Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā uzvarēt publisko iepirkumu konkursos?

Pēdējo gadu laikā publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ilgtermiņa līgumus, un nav nekādu šaubu par partneru maksātspēju vai arī par to, ka tie izpildīs uzņemtās saistības.

Tomēr, vēloties ienākt šajā specifiskajā tirgū, tikai ar kopējo biznesa principu izprašanu nepietiek. Publiskie iepirkumi ir sarežģīts un normatīvi reglamentēts process, tāpēc piedalīšanās šajos iepirkumos prasa specifiskas zināšanas.

Publiskie iepirkumi ir reglamentēti Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Reglamentēšanas galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir nodrošināt brīvu konkurenci starp piegādātājiem un novērst tā saucamās beztarifu barjeras, t.i., barjeras, kas izriet no konkrētās dalībvalsts protekcionisma politikas attiecībā uz nacionālajiem piegādātājiem, savukārt nacionālajā likumdošanā jābūt inkorporētām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, līdz ar to pareiza nacionālā Publisko iepirkumu likuma normu lietošana ir nepieciešama, lai netiktu pārkāpti ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības tiesiskie akti.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatā» ir izskatīti svarīgākie publisko iepirkumu aspekti gan publiskajā, gan privātajā sektorā, to galvenie principi, lietojamie dokumenti, pēc iespējas plaši izskatīta visu iepirkuma procedūru norise, iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība.

Rokasgrāmata atklāj kritērijus, pēc kuriem tiek izvēlēti konkursu uzvarētāji, un skaidro, kā aizstāvēt savas intereses publiskajos iepirkumos.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata»:

 • palīdzēs izprast Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas saistīti ar publisko iepirkumu tirgu;
 • komentē nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus un tiesu praksi publisko iepirkumu procesā;
 • sniedz praktisku ieskatu iepirkumu konkursu juridiskajās un praktiskajās niansēs, ar kurām konkursos iesaistītajiem nākas saskarties ceļā uz pasūtījuma iegūšanu;
 • paskaidro, kā jānotiek publiskajiem iepirkumiem, apskatot to procesu un katru tā posmu;
 • atvieglos dokumentu noformēšanu gan konkursu rīkotājiem, gan ieinteresētajiem dalībniekiem, dos iespēju izmantot labākās biznesa prakses un profesionāļu pieredzi.

Rokasgrāmatas tematika

 • Publisko iepirkumu reglamentēšana pēc Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesiskiem aktiem
 • Paziņojumi un uzaicinājumi
 • Piegādātājam izsniedzamie dokumenti, informācija
 • Piegādātāja iesniedzamie dokumenti
 • Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
 • Iepirkumu procedūras komunālajā sektorā
 • Vispārīgā vienošanās
 • Elektroniskie iepirkumi
 • Iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība
 • Iepirkumi aizsardzības un drošības jomā
 • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma piemērošanas joma
 • Administratīvie sodi par normatīvo aktu pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā

ZAB "PRIMUS DERLING"

ZAB "PRIMUS DERLING"

Divi vadošie komerctiesību zvērinātu advokātu biroji – "Primus" Latvijā un Lietuvā un "Derling" Igaunijā – izveido jaunu Baltijas advokātu biroju aliansi. Sākot ar 2018. gada 27. septembri, jaunā alianse darbojas ar nosaukumu "PRIMUS DERLING" Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā – "DERLING PRIMUS". Kopā apvienojoties vairāk nekā 80 juristiem un atbalsta personālam, ir izveidota augsti kvalificēta komanda ar četriem birojiem visās trīs Baltijas valstīs. Jaunā alianse būs īpaši nozīmīga klientiem tādās darbības jomās kā uzņēmumu iegāde un apvienošana, pārrobežu strīdu risināšana, nekustamā īpašuma projekti un normatīvā regulējuma jautājumi visās Baltijas valstīs

ZAB "PRIMUS DERLING", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

Kristīne Gaigule-Šāvēja
Kristīne
Gaigule-Šāvēja
Zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir specializējusies nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, komerctiesībās un komercdarījumos, banku un finanšu tiesībās, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī uzņēmumu iegādi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore.

Sintija Radionova
Sintija
Radionova
Zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Sintija Radionova ir specializējusies publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos, tiesvedībā un strīdu risināšanā, darba tiesībās un imigrācijā. Viņas galvenās prakses jomas ietver arī komerctiesības, banku un finanšu tiesības, uzņēmumu iegādi un reorganizāciju, parādu atgūšanu, enerģētiku un jūras tiesības. Sintija Radionova kā lektore ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, kā arī publiskās un privātās partnerības jautājumos.

MAQS Law Firm

ZAB PRIMUS DERLING turpina uzturēt "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica MAQS Law Firm – advokātu biroju grupa, kas specializējas, piemēram, komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu jautājumos. Rokasgrāmatai materiālu izstrādāja MAQS Law Firm

Sergejs
Petrovs
Zvērināts advokāts
Anna
Kosinska
Juriste
Agris
Reinis
Jurists
11.05.2018

Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā

Atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam[1] (PIL) iepirkuma procedūrās publiskajā sektorā ir izmaiņas:

 • iepirkuma procedūrās (atklātā konkursā, slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām, konkursa dialogā, sarunu procedūrā) un metu konkursā, ņemot vērā to, ka PIL noteikto iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtību un termiņus šobrīd regulē ne tikai likums, bet arī Ministru kabineta izdotie noteikumi;
 • inovācijas partnerības procedūrā - jaunā iepirkumu procedūra, ko piemēro, lai uzsāktu ilgtermiņa sadarbību jauna inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei;
 • regulējumā, kas saskaņā ar pārņemtajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem paredz iepriekš nebijušu elektronisku informācijas un dokumentācijas apmaiņu, kā arī lielāku atklātību publiskajā iepirkumā;
 • kārtībā, kā veikt citu atsevišķo publisko iepirkumu, tostarp par PIL 2. pielikumā noteikto sociālo un citu īpašu pakalpojumu iepirkumu uzsākšanu;
 • citos nozīmīgos un apjomīgos nosacījumos, tostarp pienākums organizēt zaļo publisko iepirkumu vairākās jomās, nekā tas bija līdz šim.

Piemēram, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, inovācijas partnerības procedūra ir jauna iepirkumu procedūra, kuras piemērošanas mērķis ir izveidot ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei. Termins "inovācija" jāsaprot kā jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai procesa (piemēram, ražošanas, būvniecības procesa) ieviešana, jaunas tirdzniecības metodes vai jaunas organizatoriskās metodes ieviešana uzņēmējdarbībā, darbavietu organizēšanā vai ārējās attiecībās (Publiskā sektora direktīvas 2.panta 1.punkta 22.apakšpunkts). 

Šādas iepirkumu procedūras izveides nepieciešamība pamatota ar to, ka publiskais iepirkums ir īpaši svarīgs inovācijas veicināšanā, kam ir liela nozīme turpmākajai izaugsmei Eiropā, tostarp, lai palīdzētu atrisināt sabiedrības problēmas vai atbalstītu stratēģiju "Eiropa 2020" gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (Publiskā sektora direktīvas 95.apsvērums, 2.panta 1.punkta 22.apakšpunkts). Ilgtermiņa inovācijas partnerība dod iespēju jauna, inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar noteikumu, ka šādu inovatīvu produktu vai pakalpojumu vai inovatīvus būvdarbus var piegādāt atbilstoši noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par noteiktajām izmaksām, un saistībā ar minēto iegādi nav nepieciešama atsevišķa iepirkuma procedūra (Publiskā sektora direktīvas 49.apsvērums).

Savukārt zaļais publiskais iepirkums ir tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkums, kuru ietekme uz vidi to aprites ciklā ir mazāka nekā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādāti, nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus. Zaļā iepirkuma veicināšanas mērķis ir samazināt publiskajos iepirkumos iegādāto preču, pakalpojumu un būvdarbu ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, vienlaikus sekmējot videi draudzīgu preču un pakalpojumu tirgus attīstību un vietējās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu.

Saskaņā ar PIL 19.pantu pasūtītājs, sagatavojot iepirkumu, ņem vērā MK 2017.gada 20.jūnija noteikumus Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.353).

MK noteikumi Nr.353 nosaka:

 1. zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk – zaļais iepirkums) principus, prasības un to piemērošanas kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā iepirkuma prasības, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību;
 2. zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, kurus izmanto to preču un pakalpojumu publiskajā iepirkumā, kam zaļais iepirkums piemērojams obligāti. Šīs preču un pakalpojumu grupas ir: biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu apgaismojums un satiksmes signāli. Detalizēts šo preču un pakalpojumu raksturojums ir noteikts MK noteikumu Nr.353 1.pielikumā;
 3. zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, kurus var izmantot būvdarbu, kā arī citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā. Šīs preču un pakalpojumu grupas ir: būvdarbi (biroju ēkas), ceļu būve un satiksmes zīmes, ūdens sildītāji siltuma ražošanai, dārzkopības produkti un pakalpojumi, elektroenerģija, klozetpodi un pisuāri, koģenerācijas iekārtas, mēbeles, notekūdeņu infrastruktūra, sienu paneļi, izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums, tekstilpreces, transports, veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI). Detalizēts šo preču un pakalpojumu raksturojums ir noteikts MK noteikumu Nr.353 2.pielikumā;
 4. aprites cikla izmaksu metodiku enerģiju patērējošām precēm, kas noteikta MK noteikumu Nr.353 3.pielikumā.

 

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

 

  
 1. ^ Spēkā no 2017. gada 3. marta.
27.04.2018

Kādi ir apstākļi izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā?

Izslēgšanas nosacījumi

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 42.pants nosaka kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Jaunais PIL paredz iespēju pasūtītājam papildus obligātajiem izslēgšanas noteikumiem paredzēt papildu izslēgšanas noteikumus, tā sauktos «neobligātos» izslēgšanas noteikumus.

PIL 42.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pastāv jebkurš no turpmāk norādītajiem apstākļiem:

 1. kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
  1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
  2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
  3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
  4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
  5. cilvēku tirdzniecība,
  6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
 2. ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
 3. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;
 4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu šā likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar kandidātu vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
 5. kandidātam vai pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un kandidāts vai pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
 6. 6) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
 7. kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
  1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
  2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
 8. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.

PIL

Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata


 

29.09.2017

Atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam: iepirkuma līgums un tā grozīšana, piegādātājam izsniedzamie dokumenti un informācija

Rokasgrāmatas autors ZAB Primus turpina aktualizēt rokasgrāmatu atbilstoši jaunajam likumam! Šajos rokasgrāmatas papildinājumos aktualizētas vairākas nodaļas atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, tai skaitā:

 • iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana;
 • iepirkuma līgums un tā grozīšana;
 • piegādātājam izsniedzamie dokumenti un informācija;
 • paziņojumi un uzaicinājumi publiskā sektora iepirkumu procedūrās.

Detalizēti skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.11. «Iepirkuma līgums»;
 • 1.12. «Iepirkuma identifikācijas numurs»;
 • 1.13. «Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana»;
 • 2.1. «Paziņojumi publisko iepirkumu procedūrās. Paziņojuma veidi»;
 • 2.2. «Uzaicinājumi publisko iepirkumu procedūrās»;
 • 3.1. «Tehniskā specifikācija»;
 • 3.2. «Nolikumi»;
 • 3.3. «Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība un to izsniegšana»;
 • 3.4. «Iepirkuma procedūras dokumentu izskaidrošana un grozīšana»;
 • 3.5. «Kandidātu un pretendentu informēšana par rezultātiem».
18.07.2017

Jaunais Publisko iepirkumu likums. Prasības piegādātājiem. Līgumcenas noteikšana. Likuma piemērošanas izņēmumi

Rokasgrāmatas autors ZAB Primus turpina aktualizēt rokasgrāmatu atbilstoši jaunajam likumam! Šajos rokasgrāmatas papildinājumos aktualizētas vairākas nodaļas atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, tai skaitā:

 • piegādātājiem piemērojamās prasības, izslēgšanas noteikumi, tiesības atjaunot uzticamību, apakšuzņēmēju piesaistīšana;
 • līgumcenas noteikšanas normatīvais regulējums;
 • publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi u.c.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.2. «Publisko iepirkumu principi» – vienlīdzības princips, nediskriminēšanas princips, savstarpējas atzīšanas princips, atklātības princips, proporcionalitātes princips;
 • 1.3. «Konfidencialitāte»;
 • 1.4. «Publisko iepirkumu dalībnieki» – pasūtītājs (publiska persona vai tās institūcija, biedrība vai nodibinājums, privāto tiesību juridiskā persona); piegādātāji, kandidāti, pretendenti; Iepirkumu uzraudzības birojs; eksperti un lietpratēji (PIL paredzētais regulējums – eksperts, kuru ir tiesīga pieaicināt iepirkuma komisija, eksperts vai lietpratējs, kuru ir tiesīgs pieaicināt IUB);
 • 1.5. «Iepirkuma komisija» – PIL un SPSL paredzētais regulējums (iepirkuma komisijas mērķi un uzdevumi, iepirkuma komisijas izveidošana, iepirkuma komisijas skaitliskais sastāvs, prasības iepirkuma komisijas locekļiem un iepirkuma dokumentācijas sagatavotājiem utt.);
 • 1.6. «Centralizētie iepirkumi»;
 • 1.7. «Līgumcena» (preču, būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma līgumcenas aprēķināšanas noteikumi; atsevišķu pakalpojumu un piegāžu veidu līgumcenas aprēķināšanas specifika; līgumi, kuros tiek noteikti tikai cenu veidošanas noteikumi utt.);
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem» – kvalifikācijas prasības, minimālais atbilstības līmenis, piegādātāja tiesības balstīties uz cita piegādātāja resursiem, kā arī apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā, kandidāta un pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai, kandidātu un pretendentu saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, kandidātu un pretendentu tehniskās un profesionālās spējas utt.;
 • 1.10. «Piegādātāja vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums» – īpaši noteikumi iepirkumiem autotransporta jomā un par energoefektivitāti;
 • 1.14. «Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi».

Turpiniet sekot līdzi rokasgrāmatas aktualizācijai! Jau šobrīd darbs tiek turpināts, lai nodrošinātu rokasgrāmatas nozīmi publiskās iepirkuma jomas izpratnei.

26.05.2017

Jaunā Publisko iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas

«2017. gada 1. martā stājies spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums un 2017. gada 1. aprīlī stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Abos likumos ieviestas daudzas izmaiņas un jaunumi, tādēļ «Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos aplūkotas būtiskākās izmaiņas, kuras ievieš jaunais regulējums, piemēram, jauni izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības, jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā u.c.,» rokasgrāmatas izmaiņu sākumu skaidro autors ZAB Primus.

Plašāk uzziniet 1.1. «Publisko iepirkumu reglamentējošie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti»:

 • 1.1.1. «Latvijas Republikas tiesību akti»;
 • 1.1.2. «ES tiesību akti»;
 • 1.1.3. «ES direktīvu ieviestās izmaiņas»;
 • 1.1.4. «Jaunā Publisko iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas»:
  • pasūtītājs informēs par plānotajiem iepirkumiem;
  • jauni likuma un procedūru piemērošanas izņēmumi;
  • jaunas iepirkuma procedūras;
  • jauni iepirkuma procedūru izslēgšanas noteikumi un uzticamības atjaunošana;
  • jaunumi saistībā ar apakšuzņēmējiem;
  • kvalifikācijas prasība – saimnieciskais un finansiālais stāvoklis;
  • kvalifikācijas prasība – tehniskās un profesionālās spējas;
  • jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā;
  • izmaiņas «mazajos iepirkumos» un 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumos (sociālie un citi īpašie pakalpojumi);
  • jaunas līgumcenu robežvērtības piegādēm un pakalpojumiem;
 • 1.1.5. «Jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas»:
  • iepirkumu plānošana;
  • jauni likuma piemērošanas izņēmumi;
  • jaunas iepirkuma procedūras;
  • jauni izslēgšanas noteikumi iepirkuma procedūrās un uzticamības atjaunošana;
  • jaunumi saistībā ar apakšuzņēmējiem;
  • kvalifikācijas prasība – saimnieciskais un finansiālais stāvoklis;
  • kvalifikācijas prasība – tehniskās un profesionālās spējas;
  • jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā;
  • izmaiņas 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumos (sociālie un citi īpašie pakalpojumi).

