Komentāri par nodokļu strīdu izšķiršanu ES līmenī

Ņemot vērā "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" jaunākos grozījumus (pieņemti šī gada 17. oktobrī), biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību nodokļu strīdu izšķiršanai, kas radušies ar citu Eiropas Savienības valstu nodokļu administrācijām, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam.

Tā, komentējot 119. pantu "Strīdu izšķiršanas vispārīgie noteikumi", autori norāda, ka Apskatāmā nodaļa skar divpusējās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kuras ir noslēgusi Latvija attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – divpusējās nodokļu konvencijas) ar citām ES dalībvalstīm. Tāpat šī nodaļa skar daudzpusējo konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (turpmāk – Arbitrāžas konvencija). Divpusējo nodokļu konvenciju un Arbitrāžas konvencijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir saskaņot valstu tiešo nodokļu sistēmas tādā veidā, lai nodokļu maksātājam par vienu un to pašu ienākumu (vai kapitālu) būtu jāmaksā nodoklis tikai vienā valstī (attiecīgi – rezidences vai resursu valstī), tas ir, lai nerastos nodokļu dubultā uzlikšana.

Jāņem vērā, ka papildus minētajām konvencijām Latvija ir pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātājai daudzpusējai konvencijai par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (ang.val. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related measures to Prevent BEPS) izstrādātu, lai divpusēju sarunu ceļā nebūtu jāgroza ikviena no ESAO plāna ieviešanā dalību ņemošas valsts konvencijām (apmēram 2000 nodokļu līgumi), bet nodrošinātu minimālā standarta pārņemšanu esošajos nodokļu līgumos, slēdzot vienu konvenciju visiem, un katrai valstij izdarot atrunas, ja tā neievieš pilnībā vai ievieš tikai daļēji kādu no šīs konvencijas pantiem.

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 

 


XV nodaļa. Strīdu izšķiršana, kas radušies ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar tādu starptautisko līgumu interpretāciju un piemērošanu, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam

119. pants. Strīdu izšķiršanas vispārīgie noteikumi

120. pants. Iesniegums par strīda jautājumu

121. pants. Strīda jautājuma izskatīšana savstarpējās saskaņošanas procedūrā

122. pants. Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par atteikumu pieņemt iesniegumu par strīda jautājumu izskatīšanai savstarpējās saskaņošanas procedūrā

123. pants. Strīdu izšķiršana padomdevēju komisijā

124. pants. Padomdevēju komisija

125. pants. Neatkarīgo autoritatīvo personu saraksts

126. pants. Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija

127. pants. Darbības noteikumi

128. pants. Procesa izmaksas

129. pants. Informācija, pierādījumi un uzklausīšana

130. pants. Padomdevēju komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinums

131. pants. Galīgais lēmums par strīda jautājuma izšķiršanu

132. pants. Mijiedarbība ar tiesvedību un atkāpes no vispārējās kārtības

133. pants. Īpaši noteikumi fiziskajām personām un maziem uzņēmumiem

134. pants. Publicitāte