Darba likuma grozījumi, kas maina nostiprinājušās situācijas tiesu praksē

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā.

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos apjomīgajos papildinājumos rokasgrāmatas autori ZAB COBALT piedāvā:

 • jaunus tiesvedības dokumentu paraugus, kas noderīgi dažādās procesa stadijās;
 • aktuālu tiesu praksi darba tiesībās un paskaidrojumu par jaunākajiem Darba likuma grozījumiem.

Tiesu praksē iekļauts šāds piemērs: «Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 100. panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums».

Autors norāda, ka Darba likuma grozījumi ir papildināti ar daudzām precizējošām normām, kuru nepieciešamība pierādījusies pēdējo gadu laikā, kad praksē tika konstatētas vairākas neskaidrības šī likuma piemērošanā.

Tāpēc aktualitātes darba tiesībās skatītas atbilstoši Darba likuma šādiem aspektiem:

 • darbinieka nepielaišana pie darba veselības stāvokļa dēļ:
  • Ar kādu normu ir papildināts likums?
  • Kāds ir jaunās normas mērķis?
  • Kas attiecībā uz šo grozījumu jāņem vērā darba devējam?
 • darba līguma forma:
  • Kas turpmāk būs aizliegts darba līgumā?
  • Un kuros gadījumos pieļaujamas atkāpes?
  • Kāda jauna norma ietverta Darba likumā attiecībā uz valodu?
  • Kāds ir darba devēja pienākums, ja darbinieks ir ārzemnieks, kurš pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu?
 • valdes locekļu nodarbināšana:
  • Kādas normas ir izslēgtas?
  • Un kas turpmāk regulēs šīs izslēgtās normas?
  • Bet ko tomēr neliedz jaunie grozījumi?
 • uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš;
 • atvaļinājuma naudas izmaksa:
  • Kādā situācijā, ņemot vērā jauno normu, iespējams samaksu par atvaļinājuma laiku izmaksāt citā laikā?
  • Kad ir vēlākais termiņš, kad ir veicama samaksa?
 • atpūtas dienas asins nodošanas gadījumā;
 • vidējās izpeļņas aprēķināšana:
  • Kāda neskaidrība ir novērsta par «pēdējiem sešiem mēnešiem»?
  • Kas bija pierādījies praksē attiecībā uz vidējās izpeļņas aprēķināšanu?
 • darbinieka apmācību izdevumu atlīdzināšana:
  • Kāds viedoklis attiecībā par šo jautājumu bija nostiprinājies tiesu praksē?
  • Kādas diskusijas šobrīd notikušas publiskajā telpā, apspriežot jauno grozījumu?
  • Kādas ir svarīgākās lietas jaunajā regulējumā par izdevuma atlīdzināšanu?
 • saīsināti kolektīvās atlaišanas termiņi;
 • bērna barošana ar krūti (papildināts ar maksimālo barošanas termiņu);
 • darbinieka invalīda atlaišana:
  • Kādos gadījumos turpmāk būs iespējams atlaist darbinieku invalīdu?
 • jauns regulējums par uzteikuma paziņošanas kārtību:
  • Kādā situācijā uzteikumu var nosūtīt pa e-pastu?
  • Kāda būtiska nianse jāņem vērā, ja uzteikumu sūta ierakstītā vēstulē?
  • Kā saņēmējs šo prezumpciju var atspēkot?
 • naudas summu izmaksa atlaišanas gadījumā:
  • Kā turpmāk varēs veikt visus maksājumus, ja ir tūlītēja darba tiesisko attiecību izbeigšana?
 • virsstundu darbs;
 • summētais darba laiks;
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums:
  • Kas jaunajā likumā ir atšķirīgs no tā, ko bija secinājis Augstākās tiesas Senāts? Vai likumdevējs šo tiesu praksi uzskatīja par nepamatotu?!

Rokasgrāmatas abonentiem pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

 • PIETEIKUMS par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ģimenes maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu;
 • PIETEIKUMS par izpildraksta izsniegšanu;
 • PASKAIDROJUMS PRASĪBAS PIETEIKUMAM maza apmēra prasībā par naudas piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par zaudējumu atlīdzības piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par aizdevuma summas atmaksu un līgumsoda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par parāda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugus nosūtām e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

«COBALT» komandu veido 120 advokātu un juristu. «COBALT» profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu izšķiršana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

«COBALT» ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Baltijā un Baltkrievijā. «COBALT» biroji ir Baltijā un starptautiski atzīti juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri jau vairāk nekā divas desmitgades piedāvā juridiskos pakalpojumus lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, finanšu, valsts un pašvaldību iestādēm.