Kā grāmatvedībā pareizi atspoguļot ieguldījuma īpašumus?

Tā kā uzņēmumiem vienmēr ir svarīgi tas, vai grāmatvedībā pareizi tiek atspoguļots uzņēmumam piederošais aktīvs un vai tā uzskaites principi ir izvēlēti atbilstoši tā būtībai, rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis 5.6. «Ieguldījuma īpašumi».

Par ieguldījumu īpašumiem uzskata tādus pamatlīdzekļus, ko uzņēmums ir iegādājies vai ieguvis nomā ar izpirkumu (finanšu līzings), lai gūtu ienākumus, tos izīrējot vai iznomājot, vai no šādu pamatlīdzekļu vērtības pieauguma, un kurus paredzēts turēt ilgāk nekā gadu, sagaidot, ka no to turēšanas tiks saņemti saimnieciski labumi. Šos pamatlīdzekļus uzņēmums neizmanto administratīvos nolūkos, preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā savas parastās uzņēmējdarbības gaitā.

Ieguldījumu darbības pamatlīdzekļi var būt:

 • zemesgabali;
 • ēka vai tās daļa;
 • būve vai tās daļa.

Plašāk var iepazīties arī ar šādiem aspektiem:

 • ieguldījumu īpašumu atspoguļošana uzņēmumu ienākuma nodoklī;
 • par ieguldījuma īpašuma veida maiņu uz pamatlīdzekli un otrādi;
 • ieguldījuma īpašums – pārdošanai turētais ilgtermiņa ieguldījums;
 • informācijas atklāšanas piemērs gada finanšu pārskata piezīmēs.

Tāpat šajos papildinājumos ir aktualizētas šādas apakšnodaļas:

 • 5.2. «Atskaitīšanās par segmentiem»;
 • 5.3. «Valsts finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskatos»;
 • 5.5. «Faktorings»;
 • 5.8. «Atliktais ienākuma nodoklis»;
 • 5.9. «Meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite ieguldītājuzņēmuma (mātes uzņēmuma) individuālajos pārskatos un asociētā uzņēmuma uzskaite konsolidētajos finanšu pārskatos»;
 • 5.11. «Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana».