Vai pirms pieteikuma iesniegšanas Eiropas Cilvēktiesību tiesai jāvēršas Satversmes tiesā?

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā.

«Tiesvedības rokasgrāmatas» jaunākajos apjomīgajos papildinājumos rokasgrāmatas autori ZAB COBALT sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Vai pirms pieteikuma iesniegšanas Eiropas Cilvēktiesību tiesai jāvēršas Satversmes tiesā?
 • Kā aprēķināms termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai saskaņā ar Satversmes tiesas skaidrojumu?

Plašāk to var skatīt 8. nodaļā «Tiesvedība Satversmes tiesā»:

 • 8.1. «Satversmes tiesas kompetence»;
 • 8.2. «Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa»;
 • 8.3. «Pieteicēji»;
 • 8.4. «Konstitucionālā sūdzība»;
 • 8.5. «Procesa gaita»;
 • 8.6. «Nolēmuma nozīme».

Detalizētāk skatot, iespējams gūt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāda ir Satversmes tiesas atšķirība no «parastajām tiesām»?
 • Kādi lūgumi un kāpēc netiks uzskatīti par pareiziem?
 • Vai vēršanās Satversmes tiesā ir priekšnoteikums sūdzības pieņemamībai Eiropas Cilvēktiesību tiesā?
 • Kādus norādījumus ieteicams ievērot situācijās, kurās pastāv pamatotas šaubas par Satversmes tiesas kompetenci?
 • Kas Satversmes tiesā var apstrīdēt ministra rīkojumu, piemēram, teritorijas plānošanas lietās?
 • Kāpēc jebkuru personai nelabvēlīgu normu varētu uzlūkot kā pamattiesību aizskārumu atbilstoši Satversmes pamattiesībām?
 • Kāpēc konstitucionālo sūdzību var iesniegt arī juridiska persona?
 • Vai paviršu lietas vešanu var kvalificēt kā vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu neizmantošanu?
 • Kāpēc vispārsvarīgums un būtisks kaitējums ir «atvērti» jēdzieni?
 • Kāds skaidrojums dominē pagaidām praksē nerisinātam jautājumam par pretrunīgu Satversmes tiesas atziņu nozīmi?

Tāpat šī gada laikā autors sagatavoja dažādus tiesvedības dokumentu paraugus, līdz ar to rokasgrāmatas abonentiem pieejami šādi paraugi:

 • PIETEIKUMS par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ģimenes maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par maksātnespējas procesa pasludināšanu;
 • PIETEIKUMS par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu;
 • PIETEIKUMS par izpildraksta izsniegšanu;
 • PASKAIDROJUMS PRASĪBAS PIETEIKUMAM maza apmēra prasībā par naudas piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par zaudējumu atlīdzības piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par aizdevuma summas atmaksu un līgumsoda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par parāda piedziņu;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS par dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • PRASĪBAS PIETEIKUMS maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugus nosūtām e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

«COBALT» komandu veido 120 advokātu un juristu. «COBALT» profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu izšķiršana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

«COBALT» ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Baltijā un Baltkrievijā. «COBALT» biroji ir Baltijā un starptautiski atzīti juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri jau vairāk nekā divas desmitgades piedāvā juridiskos pakalpojumus lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, finanšu, valsts un pašvaldību iestādēm.