Likumā lietoto terminu ceļvedis

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

Jaunāko papildinājumu moto – likumā lietoto terminu ceļvedis! SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, palīdzot izprast likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» aspektus un norādot un prakses situācijām.

Piemēram, par terminu «tematisko pārbaužu rezultāti» autors norāda: « [..] Tematisko pārbaužu rezultātā veiktos papildu maksājumus budžetā nosaka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk – LAPK). Līdzīgi kā veicot novērošanu, arī tematiskajā pārbaudē iegūtā informācija tālāk tiek izmantota nodokļu revīzijā (auditā). [..] Pēc savas būtības VID veiktās tematiskās pārbaudes ir preventīvs darbs, lai savlaikus novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Parasti pēc tematiskajām pārbaudēm nodokļu maksātāji tiek aicināti precizēt informāciju nodokļu deklarācijās, piemēram, iesniegt deklarācijas [..].Tematisko pārbaužu rezultativitāte ar katru gadu pieaug, piemēram, 2012. gadā tā bija 86%.

Plašāk skatiet šādu pantu komentāros:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
  • 4. pants «Ienākuma nodokļu sistēma»;
  • 23. pants «Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana»;
  • 34.2 pants «Nodokļu maksātāja apturētās saimnieciskās darbības atjaunošana».