Kas darba devējam jāzina par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridisko pusi?

Kas darba devējam jāzina par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridisko pusi?
Ieguvēji no darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas lielākoties ir gan darba devēji, gan darbinieki. Darba devēji ir ieinteresēti, lai viņu darbinieki pilnveidotu un attīstītu savas prasmes, ļaujot darba devējam efektīvi izmantot darbaspēka resursus. Savukārt darbinieki ir ieinteresēti paaugstināt savu kvalifikāciju, lai uzlabotu pašu savu konkurētspēju darba tirgū.
Foto: AdobeStock

I. Dinamiskas darba vides apstākļos darbaspēka resursu efektīva izmantošana ir nesaraujami saistīta ar nemitīgu darbinieku zināšanu un prasmju papildināšanu gan ikdienas darbā, gan piedaloties profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanās pasākumos.

Lai salāgotu darba devēju un darbinieku intereses saistībā ar darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu, Darba likums paredz virkni noteikumu, t.sk. attiecībā uz vienlīdzīgu darbinieku pieeju kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem, kvalifikācijas izdevumu segšanu un darba līguma pušu aizsardzību.

Šajā "Personāla vadības rokasgrāmatas" nodaļā tiks apskatīti un analizēti darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridiskie aspekti, sniedzot praktiskus ieteikumus kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanā un skaidrojot praksē novērotos problēmjautājumus.

II. Darba devējam ir pienākums segt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izdevumus ikvienā gadījumā, kad darbinieks tajos piedalās pēc darba devēja iniciatīvas vai saskaņā ar darba devēja akceptētu apmācību programmu, kurā darbiniekiem ir iespējams brīvi pieteikties. Turpretī situācijās, kad kvalifikācijas paaugstināšana, piemēram, augstākās izglītības iegūšana, ir tikai darbinieka iniciēta un norit ārpus darba laika, darba devējam nav jāsedz šādu pasākumu izdevumi.

Darba likums paredz iespēju darba devējam ar darbinieku noslēgt vienošanos par darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu, lai aizsargātu darba devēja veiktās investīcijas. Saskaņā ar šādu vienošanos darba devējs zināmos gadījumos var no darbinieka vismaz daļēji atprasīt viņa kvalifikācijas paaugstināšanā ieguldītos līdzekļus. Tomēr uz apmācību vienošanās noslēgšanu ir attiecināma virkne ierobežojumu. Šajā "Personāla vadības rokasgrāmatas" nodaļā cita starpā tiks aplūkoti šie ierobežojumi, kā arī sniegti ieteikumi to ievērošanai un darba devēja interešu aizsardzībai.

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


"Personāla vadības rokasgrāmata" abonentiem


Abonēt