Darba likuma komentāri

Darba likuma komentāri

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā, izmantojot Darba likumu, sakārtot darba attiecības?

Darbinieks ir svarīgākais, vēl svarīgāks ir tikai klients. Viens no uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatnosacījumiem ir personālvadība – spēja nodrošināt sakārtotas darba attiecības.

Ar 2002. gada 1. jūniju ir spēkā Darba likums, kuru pieņēma Saeima 2001. gada 20. jūnijā un izsludināja 2001. gada 6. jūlijā. Darba likums nomainīja Latvijas Darba likumu kodeksu, kas bija pieņemts 1972. gada 14. aprīlī.

Darba likums pilnībā aptver visas darba tiesisko attiecību sfēras, tas attiecas kā uz vietējiem Latvijas darba devējiem – valsts uzņēmumiem, pašvaldību uzņēmumiem, uzņēmējdarbību, izņemot tās sfēras, kuras regulē speciālie likumi –, tā arī uz ārvalstu darba devējiem, kuri Latvijas teritorijā nodarbina Latvijas iedzīvotājus. Darba likuma normas var interesēt ne tikai juristus, darba devējus, personāla nodaļu darbiniekus, praktizējošos grāmatvežus, bet svarīgi, lai katrs darba ņēmējs, respektīvi – darbinieks, arī iepazītos ar tām un tādējādi zinātu savas tiesības un pienākumus.

Darba likums sabalansē darba devēja un darba ņēmēja attiecības, un likums ir izdevīgs gan darba ņēmējiem, gan arī darba devējiem, ja vien puses māk to izmantot.

Rokasgrāmata «Darba likuma komentāri» ir pilnīgākais izdevums Latvijā ar plašiem ekspertu skaidrojumiem un komentāriem katram Darba likuma pantam, iekļaujot Latvijas tiesu praksi.

Karina_Plata
Karīna
Platā

Juriste, maģistre personāla vadībā, informatīvo materiālu «Par darba līgumiem», «Par darba un atpūtas laiku», «Par vienlīdzīgu attieksmi» un metodiskā materiāla «Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās» autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Rita Dindune
Rita
Dindune

Juriste ar ilggadēju pieredzi Saeimas juridiskā biroja konsultantes darbā. Vada seminārus Darba likuma normu skaidrošanā un piemērošanā. Sniegusi konsultācijas par Darba likumu plašsaziņas līdzekļos, uzstājas semināros un konferencēs.

ZAB Ellex Kļaviņš

ZAB EllexKļaviņš

Ellex Kļaviņš ir Baltijas valstu vadošo advokātu biroju apvienības Ellex partneris. Ellex advokātu biroju alianse ietver Ellex Kļaviņš biroju Latvijā, Ellex Raidla biroju Igaunijā, un Ellex Valiunas biroju Lietuvā. Visi šīs alianses partneri ir starptautiski augsti novērtēti advokātu biroji, kurus vieno vienāda izpratne par profesionalitātes kritērijiem un juridiskās palīdzības kvalitātes standartiem.

Ellex Kļaviņš ir viens no vadošajiem un lielākajiem advokātu birojiem Latvijā ar daudzveidīgu tiesību jomu specializāciju un gadu gaitā uzkrātu profesionālo pieredzi. Biroja divdesmit piecu gadu ilgās darbības laikā tā eksperti regulāri un veiksmīgi ir piedalījušies gan starptautiskos projektos, gan vietējos darījumos un sarežģītās tiesvedībās. Pateicoties plašajai specializācijai dažādās tiesību jomās, Ellex Kļaviņš spēj katram tā klientam nodrošināt konkrētai situācijai visatbilstošākos un veiksmīgākos juridiskos risinājumus gan Latvijas, gan visā Baltijas reģionā. Klientiem pieejams pilns juridisko pakalpojumu klāsts visās ar uzņēmējdarbību saistītās tiesību jomās. Ellex Kļaviņš ir pirmā izvēle daudziem starptautiskajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas juridiskās konsultācijas Latvijā.

Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs Latvijas pārstāvis pasaules vadošajā starptautiskajā neatkarīgu advokātu biroju asociācijā Lex Mundi, kā arī starptautiskās profesionālo biznesa pakalpojumu sniedzēju asociācijas World Services Group (WSG) biedrs.

Ellex Kļaviņš sniegto pakalpojumu augstā kvalitāte un unikālā pieredze arvien ir bijusi pamanīta un augsti novērtēta arī starptautiskā mērogā. Jau 25 gadus Ellex biroji pastāvīgi gūst augstāko atzinību pasaules prestižākajos juridiskās prakses reitingu izdevumos, kas veic neatkarīgus juridisko pakalpojumu kvalitātes pētījumus: Chambers & Partners, Legal 500 EMEA un IFLR 1000.

Vairāk informācijas: www.ellex.lv

Iveta Ceple
Iveta
Ceple
zvērināta advokāte, vecākā eksperte

Zvērinātai advokātei Ivetai Ceplei ir ievērojama pieredze, konsultējot vietējās sabiedrības un ārvalstu investorus par dažādiem ikdienas korporatīvajiem juridiskiem jautājumiem. Iveta specializējas uzņēmumu iegādes un apvienošanas, uzņēmumu nodošanas, darba tiesību, līgumtiesību un vides tiesību jautājumos; kā arī ir guvusi ievērojamas zināšanas dažādos enerģētikas tiesību un publiskā iepirkuma jautājumos.

Ints Skaldis
Ints
Skaldis
zvērināta advokāta palīgs

Ints Skaldis ir zvērināta advokāta palīgs, kam ir vairāk nekā 5 gadu praktiskā darba pieredze, palīdzot ar dažādu tiesu un šķīrējtiesu dokumentu sagatavošanu un skaidrojumu sniegšanu par ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildi Latvijā. Tāpat Ints regulāri palīdz advokātiem juridiskās palīdzības sniegšanā vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem darba tiesību un imigrācijas jomās, tai skaitā darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un politiku sagatavošanā, pārrobežu nodarbinātības un uzņēmumu pārejas jautājumos, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas, vīzu un uzturēšanās atļauju jautājumos.

01.02.2017

Uzteikums darbiniekam

Jaunākajos papildinājumos autores Karīna Platā un Rita Dindune vērsušas uzmanību Darba likuma aspektiem, kas cita starpā saistīti ar šādiem pantiem:

 • 44. pants «Darba līgums uz noteiktu laiku» – sezonas darbs un darbs tādās darbības jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, aktīvie nodarbinātības pasākumi (komentē Rita Dindune);
 • 45. pants «Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš» – minimālā mēnešalga atbilstoši jaunākajiem grozījumiem (komentē Rita Dindune un Karīna Platā);
 • 62. pants «Darba samaksas organizācija» – piemaksa par pedagogu darbu (komentē Rita Dindune);
 • 66. pants «Piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku» – termina «īpašais risks» skaidrojums un nozīme realitātē (komentē Karīna Platā);
 • 67. pants «Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā» (komentē Rita Dindune);
 • 122. pants «Prasības termiņš» – par situācijām, kā darbiniekam var nodot uzteikumu, un dienu skaitu, kas un kāpēc tiek uzskatīta par uzteikuma saņemšanas dienu, kā arī ieteikumiem praksē, kā rīkoties, ja uzteikums izteikts iepriekšējā mēneša beigās, bet, piemēram, nākamajā mēnesī nav tāda datuma (30. vai 31.) (komentē Karīna Platā);
 • 124. pants «Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā» – kritēriji par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un kādas ir situācijas praksē; vai visi kritēriji jāskata kopsakarībā (komentē Karīna Platā).

«Komentējamā panta daļā noteikti vispārējie kritēriji darba devēja uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu. Viens no kritērijiem ir, ja darba devēja uzteikums nav tiesiski pamatots. Saskaņā ar DL 102. pantu, uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Turklāt tiesu praksē šis nosacījums ir precizēts ar prasību, ka uzteikumā nepietiek norādīt uz kādu DL pantu, tā daļu vai punktu, bet jānorāda uz konkrētiem faktiskajiem apstākļiem, kas atbilst un veido uzteikuma tiesisko pamatu [..],» tā autore Karīna Platā sāk skaidrot 124. pantu «Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā».

25.10.2016

Jauni regulējumi Darba likumā!

