Jaunumi meža nozarē: būtiski secinājumi un tiesu piemēri

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

  • grozījumiem 30.07.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 449 «Valsts meža dienesta nolikums», kas stājas spēkā 03.07.2015. un nosaka Valsts meža dienestam jaunas – plašākas funkcijas un uzdevumus, starp kurām ietilpst tiesības pārbaužu laikā iekļūt biroju, tirdzniecības un ražošanas telpās, pārbaudīt transportlīdzekļus, izņemt un konfiscēt kokmateriālus vai koka izstrādājumus, šādu darbību veikšana kompetentajām iestādēm paredzēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu Nr.995/2010, lai samazinātu nelikumīgi iegūtās koksnes apriti;
  • 2015. gada 1. oktobrī Saeimas 2. lasījumā izskatīto likumprojektu par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar kuriem nolemts papildināt kodeksu ar nodaļu – vienošanās par soda izpildi administratīvā pārkāpuma lietā, kas, izpildot likumā noteiktus nosacījumus, naudas sodu ļaus samazināt par 50%.

Līdz ar to rokasgrāmatā aktualizētas šādas nodaļas:

  • 3.1.5. «Meža aizsardzības pienākums» – būtiskākais secinājums par tiesu, ja ciršanas apliecinājumos ir norādīts mazāks izcērtamās koksnes apjoms kā pavadzīmēs un iepirkuma aktos;
  • 6.1.1. «Administratīvās atbildības par meža noteikumu pārkāpumiem vispārīgie noteikumi» – plānotie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – vienošanās par soda izpildi administratīvā pārkāpuma lietā (kad varēs un nevarēs noslēgt vienošanos);
  • 6.1.2. «Administratīvie sodi un to apmēri par meža noteikumu pārkāpumiem» – Eiropas Savienības kokmateriālu regulas aspekti;
  • 6.2.2. «Kriminālsodi par meža noteikumu pārkāpumiem» – tiesas piemērs par to, ka kriminālatbildība iestājas neatkarīgi no patvaļīgo nocirsto koku apjoma un nodarīto zaudējumu apmēra;
  • 8.1. «Zemkopības ministrija» – būtiskākie jaunie grozījumi Valsts meža dienesta nolikumā, Valsts meža dienesta funkcijas un uzdevumi, kā arī 2014.–2020. gada atbalsta programmas meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, iespējas.

«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.