Aktuālās reformas efektīvākai, ātrākai un saprotamākai civillietu izskatīšanai

Aktuālās reformas efektīvākai, ātrākai un saprotamākai civillietu izskatīšanai!

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos:

 • aktuālie grozījumi Civilprocesa likumā attiecībā uz kasācijas sūdzību un blakus sūdzību izskatīšanas kārtību;
 • gaidāmā AT Civillietu palātas likvidācija un pēdējie grozījumi saistībā ar «tīro trīspakāpju tiesu» sistēmas modeļa ieviešanu.

Detalizēta informācija rokasgrāmatas autora ZAB COBALT sagatavotajos jaunākajos papildinājumos šādās nodaļās:

 • 1.1. «Tiesas Latvijā»;
 • 2.1. «Strīdu pakļautība un piekritība»;
 • 2.2. «Lietas dalībnieki un to tiesības»;
 • 2.4. «Prasības celšana»;
 • 2.5. «Pierādījumi un pierādīšana»;
 • 2.9. «Tiesas sēde»;
 • 2.10. «Tiesas sprieduma pārsūdzēšana apelācijas kārtībā»;
 • 2.11. «Kasācijas tiesvedība»;
 • 2.12. «Pirmās un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana»;
 • 2.13. «Lietas jaunas izskatīšanas iespēja»;
 • 2.14. «Maza apmēra prasības».

Tā, piemēram, par lietas jaunas izskatīšanas iespējas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem autors norāda: «Pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem izskata tiesa rakstveida procesā. Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, kurus norāda pieteicējs, atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar CPL. Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā atceļ apstrīdēto spriedumu vai lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un nodod lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai vai zemākas instances tiesai. Savukārt, ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par jaunatklātiem, tā pieteikumu noraida. Par tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, var iesniegt blakus sūdzību.»

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.