Tiesu prakse par meža zagšanu

Meža rokasgrāmata turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē. Jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Tark Grunte Sutkiene rokasgrāmatā pieejamo informāciju saskaņojis ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar meža nozari, cita starpā:

  • 11.12.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 308 «Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi», kuros ir atvieglots administratīvais slogs, ja meža īpašnieks vēlas veikt zemes lietojuma veida maiņu;
  • 15.01.2015. Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktiem grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā, ar kuriem noteiks, kādos gadījumos, zemes īpašniekam tiks atteikta kompensācija par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem meža zemē;
  • rokasgrāmata papildināta ar jaunāko tiesu praksi par meža zagšanu.

Papildus ir pievienotas shēmas par atmežošanas un ciršanas apliecinājuma saņemšanu, kurās detalizēti izklāstīta atļauju saņemšanas procedūra.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir aktualizētas un papildinātas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

  • 2.1. «Atmežošanas pamatnosacījumi»;
  • 3.2. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesību ierobežojumi» – 3.2.1. «Koku ciršana»;
  • 4.4. «Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar dabas aizsardzības režīmu»;
  • 6.2. «Kriminālatbildība par meža noteikumu pārkāpumiem»;
  • 11. nodaļa «Nozīmīga tiesu prakse meža nozarē» – Balvu rajona tiesas 2014. gada 23. oktobra spriedums lietā Nr. 11110046213 (Par koku patvaļīgu ciršanu svešā meža zemē var ne tikai piedzīt kompensāciju par nodarītu mantisko zaudējumu, bet arī saskaņā ar Krimināllikuma 109. pantu personu var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem).