Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā uzvarēt publisko iepirkumu konkursos?

Pēdējo gadu laikā publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ilgtermiņa līgumus, un nav nekādu šaubu par partneru maksātspēju vai arī par to, ka tie izpildīs uzņemtās saistības.

Tomēr, vēloties ienākt šajā specifiskajā tirgū, tikai ar kopējo biznesa principu izprašanu nepietiek. Publiskie iepirkumi ir sarežģīts un normatīvi reglamentēts process, tāpēc piedalīšanās šajos iepirkumos prasa specifiskas zināšanas.

Publiskie iepirkumi ir reglamentēti Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Reglamentēšanas galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir nodrošināt brīvu konkurenci starp piegādātājiem un novērst tā saucamās beztarifu barjeras, t.i., barjeras, kas izriet no konkrētās dalībvalsts protekcionisma politikas attiecībā uz nacionālajiem piegādātājiem, savukārt nacionālajā likumdošanā jābūt inkorporētām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, līdz ar to pareiza nacionālā Publisko iepirkumu likuma normu lietošana ir nepieciešama, lai netiktu pārkāpti ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības tiesiskie akti.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatā» ir izskatīti svarīgākie publisko iepirkumu aspekti gan publiskajā, gan privātajā sektorā, to galvenie principi, lietojamie dokumenti, pēc iespējas plaši izskatīta visu iepirkuma procedūru norise, iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība.

Rokasgrāmata atklāj kritērijus, pēc kuriem tiek izvēlēti konkursu uzvarētāji, un skaidro, kā aizstāvēt savas intereses publiskajos iepirkumos.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata»:

 • palīdzēs izprast Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas saistīti ar publisko iepirkumu tirgu;
 • komentē nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus un tiesu praksi publisko iepirkumu procesā;
 • sniedz praktisku ieskatu iepirkumu konkursu juridiskajās un praktiskajās niansēs, ar kurām konkursos iesaistītajiem nākas saskarties ceļā uz pasūtījuma iegūšanu;
 • paskaidro, kā jānotiek publiskajiem iepirkumiem, apskatot to procesu un katru tā posmu;
 • atvieglos dokumentu noformēšanu gan konkursu rīkotājiem, gan ieinteresētajiem dalībniekiem, dos iespēju izmantot labākās biznesa prakses un profesionāļu pieredzi.

Rokasgrāmatas tematika

 • Publisko iepirkumu reglamentēšana pēc Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesiskiem aktiem
 • Paziņojumi un uzaicinājumi
 • Piegādātājam izsniedzamie dokumenti, informācija
 • Piegādātāja iesniedzamie dokumenti
 • Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
 • Iepirkumu procedūras komunālajā sektorā
 • Vispārīgā vienošanās
 • Elektroniskie iepirkumi
 • Iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība
 • Iepirkumi aizsardzības un drošības jomā
 • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma piemērošanas joma
 • Administratīvie sodi par normatīvo aktu pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā

ZAB "PRIMUS DERLING"

ZAB "PRIMUS DERLING"

Divi vadošie komerctiesību zvērinātu advokātu biroji – "Primus" Latvijā un Lietuvā un "Derling" Igaunijā – izveido jaunu Baltijas advokātu biroju aliansi. Sākot ar 2018. gada 27. septembri, jaunā alianse darbojas ar nosaukumu "PRIMUS DERLING" Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā – "DERLING PRIMUS". Kopā apvienojoties vairāk nekā 80 juristiem un atbalsta personālam, ir izveidota augsti kvalificēta komanda ar četriem birojiem visās trīs Baltijas valstīs. Jaunā alianse būs īpaši nozīmīga klientiem tādās darbības jomās kā uzņēmumu iegāde un apvienošana, pārrobežu strīdu risināšana, nekustamā īpašuma projekti un normatīvā regulējuma jautājumi visās Baltijas valstīs

ZAB "PRIMUS DERLING", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

Kristīne Gaigule-Šāvēja
Kristīne
Gaigule-Šāvēja
Zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir specializējusies nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, komerctiesībās un komercdarījumos, banku un finanšu tiesībās, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī uzņēmumu iegādi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore.

Sintija Radionova
Sintija
Radionova
Zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Sintija Radionova ir specializējusies publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos, tiesvedībā un strīdu risināšanā, darba tiesībās un imigrācijā. Viņas galvenās prakses jomas ietver arī komerctiesības, banku un finanšu tiesības, uzņēmumu iegādi un reorganizāciju, parādu atgūšanu, enerģētiku un jūras tiesības. Sintija Radionova kā lektore ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, kā arī publiskās un privātās partnerības jautājumos.

