Publiskie iepirkumi: līgumcenu robežvērtības, iepirkumi komunālajā sektorā, vispārīgā vienošanās un strīdu izskatīšana

Rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu birojs "Primus" akcentē būtiskākos papildinājumus:

  • aktualizētas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības un apkopota informācija par pienākumiem, kuri izriet gadījumā, ja plānotā līgumcena sasniedz noteikto robežvērtību;
  • iekļauta atjaunināta informācija par iepirkumu veikšanas kārtību dažādiem iepirkumu veidiem komunālajā sektorā, kā arī no Ministru kabineta noteikumiem izrietošajiem minimālajiem pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņiem atkarībā no iepirkuma veida komunālajā sektorā;
  • raksturota vispārīgā vienošanās noslēgšanas kārtība attiecībā uz vispārīgajām vienošanām, kuras noslēgtas
    • pēc 01.03.2017. Publisko iepirkuma likuma gadījumā un
    • pēc 01.04.2017. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma gadījumā;
  • ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, kā arī aktuālo Latvijas un Eiropas Savienības tiesu praksi, apskatītas tiesības apstrīdēt (iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā) un pārsūdzēt (iesniedzot pieteikumu tiesā) pasūtītāja rīcību, kā arī tiesības pārsūdzēt noslēgtā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās spēkā esamību, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu.

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata