Jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu

«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā – aktualizēta informācija par kompensācijas saņemšanu par aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu.

Jaunākajos papildinājumiem rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar meža nozari, cita starpā:

  • nosacījumi, lai zemes lietotājs varētu saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kurus ir nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieki (18.06.2015. grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā);
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (07.04.2015. grozījumi MK 10.02.2009. noteikumos Nr. 135 «Dabas lieguma «Lubānas mitrājs» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi», kas stājušies spēkā 10.04.2015.).

Papildus aktualizēta nodaļa «Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem», kurā apskatīta jaunākā tiesu prakse par patvaļīgu koku ciršanu.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir papildinātas šādas nodaļas:

  • 4.4. «Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar dabas aizsardzības režīmu»;
  • 6.1. «Administratīvā atbildība par meža noteikumu pārkāpumiem» – 6.1.2. «Administratīvie sodi un to apmēri par meža noteikumu pārkāpumiem»;
  • 11. «Nozīmīga tiesu prakse mežu nozarē» – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada 15. aprīļa spriedums lietā Nr. A420628311 (Meža likuma 8. panta otrajā daļā ietvertais deleģējums nevar tikt interpretēts tādējādi, ka pašvaldībai ārpus zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas būtu tiesības paredzēt arī sodu par patvaļīgi nocirstiem kokiem, jo likumdevējs par patvaļīgu koku ciršanu atkarībā no precīza prettiesiskās darbības sastāva paredzējis gan administratīvo atbildību, gan kriminālatbildību).