējumu Latvijā un pārstāvējusi Eiropas Investīciju banku, veicot juridisko pētījumu JESSICA ieviešanai Latvijā.

Agnese Hartpenga
Agnese
Hartpenga

TGS Baltic partnere ar specializāciju tiesvedībā un šķīrējtiesā, publiskajā iepirkumā, publiskajā un privātajā partnerībā, administratīvajās tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, enerģētikā un infrastruktūras projektos, telekomunikācijās un informācijas tehnoloģijās un farmācijas un ārstniecības tiesībās. Viņa konsultē klientus un ārvalstu konsultantus par vērienīgiem infrastruktūras attīstības projektiem. Agnese arī konsultē valsts atbalsta jautājumos, pārstāvot klientu intereses Eiropas Komisijā.ar specializāciju tiesvedībā un šķīrējtiesā, publiskajā iepirkumā, publiskajā un privātajā partnerībā, administratīvajās tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, enerģētikā un infrastruktūras projektos, telekomunikācijās un informācijas tehnoloģijās un farmācijas un ārstniecības tiesībās. Viņa konsultē klientus un ārvalstu konsultantus par vērienīgiem infrastruktūras attīstības projektiem. Agnese arī konsultē valsts atbalsta jautājumos, pārstāvot klientu intereses Eiropas Komisijā.

Nauris Grigals
Nauris
Grigals

TGS Baltic asociētais partneris, zvērināts advokāts, korporatīvās un komerctiesību grupas vadītājs Latvijā ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības, apvienošanas un iegādes, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Viņam ir plaša pieredze tiesvedības un šķīrējtiesas jomā. Nauris ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos. Tāpat viņš konsultē un sniedz klientiem juridisko palīdzību īstenot nekustamo īpašumu, uzņēmumu un kapitāla daļu vai akciju iegādes un finansēšanas darījumus, parādu restrukturizāciju un piedziņu, kā arī konsultē tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas jautājumos.

 

Māra Stabulniece
Māra
Stabulniece

TGS BALTIC zvērināta advokāte, TGS Baltic Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja, ar specializāciju arī publiskā iepirkuma, publiskās privātās partnerības, enerģētikas, konstitucionālo un administratīvo tiesību jomās. Māra konsultē klientus par visiem konkurences tiesību jautājumiem un pārstāv klientu intereses Konkurences padomē un tiesās, tai skaitā Konkurences padomes izmeklēšanu laikā. Tāpat Mārai ir plaša pieredze, palīdzot pasūtītājiem īstenot publisko iepirkumu procesus, nodrošinot piegādātāju sekmīgu dalību iepirkumos un pārstāvot klientus Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. No 2010. līdz 2012.gadam Māra kā Iepirkumu uzraudzības biroja juriste bija iesniegumu izskatīšanas komisiju sastāvā un pārstāvēja biroju tiesā.

Kalvis Krūmiņš
Kalvis
Krūmiņš

TGS BALTIC zvērināta advokāta palīgs, sertificēts datu aizsardzības speciālists, ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Advokātu birojā TGS Baltic praktizē kopš 2015.gada. Kalvis guvis plašu pieredzi tiesvedības jomā, strādājot par Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsultu un Latvijas Republikas valsts drošības iestādē. Ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos.

Aija Kreicberga
Aija
Kreicberga

TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar specializāciju nekustamo īpašumu un būvniecības, kā arī sabiedrības tiesību un administratīvo tiesību jomā. Aija konsultē klientus par dažādiem ar nekustamo īpašumu iegādi, atsavināšanu un izmantošanu saistītiem jautājumiem, veic nekustamo īpašumu padziļinātas pārbaudes, sagatavo darījumu dokumentus. Tāpat viņa konsultē klientus gan par ikdienas komercdarbības jautājumiem, gan sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Ievērojama jurista darba pieredze gūta, strādājot juridiskajā birojā un mobilo sakaru operatora uzņēmumā Latvijas Mobilais Telefons.

 

Liene Šķiņķe
Liene
Šķiņķe

TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar specializāciju tiesvedībās un šķīrējtiesās, kā arī sabiedrību tiesībās un komerctiesībās. Viņa sniedz juridiskos atzinumus par sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem un sagatavo pamatojumus klientu prasībām tiesās un šķīrējtiesās. Strādājot par vecāko juristi AS Reverta Vadības juridiskā atbalsta nodaļā, Liene ir guvusi ievērojamu pieredzi banku un finanšu tiesībās, kā arī ar sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem saistītās tiesvedībās Latvijā un ārvalstīs. No 2009. līdz 2010.gadam savas zināšanas papildinājusi, studējot un praktizējot Vācijā.

 

Reinis Grunte
Reinis
Grunte

TGS Baltic jurists, kurš sniedz atbalstu sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību un imigrācijas jomās. Viņš veic sabiedrību un uzņēmumu padziļinātas pārbaudes un sagatavo dokumentus par sabiedrību pārvaldi un darījumiem ar sabiedrību kapitāla daļām (akcijām) un uzņēmumiem. Reinis regulāri palīdz kredītiestādēm un problemātisko aktīvu pārvaldītājiem dažādos parādu piedziņas un nekustamo īpašumu darījumos.

 

Regnum nodokļu konsultācijas

Rokasgrāmatas nodaļa par nodokļiem meža nozarē veidota sadarbībā ar uzņēmumu Regnum nodokļu konsultācijas, kas piedāvā konsultāciju un praktisku risinājumu sniegšanu fiziskām personām nodokļu administrēšanas jautājumos, savukārt juridiskām personām nodrošinot kvalitatīvus, profesionālus un finansiāli izdevīgus grāmatvedības pakalpojumus.

27.08.2016

Jauni noteikumi meža inventarizācijā

Nepalaidiet garām jaunākās izmaiņas meža nozares tiesiskajā regulējumā! Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada trešajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā.

Periods, kas aptverts trešajos papildinājumos, meža nozares regulējumā ir pagājis meža inventarizācijas zīmē. Ministru kabineta noteikumos, kas līdz šim regulēja meža inventarizāciju, nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedza pusi no noteikumiem, tāpēc abos tika izstrādāti un pieņemti pavisam jauni Ministru kabineta noteikumi. Proti, 2016. gada 21. jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 «Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi» un Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība». Tā kā meža inventarizācijas veikšana katram meža īpašniekam ir ar likumu uzlikts obligāts pienākums, meža īpašniekiem ir būtiski iepazīties ar jaunajiem noteikumiem. Šajos noteikumos cita starpā:

 • izdarīti grozījumi saistībā ar mežaudzi raksturojošo parametru noteikšanu, meža inventarizācijas datu izvērtēšanas un reģistrēšanas kārtību Meža valsts reģistrā un atkārtotas meža inventarizācijas kārtību;
 • precizēta sertificētas personas darbības uzraudzība un kārtība, kā tiek uzskaitītas un izvērtētas sūdzības un no Valsts meža dienesta saņemtie lēmumi par atteikumu reģistrēt Meža valsts reģistrā meža inventarizācijas datus. Nepieciešams noteikt kritērijus, pēc kuriem izvērtē un pieņem lēmumu attiecībā uz sertificētās personas darba kvalitāti.

Plašāk lasiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.1. «Meža un meža zemes definīcija»;
 • 1.3. «Informācijas iegūšana par mežu un meža zemi»;
 • 2.2. «Atmežotās meža zemes datu aktualizācija»;
 • 3.1. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja pienākumi meža apsaimniekošanā»;
 • 3.2. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesību ierobežojumi»;
 • 4.1. «Vispārējās prasības dabas aizsardzības mežā».
25.05.2016

Kad meža zeme var tikt uzskatīta par atmežotu? Kādas darbības jūsu mežā nedrīkst veikt Valsts meža dienests?

Kad meža zeme var tikt uzskatīta par atmežotu? Kādas darbības jūsu mežā nedrīkst veikt Valsts meža dienests? Nepalaid garām jaunākās izmaiņas meža nozares tiesiskajā regulējumā un tiesu praksē!

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada otrajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā un jaunākajām tiesu prakses atziņām.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos un aktualitātēm tiesu praksē, cita starpā:

 • ietverta informācija par jaunāko tiesu praksē – kā Valsts meža dienesta rīcības brīvība privātā mežā un kritērijiem, lai atzītu, ka meža zeme ir pretlikumīgi atmežota;
 • ietverta informācija par grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. septembrī un ļaus pie noteiktiem nosacījumiem personu nosacīti daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas.
26.02.2016

Unikāls juridiskais ceļvedis meža nozarē

Abonentizdevuma autors ZAB TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada pirmajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā, īpaši par jauno Ministru kabineta noteikumu projektu un izmaiņām Krimināllikumā.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos un aktualitātēm tiesu praksē, cita starpā:

 • ietverta informācija par Valsts sekretāru sanāksmē 17.12.2015. izsludināto Ministru kabineta noteikumu «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība» projektu. Plānots, ka grozījumi skars, piemēram, mežaudzi raksturojošos parametrus, tai skaitā valdošās koku sugas vecuma izmainīšanas kārtību, meža inventarizācijas datu izvērtēšanas un reģistrēšanas kārtību, sertificētas personas darbības uzraudzību un kārtību, kā tiek uzskaitītas un izvērtētas sūdzības;
 • ietverta informācija par 23.10.2015. grozījumiem Krimināllikumā (piemēram, kādi ir sodi par mežu apsaimniekošanas vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, par meža tīšu aizdedzināšanu vai par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes platībā), kā arī kopumā aktualizēta 6. nodaļa «Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem», tostarp atbilstoši tiesu prakses atziņām.
25.11.2015

Jaunumi meža nozarē: būtiski secinājumi un tiesu piemēri

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

 • grozījumiem 30.07.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 449 «Valsts meža dienesta nolikums», kas stājas spēkā 03.07.2015. un nosaka Valsts meža dienestam jaunas – plašākas funkcijas un uzdevumus, starp kurām ietilpst tiesības pārbaužu laikā iekļūt biroju, tirdzniecības un ražošanas telpās, pārbaudīt transportlīdzekļus, izņemt un konfiscēt kokmateriālus vai koka izstrādājumus, šādu darbību veikšana kompetentajām iestādēm paredzēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu Nr.995/2010, lai samazinātu nelikumīgi iegūtās koksnes apriti;
 • 2015. gada 1. oktobrī Saeimas 2. lasījumā izskatīto likumprojektu par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar kuriem nolemts papildināt kodeksu ar nodaļu – vienošanās par soda izpildi administratīvā pārkāpuma lietā, kas, izpildot likumā noteiktus nosacījumus, naudas sodu ļaus samazināt par 50%.

Līdz ar to rokasgrāmatā aktualizētas šādas nodaļas:

 • 3.1.5. «Meža aizsardzības pienākums» – būtiskākais secinājums par tiesu, ja ciršanas apliecinājumos ir norādīts mazāks izcērtamās koksnes apjoms kā pavadzīmēs un iepirkuma aktos;
 • 6.1.1. «Administratīvās atbildības par meža noteikumu pārkāpumiem vispārīgie noteikumi» – plānotie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – vienošanās par soda izpildi administratīvā pārkāpuma lietā (kad varēs un nevarēs noslēgt vienošanos);
 • 6.1.2. «Administratīvie sodi un to apmēri par meža noteikumu pārkāpumiem» – Eiropas Savienības kokmateriālu regulas aspekti;
 • 6.2.2. «Kriminālsodi par meža noteikumu pārkāpumiem» – tiesas piemērs par to, ka kriminālatbildība iestājas neatkarīgi no patvaļīgo nocirsto koku apjoma un nodarīto zaudējumu apmēra;
 • 8.1. «Zemkopības ministrija» – būtiskākie jaunie grozījumi Valsts meža dienesta nolikumā, Valsts meža dienesta funkcijas un uzdevumi, kā arī 2014.–2020. gada atbalsta programmas meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, iespējas.

«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.

25.08.2015

Jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu

«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā – aktualizēta informācija par kompensācijas saņemšanu par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu.

Jaunākajos papildinājumiem rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar meža nozari, cita starpā:

 • nosacījumi, lai zemes lietotājs varētu saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kurus ir nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieki (18.06.2015. grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā);
 • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (07.04.2015. grozījumi MK 10.02.2009. noteikumos Nr. 135 «Dabas lieguma «Lubānas mitrājs» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi», kas stājušies spēkā 10.04.2015.).

Papildus aktualizēta nodaļa «Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem», kurā apskatīta jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir papildinātas šādas nodaļas:

 • 4.4. «Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar dabas aizsardzības režīmu»;
 • 6.1. «Administratīvā atbildība par meža noteikumu pārkāpumiem» – 6.1.2. «Administratīvie sodi un to apmēri par meža noteikumu pārkāpumiem»;
 • 11. «Nozīmīga tiesu prakse mežu nozarē» – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada 15. aprīļa spriedums lietā Nr. A420628311 (Meža likuma 8. panta otrajā daļā ietvertais deleģējums nevar tikt interpretēts tādējādi, ka pašvaldībai ārpus zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas būtu tiesības paredzēt arī sodu par patvaļīgi nocirstiem kokiem, jo likumdevējs par patvaļīgu koku ciršanu atkarībā no precīza prettiesiskās darbības sastāva paredzējis gan administratīvo atbildību, gan kriminālatbildību).

 

 

 

25.05.2015

Aktualizēta informācija par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā.

Šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

 • grozījumiem Meža likumā, kas stājas spēkā 01.01.2015., un nosaka, kādos gadījumos uz zemi, kas nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā mežs, ir attiecināmas Meža likuma prasības;
 • 07.04.2015. Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par darbinieku apliecībām», kuros reglamentēta darbinieka, kurš nodarbināts mežsaimniecībā un mežizstrādē, apliecībā iekļaujamā informācija un šīs apliecības izsniegšanas kārtība;
 • 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem», kas maina līdzšinējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi;
 • 19.02.2015. grozījumu Meža likumā, ar kuru noteikts, kādos gadījumos uz koku ciršanu ir attiecināmi noteikumi par koku ciršanu ārpus meža;
 • aktualizēts meža nozari regulējošo normatīvo aktu saraksts.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir atbilstoši papildinātas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 1.1. «Meža un meža zemes definīcija»;
 • 1.2. «Meža īpašuma tiesību subjekti»;
 • 1.3.3. «Informācija par meža zemes atļauto izmantošanu»;
 • 3.1.6. «Darba aizsardzības prasības mežā»;
 • 3.2.1. «Koku ciršana»;
 • 12.1. «Meža nozari regulējošie normatīvie tiesību akti»;
 • 12.2. «Dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti»;
 • 12.3. «Citi noderīgi normatīvie akti».

 

24.02.2015

Tiesu prakse par meža zagšanu

Meža rokasgrāmata turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē. Jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Tark Grunte Sutkiene rokasgrāmatā pieejamo informāciju saskaņojis ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar meža nozari, cita starpā:

 • 11.12.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 308 «Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi», kuros ir atvieglots administratīvais slogs, ja meža īpašnieks vēlas veikt zemes lietojuma veida maiņu;
 • 15.01.2015. Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktiem grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā, ar kuriem noteiks, kādos gadījumos, zemes īpašniekam tiks atteikta kompensācija par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem meža zemē;
 • rokasgrāmata papildināta ar jaunāko tiesu praksi par meža zagšanu.

Papildus ir pievienotas shēmas par atmežošanas un ciršanas apliecinājuma saņemšanu, kurās detalizēti izklāstīta atļauju saņemšanas procedūra.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir aktualizētas un papildinātas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 2.1. «Atmežošanas pamatnosacījumi»;
 • 3.2. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesību ierobežojumi» – 3.2.1. «Koku ciršana»;
 • 4.4. «Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar dabas aizsardzības režīmu»;
 • 6.2. «Kriminālatbildība par meža noteikumu pārkāpumiem»;
 • 11. nodaļa «Nozīmīga tiesu prakse meža nozarē» – Balvu rajona tiesas 2014. gada 23. oktobra spriedums lietā Nr. 11110046213 (Par koku patvaļīgu ciršanu svešā meža zemē var ne tikai piedzīt kompensāciju par nodarītu mantisko zaudējumu, bet arī saskaņā ar Krimināllikuma 109. pantu personu var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem).