Tiesvedības rokasgrāmata

Tiesvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Tiesāšanās ir vairāk nekā māksla...

Lai cik precīzi būtu līgumi un lai kā jūs uzticētos darījumu partneriem, var nākties iesaistīties tiesu darbos. Ir svarīgi saprast procesa norisi – ko sagaidīt un ar ko rēķināties, mācēt prognozēt tā iznākumu, gan īstenojot savas tiesības, gan aizstāvoties pret citu personu prasībām.

«Tiesvedības rokasgrāmata» ir apjomīgākais izdevums par tiesvedību Latvijā. Nolēmumiem pievienoti speciālistu komentāri, kas izskaidro tiesas nolēmuma būtību un atšķirības no līdzšinējās tiesu prakses.

«Tiesvedības rokasgrāmata»:

 • atklās, kuros jautājumos jāvēršas tiesā, kā jānoformē prasības pieteikums, kā notiek tiesvedība civilajās un administratīvajās lietās, kā arī starptautisko normatīvo aktu nianses;
 • veidota tā, lai lasītājs pēc iespējas ātrāk un parocīgāk var atrast atbildi uz viņu interesējošo jautājumu;
 • galvenokārt sniedz informāciju par tiesvedības praktisko norisi, cenšoties izvairīties no teorētiskas apceres, praksē neatrisinātu jautājumu izklāsta.

ZAB COBALT

ZAB COBALT

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Patlaban pēc īstenotās COBALT un Borenius Baltijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās COBALT uzskatāma par vienu no lielākajām advokātu biroju apvienībām reģionā ar 170 advokātu un juristu komandu.

COBALT ir cieši integrēta un starptautiski atzīta advokātu biroju apvienība ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi juridisko pakalpojumu tirgū. Juristu komanda nodrošina augstākā līmeņa juridisko atbalstu lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.

Daces Silavas-Tomsones un Laura Liepas vadībā COBALT Latvijas birojā praktizē 32 advokāti un juristi, to vidū 9 partneri – Dace Silava-Tomsone, Lauris Liepa, Ģirts Lejiņš, Indriķis Liepa, Guntars Zīle, Gatis Flinters, Ingrīda Kariņa-Bērziņa,Toms Šulmanis un Sandija Novicka.

Vairāk kā 20 gadu prakses gaitā COBALT ieguvis plašu pieredzi dažādu juridisku strīdu risināšanā tiesās un šķīrējtiesā, tai skaitā efektīvi izmantojot ārpustiesas strīdu risināšanas metodes. Latvijas birojs sekmīgi risinājis vienu no pirmajiem mediācijas procesiem valstī. Birojs pārstāv klientu intereses daudzās sarežģītās tiesvedībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Birojam ir attīstīta kompetence Satversmes tiesas procesos, pārstāvot privātpersonu, komersantu un Latvijas Republikas Saeimas un valdības intereses.

COBALT profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu risināšana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

Ģirts Lejiņš
Ģirts
Lejiņš

Partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 25 gadu praktiskā darba pieredzi. Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs kopš 1992. gada. Pārstāvējis klientus daudzos nozīmīgos starptautiskos šķīrējtiesas procesos. Vairāku starptautiskos juridiskos izdevumos publicētu rakstu autors, piedalījies ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs civiltiesību un civilprocesa jautājumos.

Lauris Liepa
Lauris
Liepa

Vadošais partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredzi. Viens no atzītākajiem ekspertiem tiesvedību un konstitucionālo tiesību jomās Latvijā. Piedalījies vairākos pēdējo gadu svarīgākajos tiesvedības procesos Latvijas tiesās, Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Praktizē kā šķīrējtiesnesis un ir sniedzis atzinumus par Latvijas tiesībām ārvalstu tiesām, t.sk. ASV, Londonā un Stokholmā. Vairāku nozīmīgu juridiskām tēmām veltītu publikāciju autors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Rīgas Juridiskās augstskolas lektors.

Mārtiņš Aljēns
Mārtiņš
Aljēns

Zvērināts advokāts. Vairāk nekā desmit gadu pieredze finanšu un banku tiesību jomā, kas gūta darbā respektablās vietējās un ārvalstu bankās. Viņš ir vedis daudzas tiesvedības un parādu piedziņas lietas, pārstāvot banku un finanšu sektora klientus, kā arī konsultējis klientus apdrošināšanas un sākotnējā publiskā piedāvājuma jautājumos. Publicējis rakstus starptautiskos tieslietu izdevumos.

Kristīne Zīle
Kristīne
Zīle

Zvērināta advokāte ar vairāk nekā 15 gadu praktiskā darba pieredzi civillietās. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektore, lektore Latvijas Tiesnešu mācību centra un Latvijas Zvērinātu notāru padomes organizētajās mācībās. Tieslietu ministrijas Civillikuma ģimenes tiesību un mantojuma tiesību daļas modernizācijas darba grupu locekle, rīcībspējas tiesiskā regulējuma darba grupas locekle.

Sergejs Rudāns
Sergejs
Rudāns

Zvērināts advokāts. Pārstāvējis klientus visu līmeņu tiesās, turklāt vairākas no Sergeja vestajām lietām būtiski ietekmējušas turpmāko tiesu paraksi. Kā klientu pārstāvis piedalījies tādās sarežģītās tiesvedībās kā zaudējumu atlīdzības piedziņa no valdes locekļa, maksātnespējīgas sabiedrības noslēgto darījumu apstrīdēšana, dalībnieku sapulces lēmuma spēkā neesamības atzīšana utt. Nodarbojas arī ar vispārējiem civiltiesību un komerctiesību jautājumiem. Vairāku nozīmīgu juridiskām tēmām veltītu publikāciju autors.

Sandija Novicka
Sandija
Novicka

Zvērināta advokāte. Nodokļu, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu, Eiropas Savienības un konkurences tiesību eksperte. Viņa ir vadījusi daudzus sarežģītus nodokļu plānošanas projektus un nodokļu tiesvedības lietas, jo īpaši netiešo nodokļu jomā. Lasījusi lekcijas nodokļu tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un valsts atbalsta jautājumos Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Valsts administrācijas skolā un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Daudzu publikāciju autore.

Uģis Zeltiņš
Uģis
Zeltiņš

Zvērināts advokāts. Strādājis kā vadošais advokāts daudzās Eiropas Savienības un konkurences tiesību, valsts atbalsta un publisko iepirkumu lietās, pēta civilo un administratīvo strīdu konstitucionālos aspektus. Latvijas Republikas Satversmes tiesas padomnieks Eiropas tiesību jautājumos (2006. gadā), Satversmes tiesas tiesneša palīgs (2004.–2006. gadā). 2007. gadā Eiropas Koledžā Brigē (College of Europe, Brige) iegūts tiesību maģistra grāds Eiropas tiesībās.

Maija Tipaine
Maija
Tipaine

Zvērināta advokāte. Regulāri piedalās šķīrējtiesas procesos gan kā šķīrējtiesnese, gan klientu interešu pārstāve. Lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Vairāku publikāciju autore par šķīrējtiesu institūta problēmām un attīstības perspektīvām. Stokholmas Universitātes Juridiskajā fakultātē (Stockholm University, Department of Law) 2006. gadā iegūts tiesību maģistra grāds Starptautiskās komercarbitrāžas tiesībās (LL.M. in International Commercial Arbitration Law). Piedalījusies kā tiesnese populārajās "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition" tiesu izspēlēs.

Edvīns Danovskis
Edvīns
Danovskis

Akadēmiskais konsultants, tiesību zinātņu doktors, jurists. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents. Satversmes komentāru līdzautors, daudzu publikāciju autors saistību tiesību un administratīvā procesa tiesību jautājumos. Piedalījies vairākās tiesību jautājumiem veltītās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.

Kristīne Patmalniece
Kristīne
Patmalniece

Zvērināta advokāte. Specializējusies darba tiesību, imigrācijas, korporatīvo tiesību un regulēto nozaru jomā. Plaša pieredze nestandarta darba tiesību jautājumu risināšanā, tai skaitā saistībā ar ārvalstu pilsoņu nodarbināšanu.

Līga Fjodorova
Līga
Fjodorova

Zvērināta advokāte. Nodrošina klientu pārstāvību tiesvedību un šķīrējtiesu procesos, kas skar intelektuālā īpašuma tiesību, komerctiesību un starptautiskās tirdzniecības un pārvadājumu tiesību jomas. Līga ir Latvijas Republikas patentpilnvarotā preču zīmju lietās un Eiropas preču zīmju pilnvarotā (European Trade Mark Attorney). Viena no vadošajām intelektuālā īpašuma jomas ekspertēm Latvijā, regulāri pārstāv klientu intereses sarežģītos preču zīmju un autortiesību strīdos.

Linda Bīriņa
Linda
Bīriņa

Zvērināta advokāte. Intelektuālā īpašuma, mediju un privātuma tiesību, reklāmas un patērētāju tiesību, datu aizsardzības jautājumu un darba tiesību eksperte. Savā vairāk nekā 10 gadus ilgajā praksē guvusi plašu pieredzi, pārstāvot klientus nepatiesu ziņu atsaukuma, goda un cieņas aizskāruma, kā arī morālā kaitējuma atlīdzības tiesvedības procesos. Vairāku starptautisku publikāciju un pētījumu līdzautore mediju un datu aizsardzības jomā.

Edgars Pastars
Edgars
Pastars

Zvērināts advokāts. Viens no atzītākajiem valststiesību ekspertiem Latvijā, specializējies konstitucionālajās tiesībās un administratīvajās tiesībās, kā arī tiesvedībā šajās tiesību nozarēs. Nodrošinājis Saeimas pārstāvību Satversmes tiesā vairāk nekā 90 lietās. Bijis Valsts prezidenta, valsts kontroliera, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks un Satversmes tiesas tiesneša palīgs. Vairāku likumu un grāmatu, pētījumu un publikāciju autors un līdzautors.

Dita Buša
Dita
Buša

Zvērināta advokāte. Korporatīvo un nekustamā īpašuma, kā arī darba tiesību eksperte ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi juridiskajā jomā. Sniedzot juridisko atbalstu gan vietējām, gan ārvalstu kompānijām, nodrošina klientu pārstāvību dažādu veidu civiltiesisko strīdu risināšanā.

Marija Berdova
Marija
Berdova

Zvērināta advokāta palīdze. Praktizē "COBALT" tiesvedības prakses grupā, specializējoties klasiskajos saistību tiesību jautājumos. Vienlaikus specializējusies korporatīvo un migrācijas tiesību, tai skaitā bēgļu un politiskā patvēruma meklētāju tiesību, jautājumos, nodrošinot gan juridiskas konsultācijas, gan klientu pārstāvību strīdos valsts iestādēs.

Sabīne Vuškāne
Sabīne
Vuškāne
vadošā speciāliste nodokļu jomā

Specializējas īpaši sarežģītu nodokļu jautājumu izpētē un risinājumu izstrādē, kā arī sniedz atbalstu nodokļu pārbaudēs. Vairāk nekā 17 gadu pieredze sarežģītu nodokļu plānošanas un nodokļu risku novērtēšanas projektu īstenošanā vietējos un pārrobežu darījumos, jo īpaši saistībā ar PVN. Aktīvi iesaistās likumdošanas procesā, piedaloties Latvijas nodokļu likumu grozījumu izstrādē; regulāri uzstājas semināros un konferencēs par nodokļu jautājumiem Latvijā.

25.10.2016

Aktuālās reformas efektīvākai, ātrākai un saprotamākai civillietu izskatīšanai

Aktuālās reformas efektīvākai, ātrākai un saprotamākai civillietu izskatīšanai!

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos:

 • aktuālie grozījumi Civilprocesa likumā attiecībā uz kasācijas sūdzību un blakus sūdzību izskatīšanas kārtību;
 • gaidāmā AT Civillietu palātas likvidācija un pēdējie grozījumi saistībā ar «tīro trīspakāpju tiesu» sistēmas modeļa ieviešanu.

Detalizēta informācija rokasgrāmatas autora ZAB COBALT sagatavotajos jaunākajos papildinājumos šādās nodaļās:

 • 1.1. «Tiesas Latvijā»;
 • 2.1. «Strīdu pakļautība un piekritība»;
 • 2.2. «Lietas dalībnieki un to tiesības»;
 • 2.4. «Prasības celšana»;
 • 2.5. «Pierādījumi un pierādīšana»;
 • 2.9. «Tiesas sēde»;
 • 2.10. «Tiesas sprieduma pārsūdzēšana apelācijas kārtībā»;
 • 2.11. «Kasācijas tiesvedība»;
 • 2.12. «Pirmās un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana»;
 • 2.13. «Lietas jaunas izskatīšanas iespēja»;
 • 2.14. «Maza apmēra prasības».

Tā, piemēram, par lietas jaunas izskatīšanas iespējas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem autors norāda: «Pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem izskata tiesa rakstveida procesā. Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, kurus norāda pieteicējs, atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar CPL. Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā atceļ apstrīdēto spriedumu vai lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un nodod lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai vai zemākas instances tiesai. Savukārt, ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par jaunatklātiem, tā pieteikumu noraida. Par tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, var iesniegt blakus sūdzību.»

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.

 

21.07.2016

Tiesvedība Satversmes tiesā

«[..] lai gan Satversmes tiesa varas dalīšanas sistēmā institucionāli tiek uzskatīta par tiesu, tā funkcionāli rīkojas likumdošanas jomā kā negatīvais likumdevējs, atceļot normatīvajos aktos ietvertās normas,» tā papildināto informāciju par Satversmes tiesu piesaka rokasgrāmatas autors ZAB COBALT, kas jaunākajos papildinājumos iekļāvis informāciju par:

 • prasībām konstitucionālās sūdzības iesniegšanai;
 • Satversmes tiesas spriedumu spēku laikā un ietekmi uz citu tiesu procesiem;
 • zaudējumu atlīdzināšanas prasību pret valsti saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu.

Plašāk iespējams uzzināt 8. nodaļā «Tiesvedība Satversmes tiesā»:

 • 8.1. «Satversmes tiesas kompetence»;
 • 8.2. «Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa»;
 • 8.3. «Pieteicēji»;
 • 8.4. «Konstitucionālā sūdzība»;
 • 8.5. «Procesa gaita»;
 • 8.6. «Nolēmumu nozīme»;
 • 8.7. «Zaudējumu atlīdzināšana».

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.

 

26.04.2016

Uzturlīdzekļi bērnu labā – atsevišķi tiesiskie jautājumi

Ja bērns pēc pilngadības iestāšanās objektīvu iemeslu dēļ nevar pats sevi apgādāt? Ja bērns ir vecāks par 24 gadiem un aizvien turpina mācīties? Kāds ir uzturlīdzekļu limits pēc bērna 18 gadu vecuma?

«Uzturlīdzekļi bērnu labā – atsevišķi tiesiskie jautājumi» ir rokasgrāmatas jaunāko papildinājumu tēma. Rokasgrāmatas autors ZAB COBALT iekļāvis informāciju par:

 • uzturlīdzekļu bērnam maksāšanas ilgumu;
 • uzturlīdzekļu minimālo apmēru pēc bērna pilngadības sasniegšanas;
 • uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība pirms bērna pilngadības un pēc tās.

Plašāk iespējams uzzināt 12.5.3. nodaļā, vienlaicīgi iepazīstoties ar atbilstošu tiesu praksi šādos aspektos:

 • jēdziens «kad bērns pats var sevi apgādāt» Civillikuma 179. panta izpratnē;
 • kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērnu uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība. Uzturlīdzekļu minimālais apmērs.

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.

 

25.01.2016

Kasācijas sūdzības iesniegšanas speciālie noteikumi. Tiesības uz izdevumu atlīdzību advokāta palīdzības samaksai un advokāta statusa pierādīšanas pienākumu un nepieciešamie dokumenti

Rokasgrāmatas autors ZAB COBALT šī gada pirmajos papildinājumos iekļāvis informāciju par:

 • kasācijas sūdzības iesniegšanas speciālajiem noteikumiem;
 • tiesībām uz izdevumu atlīdzību advokāta palīdzības samaksai un advokāta statusa pierādīšanas pienākumu un nepieciešamajiem dokumentiem.

Plašāk skatīt jaunajā 12.9. nodaļā «Tiesu prakses atziņas par kasācijas sūdzības iesniegšanas priekšnoteikumiem un ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšanu»:

 • 12.9.1. «Kasācijas sūdzības iesniegšanas priekšnoteikumi»;
 • 12.9.2. «Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana».

«Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments savos pēdējā laika nolēmumos ir analizējis jautājumus, kas saistīti ar zvērinātu advokātu lomu civilprocesā. Īpaša uzmanība ir pievērsta Civilprocesa likuma 82. panta sestajā un septītajā daļā ietvertajiem nosacījumiem par kārtību, kādā iesniedzama kasācijas sūdzība. Vienlaikus, skatot lietas par zvērināta advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojumu un patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statusu tiesvedībā, Civillietu departaments ir vērtējis zvērinātu advokātu statusa nozīmi, atlīdzinot ar lietas vešanu saistītos izdevumus Civilprocesa likuma 44. panta pirmās daļas 1. punkta izpratnē,» jaunās nodaļas aktualitāti piesaka autors ZAB COBALT.

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra  zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.

27.10.2015

Vai pirms pieteikuma iesniegšanas Eiropas Cilvēktiesību tiesai jāvēršas Satversmes tiesā?

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā.

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos apjomīgajos papildinājumos rokasgrāmatas autori ZAB COBALT sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Vai pirms pieteikuma iesniegšanas Eiropas Cilvēktiesību tiesai jāvēršas Satversmes tiesā?
 • Kā aprēķināms termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai saskaņā ar Satversmes tiesas skaidrojumu?

Plašāk to var skatīt 8. nodaļā «Tiesvedība Satversmes tiesā»:

 • 8.1. «Satversmes tiesas kompetence»;
 • 8.2. «Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa»;
 • 8.3. «Pieteicēji»;
 • 8.4. «Konstitucionālā sūdzība»;
 • 8.5. «Procesa gaita»;
 • 8.6. «Nolēmuma nozīme».

Detalizētāk skatot, iespējams gūt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāda ir Satversmes tiesas atšķirība no «parastajām tiesām»?
 • Kādi lūgumi un kāpēc netiks uzskatīti par pareiziem?
 • Vai vēršanās Satversmes tiesā ir priekšnoteikums sūdzības pieņemamībai Eiropas Cilvēktiesību tiesā?
 • Kādus norādījumus ieteicams ievērot situācijās, kurās pastāv pamatotas šaubas par Satversmes tiesas kompetenci?
 • Kas Satversmes tiesā var apstrīdēt ministra rīkojumu, piemēram, teritorijas plānošanas lietās?
 • Kāpēc jebkuru personai nelabvēlīgu normu varētu uzlūkot kā pamattiesību aizskārumu atbilstoši Satversmes pamattiesībām?
 • Kāpēc konstitucionālo sūdzību var iesniegt arī juridiska persona?
 • Vai paviršu lietas vešanu var kvalificēt kā vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu neizmantošanu?
 • Kāpēc vispārsvarīgums un būtisks kaitējums ir «atvērti» jēdzieni?
 • Kāds skaidrojums dominē pagaidām praksē nerisinātam jautājumam par pretrunīgu Satversmes tiesas atziņu nozīmi?

Tāpat šī gada laikā autors sagatavoja dažādus tiesvedības dokumentu paraugus, līdz ar to rokasgrāmatas abonentiem pieejami šādi paraugi:

 • PIETEIKUMS par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ģimenes maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu;
 • PIETEIKUMS par izpildraksta izsniegšanu;
 • PASKAIDROJUMS PRASĪBAS PIETEIKUMAM maza apmēra prasībā par naudas piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par zaudējumu atlīdzības piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par aizdevuma summas atmaksu un līgumsoda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par parāda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugus nosūtām e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

«COBALT» komandu veido 120 advokātu un juristu. «COBALT» profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu izšķiršana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

«COBALT» ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Baltijā un Baltkrievijā. «COBALT» biroji ir Baltijā un starptautiski atzīti juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri jau vairāk nekā divas desmitgades piedāvā juridiskos pakalpojumus lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, finanšu, valsts un pašvaldību iestādēm.

28.07.2015

Darba likuma grozījumi, kas maina nostiprinājušās situācijas tiesu praksē

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā.

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos apjomīgajos papildinājumos rokasgrāmatas autori ZAB COBALT piedāvā:

 • jaunus tiesvedības dokumentu paraugus, kas noderīgi dažādās procesa stadijās;
 • aktuālu tiesu praksi darba tiesībās un paskaidrojumu par jaunākajiem Darba likuma grozījumiem.

Tiesu praksē iekļauts šāds piemērs: «Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 100. panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums».

Autors norāda, ka Darba likuma grozījumi ir papildināti ar daudzām precizējošām normām, kuru nepieciešamība pierādījusies pēdējo gadu laikā, kad praksē tika konstatētas vairākas neskaidrības šī likuma piemērošanā.

Tāpēc aktualitātes darba tiesībās skatītas atbilstoši Darba likuma šādiem aspektiem:

 • darbinieka nepielaišana pie darba veselības stāvokļa dēļ:
  • Ar kādu normu ir papildināts likums?
  • Kāds ir jaunās normas mērķis?
  • Kas attiecībā uz šo grozījumu jāņem vērā darba devējam?
 • darba līguma forma:
  • Kas turpmāk būs aizliegts darba līgumā?
  • Un kuros gadījumos pieļaujamas atkāpes?
  • Kāda jauna norma ietverta Darba likumā attiecībā uz valodu?
  • Kāds ir darba devēja pienākums, ja darbinieks ir ārzemnieks, kurš pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu?
 • valdes locekļu nodarbināšana:
  • Kādas normas ir izslēgtas?
  • Un kas turpmāk regulēs šīs izslēgtās normas?
  • Bet ko tomēr neliedz jaunie grozījumi?
 • uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš;
 • atvaļinājuma naudas izmaksa:
  • Kādā situācijā, ņemot vērā jauno normu, iespējams samaksu par atvaļinājuma laiku izmaksāt citā laikā?
  • Kad ir vēlākais termiņš, kad ir veicama samaksa?
 • atpūtas dienas asins nodošanas gadījumā;
 • vidējās izpeļņas aprēķināšana:
  • Kāda neskaidrība ir novērsta par «pēdējiem sešiem mēnešiem»?
  • Kas bija pierādījies praksē attiecībā uz vidējās izpeļņas aprēķināšanu?
 • darbinieka apmācību izdevumu atlīdzināšana:
  • Kāds viedoklis attiecībā par šo jautājumu bija nostiprinājies tiesu praksē?
  • Kādas diskusijas šobrīd notikušas publiskajā telpā, apspriežot jauno grozījumu?
  • Kādas ir svarīgākās lietas jaunajā regulējumā par izdevuma atlīdzināšanu?
 • saīsināti kolektīvās atlaišanas termiņi;
 • bērna barošana ar krūti (papildināts ar maksimālo barošanas termiņu);
 • darbinieka invalīda atlaišana:
  • Kādos gadījumos turpmāk būs iespējams atlaist darbinieku invalīdu?
 • jauns regulējums par uzteikuma paziņošanas kārtību:
  • Kādā situācijā uzteikumu var nosūtīt pa e-pastu?
  • Kāda būtiska nianse jāņem vērā, ja uzteikumu sūta ierakstītā vēstulē?
  • Kā saņēmējs šo prezumpciju var atspēkot?
 • naudas summu izmaksa atlaišanas gadījumā:
  • Kā turpmāk varēs veikt visus maksājumus, ja ir tūlītēja darba tiesisko attiecību izbeigšana?
 • virsstundu darbs;
 • summētais darba laiks;
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums:
  • Kas jaunajā likumā ir atšķirīgs no tā, ko bija secinājis Augstākās tiesas Senāts? Vai likumdevējs šo tiesu praksi uzskatīja par nepamatotu?!