MAQS Law Firm

ZAB PRIMUS DERLING turpina uzturēt "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica MAQS Law Firm – advokātu biroju grupa, kas specializējas, piemēram, komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu jautājumos. Rokasgrāmatai materiālu izstrādāja MAQS Law Firm

Sergejs
Petrovs
Zvērināts advokāts
Anna
Kosinska
Juriste
Agris
Reinis
Jurists
25.08.2015

Jauns regulējums nepapamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanā

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti ir iekļāvuši komentārus par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā ar 1. augustu.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata» ir papildināta ar:

 • likumā ieviesto iespēju veikt būtiskus grozījumus iepirkuma līgumā, ja to apmērs nepārsniedz de minimis robežvērtību;
 • grozījumiem pretendentu izslēgšanas noteikumos, kas tika pieņemti, lai veicinātu nodokļu savlaicīgu nomaksu;
 • jaunu regulējumu nepapamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanas pienākumā.

Jaunākie papildinājumi iekļauti šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.9. «Prasības piegādātājam» – apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;
 • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums» – nepamatoti lēts piedāvājums;
 • 1.11. «Iepirkuma līgums» – iepirkuma līguma noteikumu grozīšana;
 • 5.7.2. «Iepirkumi, kuriem nepiemēro PIL regulētās iepirkuma procedūras un kurus veic PIL 8.2pantā noteiktajā kārtībā» – iepirkuma komisijas izveidošana, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise.
25.05.2015

Praktiski ieteikumi, kā sagatavot IUB tehnisko specifikāciju

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti ir papildinājuši nodaļu par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, ietverot:

 • praktiskus IUB ieteikumus tehniskās specifikācijas sagatavošanai, piedāvājumu vērtēšanai, kā arī pārtikas produktu dalīšanai grupās;
 • informāciju par 2015. gada 18. februārī Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr. 83 «Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015.–2017. gadam»;
 • informāciju par Eiropas Savienības izstrādātajām vadlīnijām zaļā publiskā iepirkuma piemērošanā.

Rokasgrāmata papildināta arī ar jaunu nodaļu par Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumiem un tiesu prakses aktualitātēm saistībā ar iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir atbilstoši papildinātas vai izveidotas jaunas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 1.13. «Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana»:
  • Iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas tiesiskās sekas;
 • 1.14. «Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi»;
 • 5.8.1. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes iepirkumiem»:
  • Tehniskā specifikācija;
  • Piedāvājumu izvēles kritēriji;
 • 5.8.2. «Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem»:
  • Tehniskā specifikācija;
  • Piedāvājumu izvēles kritēriji;
 • 5.8.3. «Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.–2017. gadam»;
 • 5.8.4. «Zaļais publiskais iepirkums ES».
24.02.2015

Kā piemērot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem?

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti ir iekļāvuši šādu informāciju:

 • zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas atziņas attiecībā uz sūdzību iesniegšanas termiņiem.

Līdz ar to rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu apakšnodaļu 5.8. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem» – 2014. gada 6. novembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 673 «Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem», kas nosaka prasības publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides kritērijus (zaļais publiskais iepirkums), un to piemērošanas kārtību, kā arī piemērojamos piedāvājuma izvēles kritērijus pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Tāpat arī šajā nodaļā ir norādīti principi, kas jāievēro pārtikas produktu iepirkumā. Šajā apakšnodaļā detalizēti skatīti šādi jautājumi:

 • 5.8.1. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes iepirkumiem» – pārtikas produktu piegādes iepirkumu dala daļās. Daļas veido, ņemot vērā vienu vai vairākas pazīmes. Tehniskā specifikācija – pasūtītājs iekļauj tehniskajā specifikācija prasības, kas atbilst pārtikas produktu iepirkuma principiem. Pārtikas produktu piegādes iepirkumam piemēro piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumu izvēles kritēriji. Līgumā ietveramās prasības. Principu piemērošana pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti, piemērojot PIL 8.2 panta piecpadsmito daļu (t.i., gadījumos, kad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot PIL regulēto «mazo» iepirkumu procedūru).
 • 5.8.2. «Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem» tehniskā specifikācija, piedāvājumu izvēles kritēriji, līgumā ietveramās prasības.

Tāpat atbilstoši papildinātas šādas apakšnodaļas:

 • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»;
 • 9.1. «Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un strīdi par PIL noteikumu pārkāpumu» – iekļauta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014. gada decembra prakse.