Aktualizēta informācija par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos atradīsiet zvērinātu advokātu biroja TARK GRUNTE SUTKIENE pilnībā aktualizētu informāciju par jaunākajām izmaiņām nozares regulējumā.

Šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

 • grozījumiem Meža likumā, kas stājas spēkā 01.01.2015., un nosaka, kādos gadījumos uz zemi, kas nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā mežs, ir attiecināmas Meža likuma prasības;
 • 07.04.2015. Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par darbinieku apliecībām», kuros reglamentēta darbinieka, kurš nodarbināts mežsaimniecībā un mežizstrādē, apliecībā iekļaujamā informācija un šīs apliecības izsniegšanas kārtība;
 • 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem», kas maina līdzšinējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi;
 • 19.02.2015. grozījumu Meža likumā, ar kuru noteikts, kādos gadījumos uz koku ciršanu ir attiecināmi noteikumi par koku ciršanu ārpus meža;
 • aktualizēts meža nozari regulējošo normatīvo aktu saraksts.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir atbilstoši papildinātas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 1.1. «Meža un meža zemes definīcija»;
 • 1.2. «Meža īpašuma tiesību subjekti»;
 • 1.3.3. «Informācija par meža zemes atļauto izmantošanu»;
 • 3.1.6. «Darba aizsardzības prasības mežā»;
 • 3.2.1. «Koku ciršana»;
 • 12.1. «Meža nozari regulējošie normatīvie tiesību akti»;
 • 12.2. «Dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti»;
 • 12.3. «Citi noderīgi normatīvie akti».