Rokasgrāmatas abonentiem pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

 • PIETEIKUMS par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ģimenes maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu;
 • PIETEIKUMS par izpildraksta izsniegšanu;
 • PASKAIDROJUMS PRASĪBAS PIETEIKUMAM maza apmēra prasībā par naudas piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par zaudējumu atlīdzības piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par aizdevuma summas atmaksu un līgumsoda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par parāda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugus nosūtām e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

«COBALT» komandu veido 120 advokātu un juristu. «COBALT» profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu izšķiršana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

«COBALT» ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Baltijā un Baltkrievijā. «COBALT» biroji ir Baltijā un starptautiski atzīti juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri jau vairāk nekā divas desmitgades piedāvā juridiskos pakalpojumus lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, finanšu, valsts un pašvaldību iestādēm.

23.04.2015

Tiesvedības dokumentu paraugi

Jaunākajos «Tiesvedības rokasgrāmatas» papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Raidla Lejiņš&Norcous piedāvā:

 • pamatteksta aktualizāciju par prasības tiesvedību, sevišķās tiesāšanās kārtību un saistību izpildīšanu tiesas ceļā;
 • dažādus tiesvedības dokumentu paraugus.

Rokasgrāmatas abonentiem būs pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

 • PIETEIKUMS par trešās personas pieaicināšanu lietā;
 • PIETEIKUMS par valsts nodevas atmaksāšanu;
 • PIETEIKUMS par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu civillietā;
 • PIETEIKUMS par tiesvedības izbeigšanu civillietā.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugi tiks nosūtīti e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

Savukārt pamatteksta aktualizācija veikta šādās nodaļās un apakšnodaļās:

 • 1.1.1. «Vispārējās jurisdikcijas tiesas»;
 • 1.4.2. «Mediācija»;
 • 3. «Sevišķā tiesāšanas kārtība»;
 • 4. «Saistību izpildīšana tiesas ceļā».
27.01.2015

Tiesu sistēma Latvijā un prasības tiesvedībā atbilstoši izmaiņām likumos

Jaunākajos «Tiesvedības rokasgrāmatas» papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Raidla Lejiņš&Norcous piedāvā:

 • pamatteksta aktualizāciju par tiesu sistēmu Latvijā un prasības tiesvedību, ņemot vērā grozījumus Civilprocesa likumā un vēršot rokasgrāmatas lietotāju uzmanību uz izmaiņām likumā «Par tiesu varu»;
 • jaunus tiesvedības dokumentu paraugus, kas noderīgi dažādās procesa stadijās.

Rokasgrāmatas abonentiem būs pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

 • IESNIEGUMS par prasības atstāšanu bez izskatīšanas civillietā;
 • IESNIEGUMS par lietas izskatīšanas atlikšanu civillietā;
 • PIETEIKUMS par paskaidrojumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu civillietā;
 • IESNIEGUMS par tiesvedības apturēšanu civillietā;
 • IZLĪGUMS civillietā;
 • PIETEIKUMS par trešās personas iestāšanos lietā;
 • PIETEIKUMS par civillietu apvienošanu Civilprocesa likuma 134. panta 2. daļas kārtībā civillietā.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugi tiks nosūtīti e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

Savukārt pamatteksta aktualizācija veikta šādās apakšnodaļās:

 • 1.1.1. «Vispārējās jurisdikcijas tiesas» – vispārējās jurisdikcijas tiesu uzskaitījums, instances, piekritības pamatnoteikumi;
 • 1.1.3. «Satversmes tiesa»;
 • 2.1.2. «Piekritība» – priekšmetiskā piekritība, teritoriālā piekritība, līgumiskā piekritība, izņēmuma piekritība, maksājumu apķīlāšana, kuri atbildētājam pienākas no trešajām personām;
 • 2.10.2. «Spriedumi, kurus apelācijas kārtībā nevar pārsūdzēt»;
 • 2.10.3. «Priekšnoteikumi, lai apelācijas sūdzību pieņemtu izskatīšanai»;
 • 2.11.6. «Kasācijas sūdzību izskatīšanas kārtība»;
 • 2.12.2. «Blakus sūdzības iesniegšanas kārtība»;
 • 2.12.4. «Lēmuma par blakus sūdzību pārsūdzēšana»;
 • 2.13.1. «Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem»;
 • 2.13.2. «Sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo normu pārkāpumiem».