Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Aktuālākā judikatūra un jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas ir rokasgrāmatas autora biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" papildinājumu uzmanības centrā.

Ar 2020. gada 1. jūliju spēkā stājas Administratīvās atbildības likums, kas funkcionāli aizstāj Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk – LAPK), tāpēc šajos rokasgrāmatas papildinājumos komentēta likuma jaunā XVI nodaļa "Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā". Autors atzīmē, ka LAPK kodols ir palicis nemainīgs un ir veidots citā tiesību sistēmā, jo šī normatīvā akta pirmsākums ir Latvijas PSR Augstākajā padomē pieņemtais Latvijas PSR Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas stājās spēkā 1985. gada 1. jūlijā. LAPK neatkarīgas Latvijas Republikas ietvaros ir ticis vairāk nekā 150 reizes grozīts. Ņemot vērā minēto, LAPK aizstāšana ar mūsdienīgu un Latvijas Republikas sistēmai piederīgu likumu ir likumsakarīgs notikums. Pārkāpumi, kas saistīti ar nodokļu jomu, ir specifiski, un pārkāpumu pamats nereti meklējams vairāk nekā vienā ar nodokļu jomu saistītā normatīvajā aktā, līdz ar to nodokļu jomas LAPK definētie pārkāpumi ir modernizēti un pārnesti uz likumu "Par nodokļiem un nodevām", tajā izveidojot jaunu XVI nodaļu. Vienlaikus jāņem vērā, ka nodokļu sistēmā ir diezgan plašs normatīvo aktu loks, tādēļ likuma XVI nodaļā ietvertais regulējums paredz, ka pārkāpumu saturs un raksturs plašāk meklējams arī citos nodokļu vai nodevu likumos.

Cita starpā komentāri arī šādi panti, piemēram:

  • 22. panta pirmās daļas 6. punkts – paplašinātas VID tiesības sniegt informāciju labticīgiem nodokļu maksātājiem par viņu darījumu partneriem, ja VID no savā rīcībā esošās informācijas identificē nodokļu riskus;
  • 60. panta 1. daļa – paplašinātas tiesības VID piemērot sodus un piedzīt nodokļu maksājumus ne tikai no uzņēmumu amatpersonām, bet arī personām, kuras faktiski īsteno valdes funkcijas un uzdevumus.

Plašāk skatīt rokasgrāmatā:

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 

 


V nodaļa. Nodokļu administrācija un nodevu administrācija

22. pants. Konfidencialitāte

XI nodaļa. Juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana

60. pants. Nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas pamats un administratīvā procesa uzsākšana

XVI nodaļa Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

135. pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

136. pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana

137. pants. Grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana

138. pants. Neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība

139. pants. Skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana

140. pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana

141. pants. Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

142. pants. Informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

143. pants. Neziņošana par aizdomīgu darījumu