Jauni regulējumi Darba likumā! Izproti tos, iepazīstot rokasgrāmatu autores juristes Karīnas Platās komentārus!

2016. gada 9. jūnijā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, tāpēc «Darba likuma komentāru» papildinājumi veltīti jautājumiem, kas precizē darbinieku nosūtīšanas gadījumā darba devēja pienākumus gan attiecībā uz darbinieku nodarbināšanas apstākļiem, gan darbiniekiem piemērojamo atlīdzību.

Tātad likuma grozījumi paredz šādus jaunus nosacījumus:

 • darbinieku nosūtīšanā veikt darbu Latvijā;
 • darbinieku nosūtīšanā veikt darbu ārpus Latvijas;
 • darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas gadījumā.

Kas bez likumā paredzētajām minimālajām prasībām, kas darba devējam jāievēro, nodarbinot nosūtīto darbinieku Latvijā, vēl jāņem vērā? Kādā situācijā ieteicams preventīvi sazināties ar Valsts darba inspekciju? Kam jānodrošina dokumentu par nosūtītajiem darbiniekiem tulkojums, ja to pieprasa atbilstošas uzraudzības un kontroles institūcijas? Kāds ir dokumentu par nosūtīto darbinieku uzglabāšanas termiņš, un kur tie uzglabājami, skatot likuma kontekstā? Kāpēc pirms darbinieka nosūtīšanas darbā uz citu valsti jānoskaidro attiecīgās valsts minimālās darba algas likmes izpratne? Kur darbinieks ir tiesīgs vērsties, ja darba devējs darba līgumā vai darba koplīgumā noteiktajā termiņā nav veicis darba algas izmaksu?

Par to visu skatiet plašāk jauno grozījumu komentāros šādiem pantiem:

 • 14. pants «Darbinieka nosūtīšana» (saistībā ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu);
 • 14.1 pants «Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā»;
 • 14.2 pants «Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas»;
 • 75.2 pants «Īpašie atbildības noteikumi par darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas gadījumā».
21.07.2016

Ieturējumi, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām. Blakus darbs

Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kā novērst iespējamos pārpratumus ar izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu? Kā tiek izstrādāts darba koplīguma saturs? Kāds ir pie mums izplatītākais uzņēmumu veids? Vai darba devējs var noteikt vēl kādu ieturējumu, kas nav minēts Darba likumā (78. pants)? Ar ko var būt saistīta pārmaksātā summa (ieturējumu, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām, kontekstā)?! Kā praksē izpaužas atprasījuma tiesības, ja darbinieks ir izmantojis atvaļinājumu un izbeidz tiesiskās attiecības? Kādas ir izņēmumi, kad darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas, bet darba devējam šādas atprasījuma tiesības nepastāv?

Šie ir tikai pāris jautājumi, uz kuriem radīsiet atbildes, iepazīstoties ar rokasgrāmatu autoru – juristes Ritas Dindunes un juristes Karīnas Platās – jaunākajiem rokasgrāmatas komentāriem.

Karīna Platā, komentējot likuma pantus, sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram, 78. pants «Ieturējumi, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām»:

 • piemēri nosacījumam, ka darbinieks ir zinājis par pārmaksu vai viņam atbilstoši apstākļiem to vajadzēja zināt;
 • skaidrots, ar ko var būt saistīta pārmaksātā summa;
 • prakses skaidrojums – kā rīkoties, ja darbinieks ir izmantojis ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu vai visu atvaļinājumu pilnībā, bet darba gada periods vai tā daļa, par kuru šis atvaļinājums pienākas, vēl nav beigusies;
 • izņēmumi, kad darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas, bet darba devējam šādas atprasījuma tiesības nepastāv;
 • kā darba devējs dokumentāli realizē atprasījuma tiesības;
 • kāds process noteikts likumā un kā ieteicams rīkoties praksē;
 • kāds ir ieturējumu izdarīšanas termiņš (ierobežojums);
 • kā rēķināt summu izmaksu darba devēja maldības dēļ un avansa atprasījumu;
 • kā darbiniekam rīkoties, ja vēlas apstrīdēt ieturējumu;
 • kā var rīkoties darba devējs, ja darbinieks apstrīd ieturējumu.

Savukārt Rita Dindune vērsusi uzmanību šādiem aspektiem:

 • 3. pants «Darbinieks» sniegta atbilde uz praksē bieži uzdoto jautājumu, vai termins «darbinieks» ir identisks terminam «darba ņēmējs» un arī vai to piemērošana ikdienā ir pieļaujama, nešķirojot situācijas, kādās tie ir jālieto;
 • 4. pants «Darba devējs» – jēdziena «darba devējs» skaidrojums, pamatojoties uz atbilstošo normatīvo aktu;
 • 5. pants «Uzņēmums» – kādas ir uzņēmuma definīcijas nianses, izplatītākais uzņēmumu veids, SIA un AS atšķirības un nozīme;
 • 91. pants «Blakus darbs» – sniegta atbilde uz bieži uzdoto jautājumu par to, kas ir blakus darbs, konkrētāk – vai amatu savienošana vienā un tanī pašā uzņēmumā ir blakus darbs. Kā rīkoties, ja līgumā ir norāde par blakus darbu, ko var veikt, tikai iepriekš saskaņojot ar pamatdarba devēju?
26.04.2016

Ko būtiski ielāgot par gadījumiem, kas saistīti ar darbinieka izdevumiem?

 

Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kā novērst iespējamos pārpratumus par izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu? Kā tiek izstrādāts darba koplīguma saturs?

Šie ir tikai pāris jautājumi, uz kuriem radīsiet atbildes, iepazīstoties ar rokasgrāmatu autoru – juristes Ritas Dindunes un juristes Karīnas Platās – jaunākajiem komentāriem.

Karīna Platā, komentējot Darba likuma pantus, sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • 18. pants «Darba koplīguma puses» – Ar ko darba koplīgums atšķiras no darba līguma? Kā tiek izstrādāts tā saturs? Kas pārstāv darbiniekus šāda līguma slēgšanas brīdī? Kas ir ģenerālvienošanās, un kas to ir tiesīgs parakstīt? Ko nozīmē tas, ka, stājoties spēkā, ģenerālvienošanās iegūst obligāti izpildāma normatīvā akta statusu?
 • 76. pants «Izdevumi» – Ko būtiski ielāgot par gadījumiem, kas saistīti ar darbinieka izdevumiem? Kādu izdevumu atlīdzināšana ir darba devēja pienākums? Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kādā gadījumā darba devējs var neatlīdzināt darbinieka izdevumus? Ko ir būtiski ņemt vērā par darbinieka tiesībām prasīt darba devējam avansu? Kā rīkoties, ja darbinieks avansā pieprasījis lielāku summu? Kā novērst iespējamos pārpratumus par izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu?

Savukārt Rita Dindune vērsusi uzmanību šādiem aspektiem:

 • 35. pants «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti» Vai, sagatavojot darba līgumu, ir nepieciešama izziņa par deklarēto dzīvesvietu? Kāpēc?
 • 53. pants «Izpildījuma vieta» Kādā dokumentā jābūt noteiktai darbinieka darba vietai? Kā to var mainīt?
 • 97. pants «Darba līguma grozīšana, darbiniekam un darba devējam vienojoties» – Kādas ir Augstākā tiesas Senāta atziņas par darba līguma grozīšanu? Un kāda ir realitāte praksē?

 

25.01.2016

Kāpēc rupja neuzmanība ir ļauns nolūks?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Karīnu Plato, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • 59. pants  «Darba samaksas jēdziens» – Ko saprast ar likumā noteiktajiem darba samaksas komponentiem – darba alga, piemaksas, prēmijas, cita atlīdzība saistībā ar darbu?
 • 61. pants «Minimālā darba alga» – Kā ir mainīta un tiek aprēķināta minimālās stundas tarifa likmes noteikšanas kārtība? Kādas ir piemērojamās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulas?
 • 62. pants «Darba samaksas organizācija» – Kāpēc akorda algas aprēķināšana atbilstoši paveiktajam darba daudzumam var radīt neizpratni?
 • 65. pants «Piemaksa par papildu darbu» – Kā izprast nosacījumus «līdztekus nolīgtajam pamatdarbam» un «darbiniekam ir tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību»? Kādos divos aspektos darbiniekam ir tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību?
 • 86. pants «Darbinieka civiltiesiskās atbildības pamats un apmērs» – Kāpēc praksē itin bieži līgumā nosaka darbinieka civiltiesisko atbildību, lai gan likums to neparedz? Kurus zaudējumus darbinieks atlīdzina darba devējam – fiksētos vai nākotnē sagaidāmo peļņu, kuru, iespējams, darbinieka rīcība ietekmējusi? Kāpēc rupja neuzmanība ir ļauns nolūks?
 • 120. pants «Informēšana un konsultēšanās» – Kā praksē būtu ieteicams piemērot normu – informēt? Kāda ir likumā noteiktā minimālā uzņēmuma nodevēja un uzņēmēja ieguvēja darbiniekiem sniedzamā informācija?
27.10.2015

Kādas ir sastopamākās kļūdas, ko pieļauj darba devēji, nosakot atvaļinājuma piešķiršanas vispārējo kārtību?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Karīnu Plato, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • 8. pants  «Tiesības apvienoties organizācijās» – Kāda ir darbinieku pārstāvju funkcija?
 • 10. pants «Darbinieku pārstāvība» – Arodbiedrība kā darbnieku pārstāvība?
 • 11. pants «Darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi» – Informēšanas definīcijas šķietamā saprotamība – kādi rodas jautājumi, skatot no praktiskā piemērošanas viedokļa?
 • 15. pants «Termiņu noteikšana» – Kādas ir termiņa noteikšanas atšķirības darba attiecībās?
 • 16. pants «Termiņu aprēķināšana» – Kā aprēķināms termiņš gadījumos, kad tas noteikts kā gads vai gadi – pēdējā gada attiecīgajā mēnesī vai datumā? Kad beidzas darba līgums uz vienu mēnesi, ja tas sākas (ir noslēgts) 31. datumā?! Kāda nozīme darbnieka nodarbināšanas nosacījumiem? Kā rīkoties, lai, norādot konkrētu termiņa datumu, nerastos pārpratums? Kas jāņem vērā, ja termiņš noteikts kādas darbības izpildīšanai līdz pulksten 24?!
 • 18. pants «Darba koplīguma puses» – Kāds ir pamats, kad darba devējiem ģenerālvienošanās kļūst saistoša?
 • 53. pants «Izpildījuma vieta» – Kāpēc komandējuma vai darba brauciena laikā nevar veikt grozījumus darba līgumā?
 • 54. pants «Darba kārtība» – Kādas ir sastopamākās kļūdas, ko pieļauj darba devēji, nosakot atvaļinājuma piešķiršanas vispārējo kārtību? Kas būtu jānosaka darba kārtības noteikumos par katru likumā paredzēto atvaļinājuma veidu –
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums;
  • papildatvaļinājums;
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
  • atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas;
  • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
  • bērna kopšanas atvaļinājums un mācību atvaļinājums?
 • 58. pants «Atstādināšana no darba» – Kāds ir izņēmums normā, kad darba devējam aizliegts atstādināt darbinieku ilgāk par trim mēnešiem? Kas darba devējam būs jāpierāda strīdus situācijās?
 • 100. pants «Darbinieka uzteikums» – Kāda ir jaunākā tiesu prakse?

Aktuāli – rokasgrāmatā ir iekļauti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā ir:

 • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
 • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.

28.07.2015

Kurā situācijā var piemērot disciplinārsodu, bet kurā – darba līguma uzteikumu?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Ritu Dinduni, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • 1. pants «Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums» – Kāda nozīme darba tiesisko attiecību regulēšanā ir Civillikumam?
 • 4. panta «Darba devējs» pirmā daļa – Kāds strīds un tā risinājums ir bijis praksē?
 • 14. pants «Darbinieka nosūtīšana» pirmā daļa – Kā nošķirt jēdzienus «darbinieka nosūtīšana» un «komandējums»?
 • 28. panta «Darba tiesiskās attiecības un darba līgums» astotā daļa – Kāds secinājums izriet no tiesu prakses par strīda situāciju, kad darbinieks uzskata, ka ir pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums?
 • 40. panta «Darba līgums forma» trešā daļa – Kādā situācijā strīda gadījumā darbinieks atsaukties uz darba devēja pieļautu pārkāpumu? Kāda ir tiesu prakse par šo situāciju?
 • 40. panta «Darba līgums forma» divpadsmitā daļa – Kuri ir komercdarbības veidi, kuros darba devējam, noslēdzot darba līgumu, ir pienākums darbiniekam izsniegt darbinieka apliecību? Kāda informācija jāietver darbinieka apliecībā? Un kāda ir apliecības izsniegšanas kārtība?
 • 90. panta «Piezīme un rājiens» piektā daļa – Kurā situācijā var piemērot disciplinārsodu, bet kurā – darba līguma uzteikumu? Vai tos var piemērot vienlaikus? Kāds ir būtiskākais darba devēja pienākums, plānojot darbiniekam uzteikt darba līgumu?

Aktuāli – rokasgrāmatā ir iekļauti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā ir:

 • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
 • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.

23.04.2015

Tiesas spriedumu analīze

Kamēr veidojas pieredze par jaunāko apjomīgo likuma grozījumu, kas tika publicēti 2015-01, izmantošanu praksē, šajos papildinājumos autore Rita Dindune cita starpā komentējusi:

 • 29. panta «Atšķirīgas attieksmes aizliegums» ceturto daļu – akcentēts, kāda atbilstoši šīs daļas kontekstam ir tiesu prakse;
 • 48. pantu «Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā» – akcentēts, kāda ir tiesu prakse, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā. Analizēts piemērs no tiesas sprieduma, kura pamatā ir sievietes atteikšanās piedalīties darba kolektīva pasākumā, tā neatbalstot vadītāja «scenāriju» – piedzerties un pēc tam bez apģērba doties pirtī;
 • 55. panta «Darba kārtības noteikumi» otro daļu –  atbilstoši normatīvajiem aktiem precizētas normas par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu;
 • 82. panta «Pienākums veikt veselības pārbaudi» pirmo daļu – precizēti sodi par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas;
 • 136. panta «Virsstundu darbs» otro daļu – analizēta tiesu prakse par strīdiem, kas rodas nostrādāto virsstundu darba samaksu dēļ;
 • 136. panta «Virsstundu darbs» trešo daļu – raksturotas normas, kas nosaka gadījumus, kuros darba devējam ir tiesības nodarbināt darbinieku virsstundu darbā bez viņa rakstveida piekrišanas;
 • 136. panta «Virsstundu darbs» ceturto daļu – raksturots, kāda ir darba devēja administratīvā atbildība, ja atbilstoši šajā daļā noteiktajai virsstundu darba veikšanai nav saņemta Valsts darba inspekcijas atļauja.

Aktuāli – iepriekšējos papildinājumos publicēti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā iekļauti:

 • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
 • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.

27.01.2015

Plašākie abonentizdevuma komentāri par Darba likuma grozījumiem!

Publicēti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Jaunākajos papildinājumos:

 • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
 • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Svarīgākie grozījumi ir par vidējās izpeļņas aprēķināšanu, neizlietotā atvaļinājuma kompensēšanu naudā, virsstundu darba ierobežojumu, atvaļinājuma naudas izmaksas organizēšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Piemēram, darbiniekam labvēlīgs grozījums – mēneša vidējā izpeļņa turpmāk būs jāaprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos. Iepriekš mēneša vidējā izpeļņa tika aprēķināta, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar seši. Turpmāk tajos gadījumos, kad darbinieks pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā nebūs strādājis un viņam nebūs izmaksāta darba samaksa, darbinieka stundas vidējā izpeļņa tiks aprēķināta no darba samaksas par darbu sešos kalendāra mēnešos pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma. Atbilstoši iepriekšējai kārtībai tad, ja darbinieks pēdējo 12 mēnešu laikā nebija strādājis, vidējā izpeļņa automātiski bija aprēķināma minimālās mēneša darba algas apmērā.

Tāpat arī vairs nav piemērojama iepriekš esošā prakse, ka, zūdot tiesībām uz atvaļinājuma izmantošanu, zuda arī tiesības uz kompensācijas saņemšanu. Tas, protams, radīs papildu izdevumus darba devējam. Vēl viena izmaiņa – darba likumā precizēta virsstundu uzskaites kārtība, nosakot, ka virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.