Ievads

Pēdējo gadu laikā publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ilgtermiņa līgumus, un nav nekādu šaubu par partneru maksātspēju vai arī par to, ka tie izpildīs uzņemtās saistības.

Tomēr, vēloties ienākt šajā specifiskajā tirgū, tikai ar kopējo biznesa principu izprašanu nepietiek. Publiskie iepirkumi ir sarežģīts un normatīvi reglamentēts process, tāpēc piedalīšanās šajos iepirkumos prasa specifiskas zināšanas.

Redzot iespējas, ko paver valsts un pašvaldību iepirkumi, vēlamies sniegt praktisku ieskatu iepirkumu konkursu juridiskajās un praktiskajās niansēs, ar kurām konkursos iesaistītajiem nākas saskarties ceļā uz pasūtījumu iegūšanu.

Publiskie iepirkumi ir reglamentēti Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Reglamentēšanas galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir nodrošināt brīvu konkurenci starp piegādātājiem un novērst tā saucamās beztarifu barjeras, t.i., barjeras, kas izriet no konkrētās dalībvalsts protekcionisma politikas attiecībā uz nacionālajiem piegādātājiem, savukārt nacionālajā likumdošanā jābūt inkorporētām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, līdz ar to pareiza nacionālā Publisko iepirkumu likuma normu lietošana ir nepieciešama, lai netiktu pārkāpti ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības tiesiskie akti.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatā» ir izskatīti svarīgākie publisko iepirkumu aspekti gan publiskajā, gan privātajā sektorā, to galvenie principi, lietojamie dokumenti, pēc iespējas plaši izskatīta visu iepirkuma procedūru norise, iesniegumu, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata» palīdzēs izprast Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas saistīti ar publisko iepirkumu tirgu, atvieglos dokumentu noformēšanu gan konkursu rīkotājiem, gan ieinteresētajiem dalībniekiem, dos iespēju izmantot labākās biznesa prakses un profesionāļu pieredzi.

Lai arī, mūsuprāt, izdevumā esam aptvēruši būtiskākos jautājumus, tomēr ir jāņem vērā, ka iepirkumu konkursu situācijas ir atšķirīgas, tādējādi šis izdevums izmantojams kā ceļvedis, taču rūpīgai katra gadījuma izvērtēšanai ieteicams piesaistīt kvalificētus speciālistus.

Izdevniecība Dienas Bizness

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» autori

Zvērinātu advokātu birojs Primus turpina uzturēt «Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs MAQS Law Firm.

ZAB Primus, balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB Primus praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

PRIMUS

 

GaiguleKristīne Gaigule-Šāvēja – zvērinātu advokātu biroja Primus partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir specializējusies publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, komerctiesībās un komercdarījumos, banku un finanšu tiesībās. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī uzņēmumu apvienošanu un iegādi, kapitāla tirgus un pārvadājumu tiesības. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir publikāciju autore, viņa kā lektore ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, publiskās un privātās partnerības jautājumos.

 

 

SintijaSintija Radionova – zvērinātu advokātu biroja Primus partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Sintija Radionova ir specializējusies publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos, tiesvedībā un strīdu risināšanā, darba tiesībās un imigrācijā. Viņas galvenās prakses jomas ietver arī komerctiesības, banku un finanšu tiesības, uzņēmumu iegādi un reorganizāciju, parādu atgūšanu, enerģētiku un jūras tiesības. Sintija Radionova kā lektore ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, kā arī publiskās un privātās partnerības jautājumos.

 

ZAB Primus

Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67357010

Fakss: 67357011

E-pasts: riga@primus.legal

www.primus.legal

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» izstrādāšanā piedalījās:

© Sergejs Petrovs – zvērināts advokāts, 2007–2011

© Anna Kosinska – juriste, 2007–2011

© Agris Reins – jurists, 2007–2011

Normatīvie akti

Aicinām skatīt aktuālo redakciju šādiem normatīvajiem aktiem:

  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam;
  • Publisko iepirkumu likumam;
  • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam.

Lietotie saīsinājumi

ADJL

2011.gada 13.oktobra Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

APL

2001.gada 25.oktobra Administratīvā procesa likums

CPV

Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās

CL

1937.gada 28.janvāra Civillikums

DIS

Dinamiskā iepirkumu sistēma

EKT

Eiropas Savienības Tiesa (iepriekš – Eiropas Kopienu Tiesa)

EIS

Elektronisko iepirkumu sistēma

EKT

Eiropas Kopienu Tiesa

EMAS

Vides pārvaldības un audita sistēma

IAL

1998.gada 29.oktobra Informācijas atklātības likums

IUB

Iepirkumu uzraudzības birojs

KCL

2000.gada 13.aprīļa Komerclikums

Komunālā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/25/EK

LR

Latvijas Republika

Militārā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīva 2009/81/EK

MK

Latvijas Republikas Ministru kabinets

PIL

2016.gada 15.decembra Publisko iepirkumu likums

Norises kārtības noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 «Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība»

PPPL

2009.gada 18.jūnija Publiskās un privātās partnerības likums

Publiskā sektora direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/24/EK

PVN

pievienotās vērtības nodoklis

SPSL

2017.gada 2.februāra Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

SPS Norises kārtības noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

0% (1 / 354)
0% (1 / 354)
Top