Pārējās rokasgrāmatas nodaļas vēl ir izstrādes procesā, tāpēc plānojam, ka mēneša laikā būs papildinājumu turpinājums. Šī gada laikā tiks nodrošināta rokasgrāmatas aktuālā versija, atkal spējot nodrošināt būtisko informācijas avotu par PIL likuma izpratni.

29.11.2016

Kas ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments?

 • Kas ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments?
 • Kas nosaka šādu iepirkumu veidlapu dokumentu paraugus?
 • Kādi ir ierobežojumi attiecībā uz gada minimālā finanšu apgrozījuma prasībām?

Izmaiņas publisko iepirkumu jomā turpina skaidrot rokasgrāmatas autors ZAB Primus, sniedzot atbildes gan uz minētajiem, gan daudziem citiem jautājumiem, vienlaicīgi precizējot būtiskus aspektus iepirkumu jomā, kas saistīti ar normatīvo aktu izmaiņām.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.8. «Līgumcenu robežas»;
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»;
 • 2.1. «Paziņojumi publisko iepirkumu procedūrās. Paziņojumu veidi»;
 • 4.2. «Piedāvājums»;
 • 5.7. «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība»;
 • 5.8. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem»;
 • 6.1. «Iepirkumu procedūru veidi komunālajā sektorā»;
 • 9.1. «Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un strīdi par PIL noteikumu pārkāpumiem».

Ieskatam piedāvājam nelielu citātu no autora ZAB Primus skaidrojuma par atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtību saistītā ar pakalpojumu iepirkuma tiesisko regulējumu:

«Saskaņā ar PIL 8.panta astoto daļu tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi (būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru priekšmets daļēji ietver PIL 2.pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus vai daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir visaugstākā.»

27.08.2016

Kādi jauni nosacījumi un regulējumi?

Kādi ir jauni nosacījumi un regulējumi? Uzzini rokasgrāmatas jaunākajos apjomīgajos papildinājumos! Plašās izmaiņas publisko iepirkumu jomā skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Primus (kopš 2015. gada 14. decembra ZAB Redot mainītais nosaukums), ietverot šādus būtiskus aspektus:

 • jaunos nosacījumus attiecībā uz iepirkumu komisijas darbības principiem un stingrākas papildu prasības;
 • SPSL ieviesto regulējumu attiecībā uz iepirkumu komisijas izveidi un darbības principiem;
 • jaunos nosacījumus attiecībā uz kandidātu un pretendentu izslēgšanu;
 • jauno regulējumu, kas paredz uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.4. «Publisko iepirkumu dalībnieki»;
 • 1.5. «Iepirkuma komisija»;
 • 1.7. «Līgumcena»;
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»;
 • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»;
 • 1.11. «Iepirkuma līgums»;
 • 5.1. «Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā»;
 • 5.2. «Atklāts konkurss»;
 • 5.3. «Slēgts konkurss»;
 • 5.4. «Konkursa dialogs»;
 • 5.5. «Sarunu procedūra»;
 • 5.6. «Metu konkurss»;
 • 5.7. «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība».

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka līdz ar citām apjomīgajām izmaiņām nākamajos papildinājumos vēl tiks papildināta 5.7. nodaļa «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība», kurā izmaiņas radās šo papildinājumu noslēguma posmā, tāpēc jaunākās aktualitātes vēl nepaguva iekļaut. Sekojiet līdzi pilnveidotajai redakcijai nākamajos papildinājumos!

Ielūkojoties jaunākajos papildinājumos, ieskatam neliels citāts, kā autors ZAB Primus skaidro uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu:

«Sākot ar 2016.gada 20.maiju, PIL ir papildināts ar 39.3pantu, kas sniedz iespēju kandidātam, pretendentam vai personālsabiedrības biedram pierādīt savu uzticamību, pat ja uz to ir attiecināmi iepriekš minētie izslēgšanas nosacījumi.

Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs atbilst minētajiem izslēgšanas nosacījumiem (izslēgšanas nosacījumu 1.–7.punkts), kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs atbilst minētajiem izslēgšanas nosacījumiem (izslēgšanas nosacījumu 1.–7.punkts), pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē [..].»

25.05.2016

Ieteikumi publisko iepirkumu rīkotājiem pārejas periodā, sākot ar 2016. gada 18. aprīli. Īpaši noteikumi par preču un pakalpojumu energoefektivitātes līmeņa izvērtēšanu

Kas publisko iepirkumu rīkotājiem jāņem vērā šajā pārejas periodā? Kādi īpaši noteikumi jāievēro par preču un pakalpojumu energoefektivitātes līmeni un autotransportu jomā? Ko svarīgi izprast par vispārīgās vienošanās grozīšanu? Atbildes uz šiem un citiem aktuālajiem publisko iepirkumu jautājumiem pieejamas jaunākajos papildinājumos, jo rokasgrāmatas autors ZAB Primus (kopš 2015. gada 14. decembra ZAB Redot mainītais nosaukums) ietvēris:

 • ieteikumus publisko iepirkumu rīkotājiem pārejas periodā, sākot ar 2016. gada 18. aprīli līdz brīdim, kad tiks pārņemti noteikumi jauno direktīvu iepirkumu jomā un spēkā stāsies jaunais PIL un SPSL (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums);
 • IUB skaidrojumus par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšanu;
 • īpašus noteikumus, kas uzliek par pienākumu izvērtēt preču un pakalpojumu energoefektivitātes līmeni, organizējot iepirkumus virs MK noteiktās līgumcenu robežas, kā arī iespēju piešķirt papildu punktus par energoefektivitāti saimnieciski visizdevīgākā vērtēšanas kritērija ietvaros;
 • īpašus noteikumus iepirkumiem autotransporta jomā.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.1. «Publisko iepirkumu reglamentējošie LR un ES tiesību akti»;
 • 1.8. «Līgumcenu robežas»;
 • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»;
 • 1.11. «Iepirkuma līgums».
26.02.2016

Kas liecina par to, ka piedāvājums, iespējams, ir nepamatoti lēts?

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Primus (kopš 2015. gada 14. decembra ZAB Redot mainītais nosaukums) ietvēris:

 • normatīvo aktu grozījumus saistībā ar iepirkuma procedūras piemērošanas izņēmumiem;
 • līgumcenu robežu izmaiņas;
 • IUB skaidrojumu par izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona;
 • IUB skaidrojumu par darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi kā vienu no pazīmēm, kas liecina par to, ka piedāvājums, iespējams, ir nepamatoti lēts;
 • tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu jomā.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.8. «Līgumcenu robeža»;
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»;
 • 1.10. «Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»;
 • 1.13. «Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana»;
 • 1.14. «Publisko iepirkumu likumu piemērošanas izņēmumi»;
 • 5.7. «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība».
25.11.2015

Tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu jomā

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Primus (kopš 2015. gada 14. decembra ZAB Redot mainītais nosaukums) ietvēris:

 • normatīvo aktu grozījumus saistībā ar iepirkuma procedūras piemērošanas izņēmumiem;
 • līgumcenu robežu izmaiņas;
 • IUB skaidrojumu par izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona;
 • IUB skaidrojumu par darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi kā vienu no pazīmēm, kas liecina par to, ka piedāvājums, iespējams, ir nepamatoti lēts;
 • tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu jomā.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 1.8. «Līgumcenu robeža»;
 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»;
 • 1.10. «Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»;
 • 1.13. «Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana»;
 • 1.14. «Publisko iepirkumu likumu piemērošanas izņēmumi»;
 • 5.7. «Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtība».