Elektronisko iepirkumu sistēma

Elektronisko iepirkumu sistēma

Cena (ieskaitot PVN): 24.88 €

Publiskā sektora direktīvas 52. apsvērumā noteikts, ka elektroniskajiem informācijas un saziņas līdzekļiem vajadzētu kļūt par standarta līdzekļiem saziņai un informācijas apmaiņai iepirkuma procedūrās, jo tie ievērojami palielina ekonomikas dalībnieku iespējas piedalīties iepirkuma procedūrās visā iekšējā tirgū, būtiski vienkāršojot līgumu publicēšanu un palielinot iepirkuma procesu efektivitāti un pārredzamību. 

Elektroniskie līdzekļi ir tādi līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei (PIL 1. panta 7. punkts). Izmantojot elektroniskos līdzekļus, iepirkumu procedūras var noritēt ērtāk un efektīvāk, tādējādi atvieglojot procedūras norisi visām iesaistītajām pusēm.

Attiecīgi no 2019. gada pasūtītāji, kuri veic iepirkumu PIL noteiktajā kārtībā, iepriekš noteikto pircēja profilā ievietojamo informāciju ievietos EIS, kurā saskaņā ar PIL 36. panta pirmo daļu pasūtītājam būs jānodrošina brīva un tieša elektroniska piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EIS jau šobrīd un vēl jo vairāk turpmāk vajadzētu nodrošināt efektīvāku un pārredzamāku publisko iepirkumu procedūru norisi, tādējādi arī sekmējot konkurenci piegādātāju starpā un izdevīgāku iepirkumu pasūtītājam.

ZAB "PRIMUS DERLING"

ZAB "PRIMUS DERLING"

Divi vadošie komerctiesību zvērinātu advokātu biroji – "Primus" Latvijā un Lietuvā un "Derling" Igaunijā – izveido jaunu Baltijas advokātu biroju aliansi. Sākot ar 2018. gada 27. septembri, jaunā alianse darbojas ar nosaukumu "PRIMUS DERLING" Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā – "DERLING PRIMUS". Kopā apvienojoties vairāk nekā 80 juristiem un atbalsta personālam, ir izveidota augsti kvalificēta komanda ar četriem birojiem visās trīs Baltijas valstīs. Jaunā alianse būs īpaši nozīmīga klientiem tādās darbības jomās kā uzņēmumu iegāde un apvienošana, pārrobežu strīdu risināšana, nekustamā īpašuma projekti un normatīvā regulējuma jautājumi visās Baltijas valstīs

ZAB "PRIMUS DERLING", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.